האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הרשמה - לימודים אקדמיים

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי בידיעון האקדמי ובאתר זה בכלל, ואת ההנחיות שבפרק זה בפרט. בהרשמה לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ יש לקרוא גם את חוברת העדכונים הסמסטריאלית. ללא קריאת האמור לעיל, עלול הסטודנט לקבל החלטה לא נכונה לגבי הרשמתו ללימודים או לטעות בבחירת קורס או לפעול בניגוד להנחיות, ועקב כך להיכנס להוצאות מיותרות בגין שינויים אפשריים בהרשמה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.

תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה שבהמשך. סכומי דמי הטיפול והעלויות בסמסטר סתיו תשע"ה (א2015) מופיעים בטבלה 3.

שימו לב: המועד הקובע לגבי ההרשמה והסכום הסופי הנדרש מהסטודנט, ייקבעו לפי התאריך שבו מתבצעת ההרשמה בקול-האו"פ או במערכת שאילתא1 או לפי התאריך שבו התקבל טופס ההרשמה בצירוף התשלום במרכז ההרשמה הארצי ברעננה או באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות שבהם נרשם הסטודנט. במקרה ששכר הלימוד שולם בזמן, אך טופס ההרשמה התקבל באיחור, תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה.

 

החלטות על פתיחת קבוצות לימוד בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות מתקבלות החל מתום ההרשמה הסדירה ומסתיימות לכל המאוחר חמישה שבועות לפני תחילת הסמסטר. מאחר שיש הגבלה על מספר הסטודנטים בקבוצה, סטודנטים שהרשמתם תיקלט לאחר .14.8.2015 (לסמסטר הסתיו א2015) ולאחר 15.1.2015 (לסמסטר האביב ב2015), יוכלו להצטרף אך ורק לקבוצות לימוד שעדיין לא נסגרו להרשמה וקיימת אפשרות שלא יוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימוד שביקשו.

למעלה    

מועדי הרשמה

סמסטר סתיו תשע"ה (א2015)

מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים3 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד4 מ-6.4.2014
עד 29.7.2014 (יום ג)
מ-930.7.2014
עד 25.9.2014
21.10.2014 2.2.2015 מ- 6.4.2014
עד 29.7.2014
(יום ג)
מ- 30.7.2014
עד 29.8.2014
קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד6,5 8עד 14.7.2014 מקבלת התשובה של
ועדת הקבלה עד 18.8.2014
מ-19.8.2014
עד 25.9.2014
21.10.2014 2.2.2015 מקבלת התשובה של
ועדת הקבלה עד 18.8.2014
קורסי אנגלית כשפה זרה
ברמות 7A-E
מ-6.4.2014
עד 29.7.2014 (יום ג)
מ-30.7.2014
עד 25.9.2014
21.10.2014 16.1.2015 מ-6.4.2014
עד 29.7.2014 (יום ג)
מ-30.7.2014
עד 29.8.2014
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
(95001)
מ-6.4.2014
עד 5.12.2014
28.12.2014 22.2.2015

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 14.8.2014

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –


למעלה    

1הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.

2(א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 20.10.2014 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 14.8.2014 יוכלו להתקבל
ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה).

(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האו"פ, או לבקשת הקלות כלשהן.

3כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462),יסודות הערבית הספרותית א (91465), יסודות הערבית הספרותית ג (91468).

4ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).

5כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.

6 לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).

7 כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

8המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ה יפורסמו באתר.

9 לאור המצב הבטחוני הוחלט לאפשר הרשמה לסמסטר סתיו תשע"ה (א2015) ללא תשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת עד לתאריך 11.8.2014.

סמסטר אביב תשע"ה (ב2015)

מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3 מ-9.11.2014
עד 6.1.2015 (יום ג)
מ-7.1.2015
עד 123.2.2015
10.3.2015 23.6.2015 מ-9.11.2014
עד 6.1.2015
(יום ג)
מ-7.1.2015 עד 9.2.2015
קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 722.12.2014 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 9.2.2015 מ-10.2.2015
עד 123.2.2015
10.3.2015 23.6.2015 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 9.2.2015
קורסי אנגלית כשפה זרה
רמות 6A-E
מ-9.11.2014
עד 6.1.2015 (יום ג)
מ-7.1.2015
עד 19.2.2015
24.2.2015 3.6.2015 מ-9.11.2014
עד 6.1.2015
(יום ג)
מ-7.1.2015
עד 26.1.2015
סדנת הכנה בפיסיקה (91463) מ-9.11.2014
עד 16.2.2015
10.3.2015 23.6.2015

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 15.1.2015

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –


למעלה    

1 (א) ההרשמה המאוחרת לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), לקורסים אקדמיים הוארכה ותסתיים בתאריך 3.3.2015.
לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 9.3.2015 או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 23.2.2015 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 15.1.2015 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה).

(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

2 כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466), יסודות הערבית הספרותית ד (91469).

3ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).

4כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.

5לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).

6 כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

7 המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ה יפורסמו באתר.


סמסטר קיץ תשע"ה (ג2015)

מועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני מ- 22.3.2015
עד 19.5.2015
(יום ג)
מ- 20.5.2015
עד 33.7.2015
12.7.2015 11.9.2015 מ- 22.3.2015
עד 19.5.2015
(יום ג)
מ-20.5.2015
עד 12.6.2015
קורסי אנגלית כשפה זרה
רמות 1A-E
מ- 22.3.2015
עד 19.5.2015
(יום ג)
מ- 20.5.2015
עד 319.6.2015
28.6.2015 7.9.2015 מ-22.3.2015
עד 19.5.2015
מ-20.5.2015
עד 29.6.2015
לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4
רמות A-E
מ-22.3.2015
עד 19.5.2015
(יום ג)
מ-20.5.2015
עד 319.6.2015
28.6.2015
(סמסטר 2ג2015)
29.7.2015
(סמסטר 2ג2015)
9.8.2015
(סמסטר 3ג2015)
7.9.2015
(סמסטר 3ג2015)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-22.3.2015
עד 19.6.2015
12.7.2015 4.9.2015
סדנת הכנה בפיסיקה (91463) מ-22.3.2015
עד 19.6.2015
12.7.2015 11.9.2015

– מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל –1 כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

2 כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466), יסודות הערבית הספרותית ד (91469).

3 (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 10.7.2015, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 26.6.2015.

(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

4 פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.