קיץ

סמסטר קיץמועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני

מ- 2.4.2017


עד 6.6.2017
(יום ג)

מ- 7.6.2017
 
עד 312.7.2017
19.7.2017 19.9.2017
מ- 2.4.2017

עד 6.6.2017
(יום ג)

מ- 7.6.2017

עד 23.6.2017


קורסי אנגלית כשפה זרה1 מ- 2.4.2017
עד 6.6.2017
(יום ג)
מ- 7.6.2017
עד 323.6.2017
2.7.2017 8.9.2017

מ- 2.4.2017
עד 6.6.2017
(יום ג)

מ-7.6.2017


עד 16.6.2017

 

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4 מ- 2.4.2017
עד 6.6.2017
(יום ג)
מ-7.6.2017
עד 323.6.2017

2.7.2017

(סמסטר 2ג2017)

2.8.2017

(סמסטר 2ג2017)

13.8.2017

(סמסטר 3ג2017)

8.9.2017

(סמסטר 3ג2017)

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-2.4.2017
עד 27.6.2017
19.7.2017 15.9.2017
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מ-2.4.2017
עד 27.6.2017

19.7.2017 19.9.2017

                                                                        

                                                                            מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל  1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).
  3. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 18.7.2017, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 30.6.2017.
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

 

א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – חלוקת שכר הלימוד לתשלומים ללא ריבית, בכפוף למועד שבו תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל-פי הפירוט בטבלה שלהלן.

אפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומים על-פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה,1 דלהלן :

 

סמסטר תקופה מועד קליטת ההרשמה1
במחשב האו"פ
מספר התשלומים
ג2017 ראשונה  עד 23.4.2017 5
שנייה

מ-24.4.2017 עד 23.5.2017

4
שלישית מ-24.5.2017 עד 22.6.2017  3
רביעית

מ-23.6.2017

2

 

לתשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:
אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי.

הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.1 הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.

 

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
סטודנטים חדשים בסמסטר הקיץ רשאים להירשם לקורס אחד בלבד. סטודנטים ותיקים רשאים להירשם בסמסטר הקיץ לשני קורסים, בתנאי שסיימו בהצלחה שני קורסים בסמסטר לפחות פעם אחת.
בסמסטר הקיץ נדרשים הסטודנטים לשלם "תוספת קיץ" עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב1 שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


  1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו שונו שמות הקורסים באנגלית, מידע נוסף מפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה .