כינון אפיק המעבר – אייר תשס"ט, מאי 2009
המידע באתר מעודכן לתמוז תשע"ה, יולי 2015

כללי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

המשך והשלמת התואר: באקדמיה למוסיקה ולמחול

למעלה    

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) והאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (להלן האקדמיה) הסדר מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית בתחום המוסיקה במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר-כך לעבור לאקדמיה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת התואר B.Mus של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. ההסכם יכלול את הפקולטה לאמנויות הביצוע והחוג להכשרת מורים.

סטודנטים שיעמדו בדרישות ההסדר המפורטות בהמשך, ייקלטו באקדמיה למוסיקה כתלמידי שנה ב, בכפוף לעמידתם בדרישות הקבלה המקצועיות של החוגים הרלוונטיים.

דרישות הקבלה מפורטות באתר האקדמיה.

סטודנטים שיימצאו ראויים לכך מבחינת רמתם בנגינה על-ידי ועדת הקבלה של האקדמיה בירושלים, יוכלו להתקבל ישירות ללימודים בשנה ב באקדמיה.

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה קורסים במוסיקה בהיקף של 36 נ"ז בציון 80 לפחות לכל קורס.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לאקדמיה למוסיקה

סטודנטים המבקשים להגיע לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים דרך הסדר המעבר, מתבקשים להירשם לאקדמיה במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לאקדמיה.

לטופס ההרשמה הרגיל יש לצרף הודעה שהם לומדים בהסדר המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהם לומדים את הנדרש על-פי הסדר המעבר. במקביל מומלץ לסטודנטים לפנות בכתב אל המזכירות האקדמית באקדמיה למוסיקה, כדי לוודא שלימודיהם אכן תואמים את תנאי הסדר המעבר. לפני התחלת הלימודים באקדמיה יהיה עליהם להעביר לאקדמיה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא הדרישות של הסדר המעבר (תוכן הקורסים, היקפם ורמת ההישגים).

השלמת מקצועות שנה א באקדמיה למוסיקה

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב באקדמיה למוסיקה, בעקבות עמידה בדרישות הסדר המעבר, ובעקבות הימצאם ראויים לכך מבחינת רמתם בנגינה, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א בחוג שבו הם לומדים, ושאין להם פטור מהם. ההשלמה תיעשה במהלך השנה הראשונה באקדמיה, לפי הנחיות החוג שאליו התקבלו.

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים לשנה ב באקדמיה ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בה. לפיכך רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לאקדמיה דרך הסדר המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות (רמת הסיום של הקורס אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א באו"פ), ורצויה רמת "פטור" (או סיום הקורס אנגלית: מתקדמים ב). אפשר ללמוד ולהתקדם (ואפילו להגיע לרמת פטור) במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

1. מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב, או אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב, או לחליפין, בעלי ציון "פטור" במבחן אמי"ר, יהיו פטורים מלימוד אנגלית באקדמיה.

2. מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א יסווגו באקדמיה לרמה 2.

3. מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי יסווגו באקדמיה לרמה 3.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של האקדמיה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות הסדר המעבר. אי לכך, מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ בהסדר המעבר, לוודא מדי סמסטר או שניים, האם חוברות המידע שברשותם מעודכנות דיין. התכניות המעודכנות מופיעות באתר האו"פ.

האו"פ והאקדמיה ישתדלו להקפיד ככל האפשר שאם יוכנס שינוי בתכנית, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שהסטודנט כבר למד באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שסיימו בהצלחה קורסים במוסיקה באו"פ יהיו פטורים מללמוד קורסים אלה בלימודיהם לקראת התואר באקדמיה למוסיקה, על-פי הטבלה הבאה:

מספר הקורס קורסים הנלמדים באו"פ נ"ז קורסים הנלמדים באקדמיה נ"ז
10113
10677
10743
מבוא למוסיקה
מבנים הרמוניים א
מבנים הרמוניים ב
6
3
3
תורת המוסיקה שנה א
תורת המוסיקה שנה ב
6
6
10167 פיתוח שמיעה א 3 פיתוח שמיעה שנה א 6
10626 הסגנון הקלאסי 6    
10732 תולדות המוסיקה המערבית א 6 תולדות המוסיקה וספרותה שנה א 6
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב 6 תולדות המוסיקה וספרותה שנה ב 6
10767 מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת 6    
2 קורסים לבחירה מתוך היצע הקורסים במדעי הרוח באו"פ 12-9 8 ש"ש מקצועות בחירה חוץ מוסיקליים 8

סטודנטים שסיימו קורסים במוסיקה באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 36 נ"ז בציון 80 לפחות לכל קורס, יוכלו לבחור אם ללמוד את קורסי הבחירה החוץ מוסיקליים (נדרשים להשלמת התואר B.Mus) במסגרת האו"פ או במסגרת האקדמיה. היה ונלמדו באוניברסיטה הפתוחה, יוכרו קורסים אלה על-ידי האקדמיה על-סמך ציון "עובר".

ייעוץ

מומלץ לסטודנטים לפנות מראש למזכירות האקדמית של האקדמיה למוסיקה ולמחול, לשם קבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של הקורסים השונים של האו"פ בתחום המוסיקה והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות לענת שרון, היועצת לתחום המוסיקה, בדוא"ל anatsh@openu.ac.il או בטלפון 09-7781992 (אפשר להשאיר הודעה).

למעלה