כינון אפיק המעבר – ספטמבר 2003
המידע באתר עודכן לאחרונה בשבט תשע"ח, ינואר 2018

אפיק משולב ללימודי ניהול

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הספר לניהול, המחלקה לניהול

למעלה    

מבוא

המחלקה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נענתה לפניית האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ למסד אפיק מעבר מן האו"פ ללימודי שנה ב במחלקה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון במסלול חד-מחלקתי או במסלול דו-מחלקתי. המחלקה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון (‏להלן המחלקה‎)‏ בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א במחלקה לבין הקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בן-גוריון להתחייב לקבל ללימודי שנה ב במחלקה לניהול במסלול חד-מחלקתי או במסלול דו-מחלקתי סטודנטים שישלימו באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על ידי שני המוסדות, ויעמדו בו בהישגים גבוהים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ למחלקה, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנטים שלמדו באו"פ והתקבלו לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלהם תיקבע על ידי המחלקה המקבלת, לפי שיקול דעת המחלקה. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך אפיק המעבר לשנה ב במחלקה לניהול, יוכלו להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הם מבקשים להגיע למחלקה, וזאת – בין אם הוא עמדו בתנאי הרישום הכלליים לאוניברסיטת בן-גוריון (‏הנוגעים לתעודת בגרות ולציון בבחינה הפסיכומטרית‎)‏, בין אם לאו. בטופס ההרשמה עליהם לרשום כי הם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. השלמת לימודי החובה לפני התחלת הלימודים במחלקה, היא אחד מתנאי הקבלה לשנה מתקדמת.

הקבלה לשנה ב מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף קבלה למחלקה.

גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישות בזמן, וברמה הנדרשת.

קבלה למחלקה

סטודנטים שישלימו את לימודי החובה, המפורטים בטבלות ההקבלות, וישיגו בלימודיהם באו"פ את ציוני הסף הנדרשים, יתקבלו לשנה ב במחלקה לניהול.

להלן ציוני הסף:

ממוצע 90 בקורסי האו"פ שבטבלת ההקבלות, ובנוסף ציון 95 לפחות בכל אחד מן הקורסים: מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה וחשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול. הרמה הנדרשת משקפת את הביקוש למחלקה.

המחלקה תשתדל לקלוט גם סטודנטים עם ממוצע 90 וציון 95 רק באחד משלושת קורסי המבואות, על-פי דירוג הישגיהם ומספר המקומות הפנויים.

התחלת הלימודים במחלקה

סטודנטים המבקשים להתקבל לשנה ב במחלקה, על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייבים להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.

קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלות ההקבלות.

מעבר לחוגים אחרים

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב במחלקה לניהול, ויבקשו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת בן-גוריון במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה של תלמיד שנה א לחוג המבוקש.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

ממוצע ציוני הקורסים שמופיעים בטבלת ההקבלות הנדרש מהסטודנטים הנרשמים למחלקה הוא לפחות 90.

טבלת הקבלות במסלול חד-מחלקתי

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לניהול
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10131 מבוא למיקרוכלכלה 3 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א 3.5
10126 מבוא למקרוכלכלה 4 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב 3.5
10142
 
10444
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
+
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
3
 
4
36414201 שיטות כמותיות 1 3.5
30111
 
30112
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב
3
 
3
68110036 מבוא סטטיסטיקה לניהול 3.5
10280 יסודות החשבונאות 6 68111061 יסודות החשבונאות 3.5
10281 ניהול השיווק 6 68112041 עקרונות השיווק 3
10430
10430
10434
התנהגות ארגונית1 או
התנהגות ארגונית-מיקרו1 +
התנהגות ארגונית-מקרו1
6
6
6
68110043
 
68110042
יסודות ההתנהגות הארגונית מיקרו
+
יסודות ההתנהגות הארגונית מקרו
3
 
3

טבלת הקבלות במסלול דו-מחלקתי

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לניהול
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10430
10430
10434
התנהגות ארגונית1 או
התנהגות ארגונית-מיקרו1 +
התנהגות ארגונית-מקרו1
6
6
6
68110043
 
68110042
יסודות ההתנהגות הארגונית מיקרו
+
יסודות ההתנהגות הארגונית מקרו
3
 
3
10281 ניהול השיווק 6 68112041 עקרונות השיווק 3
10131 מבוא למיקרוכלכלה 3 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א 3.5
10126 מבוא למקרוכלכלה 4 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב 3.5
10280 יסודות החשבונאות 6 68111061 יסודות החשבונאות 3.5

פטורים

סטודנטים שיגיעו לשנה ב דרך האפיק המשולב, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. עבור קורסים אלה הם יקבלו זיכוי אקדמי לפי התקנון (‏ציון מילולי‎)‏. בטבלת ההקבלות מפורטות גם נקודות הזכות שייזקפו לזכותם בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר.

לתשומת לב: אם קורסים במחלקה מקבילים לשני קורסים או יותר של האו"פ, יינתן פטור מקורסים אלה רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים הנדרשים להקבלה.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו על פי שיקול דעתם של החוגים בפקולטה.

השלמת קורסים הנלמדים בשנה א

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב במחלקה לניהול, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה ללימודיהם במחלקה.

השלמות עבור המסלול החד-מחלקתי:

מספר שם הקורס נ"ז
61050002 יישומי מחשב א 0.5
68110232 סדנה בכתיבה מדעית 0.5
36414221 מבוא למערכות מידע 3
68111081 חשבונאות ניהולית 3.5
68117061 מבוא למשפט 3
15311051 אנגלית מתקדמים 2 2
68110011 הדרכה בספרייה 0
68112061 יסודות המימון 3.5

השלמות עבור המסלול הדו-מחלקתי:

מספר שם הקורס נ"ז
68110232 סדנה בכתיבה מדעית 0.5
68111081 חשבונאות ניהולית 3.5
68110011 הדרכה בספרייה 0

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בן-גוריון דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר המיוחד, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון.


1 מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו
(10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434).

למעלה