אפיק מעבר ללימודי משפטים

כינון אפיק המעבר – אייר תשע"ט, מאי 2019
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

 

​הרינו להודיעכם, כי אפיק המעבר במשפטים בין האוניברסיטה הפתוחה לפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בוטל.
סטודנטים שיעמדו במכלול תנאי האפיק והחלו את לימודיהם עד סמסטר א' תשפ"א (כולל) יוכלו להתקבל לפקולטה למשפטים בחיפה לא יאוחר מ- 5 שנים לאחר שהתחילו את הקורס הראשון באפיק המעבר.
סטודנטים אשר נרשמו לקורס/ים הראשונ/ים במסגרת האפיק בסמסטר אביב תשפ"א (ב2021) ובעקבות ביטול האפיק מעוניינים שלא לממש את לימודיהם יוכלו לבצע שינויים בהרשמה (החלפת קורס/ ביטול הרשמה), ללא תשלום דמי טיפול ועלויות. יש להגיש בקשה בכתב למרכז ההרשמה בצירוף הודעה זו, עד לתאריך 12.2.2021, בדוא"ל לכתובת: [email protected]
  
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמות לתואר: בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
 

מבוא

הפקולטה באוניברסיטת חיפה (להלן: "הפקולטה") בדקה ומצאה כי קיימת הקבלה בתוכן וברמה בין קורסים לתואר בוגר בפקולטה לבין קורסים הנלמדים במסגרת החטיבה למשפט ציבורי (להלן: "החטיבה") באוניברסיטה הפתוחה (להלן: "האו"פ").
לפיכך, מוכנה אוניברסיטת חיפה להתחייב לקבל ללימודים בפקולטה כל סטודנט שישלים באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, כמפורט בטבלת הקבלות.
פתח הכל

דרישות אפיק מעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע 90 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, ובנוסף עליהם לעמוד ברף של 10% עליונים בקבוצת הלימוד באו"פ, על פי אישור שיינתן להם מאת האחראי/ת באו"פ על החטיבה למשפט ציבורי.
 

טבלת הקבלות

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת חיפה, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​
​ ​ אוניברסיטת חיפה 
הפקולטה למשפטים​
​מספר שם הקורס​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​ נ"ז​​
10812
10790​
המשפט החוקתי של ישראל
המשפט המינהלי של ישראל
6
6​
1030​
1031
משפט ציבורי​ 8​​
10835​ מבוא למשפט ויסודות המשפט 4​​ 1020​ מקורות המשפט הישראלי​ 3​
10354​ דיני עבודה 6​​ 3081​  דיני עבודה מורחב​ 5​
נקודות עודפות בקורסים לעיל שהם קורסי חובה
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה​
​​ ע"ח מקצועות הבחירה​ ​​
​ ​ ​ ​ ​ שניים מבין הקורסים הבאים​
10724​ דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 3​​ ע"ח מקצועות הבחירה​ 3​​
10802​ משפט השלטון המקומי בישראל ​ 6​ ע"ח מקצועות הבחירה​ 6​
10957​ רגולציה מתיאוריה למעשה 6​​ ע"ח מקצועות הבחירה​ 6​