אפיק מעבר ללימודי ניהול

כינון אפיק המעבר - תמוז תשס"א, יוני 2001
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הפקולטה לניהול, המחלקה לניהול
 

מבוא

המחלקה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נענתה לפניית האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ למסד אפיק מעבר מן האו"פ ללימודי שנה ב במחלקה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון במסלול חד-מחלקתי או במסלול דו-מחלקתי. המחלקה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון (‏להלן המחלקה‎)‏ בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א במחלקה לבין הקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מוכנה הפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון להתחייב לקבל ללימודי שנה ב במחלקה לניהול במסלול חד-מחלקתי סטודנטים שישלימו באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על ידי שני המוסדות, ויעמדו בו בהישגים גבוהים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.
לגבי מסלול דו-מחלקתי, מקבץ הלימודים בניהול משתנה בהתאם למחלקה הנוספת אליה הסטודנטים מעוניינים להרשם. סטודנטים המעוניינים במסלול דו-מחלקתי יוכלו להתקבל ללימודים על סמך אותם תנאים אשר מצוינים במסמך זה, אך יתכנו קורסים שהם מחויבים לקחת במחלקה השניה ואינם צריכים לקחת שנית. יש לעיין בשנתון הרלוונטי לגבי הקורסים הנחוצים לכל תוכנית. ניתן להתייעץ עם המחלקות הרלוונטיות. יש לציין כי נדרשת קבלה גם למחלקה הנוספת, דרך אפיק מעבר או בהליכי קבלה רגילים.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ למחלקה, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנטים שלמדו באו"פ והתקבלו לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלהם תיקבע על ידי המחלקה המקבלת, לפי שיקול דעת המחלקה. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.

מידע כללי

פתח הכל

 דרישות אפיק המעבר

ממוצע ציוני הקורסים שמופיעים בטבלת ההקבלות הנדרש מהסטודנטים הנרשמים למחלקה הוא לפחות 85.
 

טבלת הקבלות

  
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לניהול​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס​ נ"ז​
10131

10126​
מבוא למיקרוכלכלה
+
מבוא למקרוכלכלה*​
4

4​
68110280​ מבוא לכלכלה לניהול
+
קורס בחירה במחלקה לניהול​
4

3​
10142​ חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 3​ 36414201​ שיטות כמותיות 1 4​
30111

30112

10286​
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א
+מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב
+
רגרסיה וניתוח שונות
3

3

2​
68110036

68110024​
מבוא סטטיסטיקה לניהול
+
ניתוח נתונים למנהלים​
4

4​
10430​ התנהגות ארגונית-מיקרו1 6​ 68110043​ יסודות ההתנהגות הארגונית מיקרו​ 3​
10434​ התנהגות ארגונית-מקרו1 6​ 68110042​ יסודות ההתנהגות הארגונית מקרו​ 3​
10280​  יסודות החשבונאות 6​​ 68111061​  יסודות החשבונאות​ 4​
10281​  ניהול השיווק 6​ 68112041​ עקרונות השיווק​ 3​
סה"כ 43 סה"כ 32
 * סטודנט שיעבור קורס זה בציון מעל 80 יוכל להכיר בו כקורס בחירה של 3 נקז במחלקה לניהול
 

פטורים

סטודנטים שיגיעו לשנה ב דרך האפיק המשולב, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. עבור קורסים אלה הם יקבלו זיכוי אקדמי לפי התקנון (‏ציון מילולי‎). בטבלת ההקבלות מפורטות גם נקודות הזכות שייזקפו לזכותם בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר.
 
לתשומת לב: אם קורסים במחלקה מקבילים לשני קורסים או יותר של האו"פ, יינתן פטור מקורסים אלה רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים הנדרשים להקבלה.
 
סטודנטים, המעוניינים בכך, יוכלו לקבל זיכויים נוספים כמפורט להלן אולם ככלל המחלקה לניהול באוניברסיטת בן גוריון, לא תוכל להכיר ביותר מ 40 נקודות זכות במצטבר.
 
השלמת הקורס 10230 תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (6 נ"ז) באוניברסיטה הפתוחה, תזכה מהקורס 68112061 מבוא למימון (4 נ"ז) של אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לניהול.
השלמת הקורס 10860 חשבונאות ניהולית (6 נ"ז) באוניברסיטה הפתוחה, תזכה מהקורס 68111081 חשבונאות ניהולית (4 נ"ז) של אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לניהול.
ציוני קורסים אלה ישוקללו בממוצע הציונים כנדרש באפיק (‏ראו דרישות האפיק לעיל)‏. סטודנטים אשר לא ישלימו קורסים אלה באוניברסיטה הפתוחה, יצטרכו להשלימם בשנה ב' באוניברסיטת בן גוריון.
 
סטודנטים שיתקבלו למחלקה בדרך אחרת (‏‏לא דרך אפיק המעבר)‏‏, יוכלו לבקש זיכויים (‏‏וצבירת נקודות במחלקה) בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ. פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו על פי שיקול דעתה של המחלקה. בכל מקרה, סך הפטורים לא יעלה על 40 נק"ז על מנת להשלים את הלימודים לתואר באוניברסיטת בן גוריון.
 
השלמת קורסים הנלמדים בשנה א'
סטודנטים שיתקבלו לשנה ב במחלקה לניהול, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה ללימודיהם במחלקה. תנאי הלימודים הרלוונטיים לתלמידים אלו מפורטים בשנתון של המחזור אליו הם הצטרפו.
 
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​
90055001 לומדה למניעת הטרדה מינית​ 0​
68110279​ יישומי מחשב א​ 0.5​
36414221​ מבוא למערכות מידע לניהול​ 3​
68111081​ חשבונאות ניהולית*​ 4​
68110265​ Basic entrepreneurship​ 2​
68110011​ הדרכה בספרייה​ 0​
68112061​ מבוא למימון*​ 4​
68110273​ כלכלה וחברה​ 3​
 * סטודנטים שיקחו קורסים מקבילים לקורסים אלה באו"פ יוכלו לקבל עליהם פטור כמפורט למעלה.
 

לימודי אנגלית2

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטת בן גוריון מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (‏‏בין אם על ידי בחינת אמיר/ם או בין אם על ידי קורס אנגלית רמה מתקדמים ב' באו"פ)‏‏, הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן גוריון. מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב 31011 או 31015 של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2 באוניברסיטת בן גוריון. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר ולא יקנו נקודות צבירה.
 
1   מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434).
2   החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.