אפיק מעבר לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

מועד כינון אפיק המעבר: כסלו תש"ע, דצמבר 2009
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב בחוג לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה

מבוא

 
בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (‏להלן החוג‎)‏ של אוניברסיטת תל-אביב.


אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר כך אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב, באופן לימוד חד-חוגי או דו-חוגי. הקבלה לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.1

 
על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).
 
סטודנטים שיתקבלו לחוג וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.

 
  1. סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג שלאחר תואר" בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודה מיוחדת, המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בכפוף לתנאי הקבלה.


מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 

הקבלה לחוג דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שצברו 30 נ"ז בממוצע של 85 לפחות והשלימו את הקורסים המופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע 85 ומעלה.

סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול הדו-חוגי בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יצטרכו להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).

סטודנטים המעוניינים להתקבל לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חייבים להיות בעלי 30 נקודות זכות לפחות באוניברסיטה הפתוחה. ניתן להגיע למכסה זאת על ידי לימוד קורסים נוספים של האוניברסיטה הפתוחה לפי בחירתם (הקורסים מעבר לטבלת ההקבלות לא בהכרח יוכרו בלימודים באוניברסיטת תל אביב, אך נדרשים לצורך הקבלה).

סטודנטים שלמדו באפיק המעבר ישלימו בחוג את הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים במדעי החברה, במקביל לקורסי שנה ב ואת הקורסים תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו  + יסודות הכתיבה האקדמית  (אם לא ילמדו אותם כקורסי רשות).

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​
אוניברסיטת תל-אביב
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 1041​ ​ ​
מספר​ שם קורס​ נ"ז​ מספר​ שם קורס​ נ"ז​
​ ​ ​ ​ קורסי חובה
10134​ מבוא לסוציולוגיה 6​ 1041.1102​ מבוא לסוציולוגיה​ 4​
10153​ מבוא לאנתרופולוגיה 6​​ 1041.1101​ מבוא לאנתרופולוגיה​ 4​
10775​ יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1 6​ 1009.1555​ מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים​ 5​​
10769

10285​
יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו
או
שיטות מחקר במדעי החברה עקרונות המחקר וסגנונותיו
4

4​
1041.2209​ יסודות המחקר החברתי​ 2​
קורסי רשות2​ ​ ​ ​ ​
10721
+
10722
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
+
תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו ​
6

6
תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו​ 4​
10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה‏ 6
יסודות הכתיבה האקדמית 1
הערה:
 
אם יחולו שינויים בתכנית הלימודים של החוג או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.

 

1   או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111, 3 נ"ז) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112, 3 נ"ז).
    לקורס יסודות המחקר הכמותי ב יש כתנאי קבלה את הקורס יסודות המחקר הכמותי א.

2   סטודנטים שלא ילמדו קורסים אלה יידרשו להשלים בנוסף לקורס "מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים" את הקורסים "תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו" ו"יסודות הכתיבה האקדמית" במקביל לקורסי שנה ב'. לימוד אחד מקורסי התיאוריות בלבד לא ייזכה בפטור מהקורס "תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו".