אפיק מעבר ללימודי פסיכולוגיה

כינון אפיק המעבר – ניסן תשע"ד, אפריל 2014
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמות לתואר: במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה (‏להלן המחלקה‎)‏ מקיימת לימודים לתואר ראשון במסלול חד-חוגי ובמסלול דו-חוגי בפסיכולוגיה. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מנושאי החובה הנלמדים בתכניות אלו.

לפיכך הוסכם בין המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיתאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך יוכלו לבחור בין השלמת התואר באו"פ לבין מעבר לאוניברסיטת חיפה, לשם המשך הלימודים והשלמת התואר במסלול חד-חוגי או דו-חוגי בפסיכולוגיה.

התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה למחלקה לפסיכולוגיה. על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בפסיכולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג ואם על ידי עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (‏אם קיים כזה‎)‏. המעוניינים להתקבל ללימודי תואר חד-חוגי בפסיכולוגיה שעומדים בדרישות אפיק המעבר, ולמדו קורסים נוספים באו"פ, יוכלו להגיש בקשה להכרה בלימודים הנוספים כחלק מהלימודים המשלימים שנדרשים לתואר חד-חוגי.
 

 מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב' סטודנטים אשר

  • השלימו את כל הקורסים הכלולים בדרישות אפיק המעבר בציון ממוצע של 90 ומעלה. הקורסים מפורטים בהמשך בטבלת ההקבלות.
  • הגיעו לרמת פטור באנגלית (‏בין על ידי בחינת אמיר/ם או יסיימו בהצלחה קורס אנגלית ברמה A באו"פ‎)‏.

במסגרת שנה ב יהיה על הסטודנטים להשלים קורסים הנלמדים כחובה במחלקה בשנה א', ואשר אין להם מקבילה באו"פ, אם יש או יהיו כאלה.

 

 טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת חיפה​
מספר​​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס​ ​נ"ז1
קורסים הכלולים בדרישות אפיק המעבר
1


2​
30111


30112​
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב
3


3​
202.1015​ סטטיסטיקה לפסיכולוגים​ 4​
3​ 10615​ פסיכולוגיה פיזיולוגית 6​ 202.1026​ יסודות פיזיולוגיים של התנהגות​ 4​
4​ 10493​ פסיכולוגיה התפתחותית 4​ 202.1032​ פסיכולוגיה התפתחותית​ 4​
5​ 10269​ אישיות: תאוריה ומחקר 4​ 202.1011​ תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה​ 3​
6​ 91412​ השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך -​ 202.1002​ השתתפות ב-15 שעות ניסוי​ -​
קורסים שאינם כלולים בדרישות אפיק המעבר אך מוכרים ולכן ניתן לקבל עליהם פטור
7​ 10619​ פסיכופתולוגיה 4​  202.2031​ פסיכולוגיה אבנורמלית​ 4​
8​ 10104​ פסיכולוגיה חברתית 6​ 202.2020​ פסיכולוגיה חברתית​ 4​​
9​ 10264​ פסיכולוגיה קוגניטיבית 6​ 202.2036​ פסיכולוגיה קוגניטיבית​ 4​
10​​ 10136​ מבוא לפסיכולוגיה 6​ 202.1010​ מבוא לפסיכולוגיה​ 2​

 
1  הסטודנטים יהיו פטורים מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטת חיפה, ויצברו עבורם את מכסת הנקודות שהם מעניקים שם‏. במקרה של חוסר התאמה בין מספר נ"ז המפורטות בטבלה זו ובין המפורט בידיעון אוניברסיטת חיפה בפועל (‏עקב שינויים שלא עודכנו בטבלה זו‎)‏ האחרון הוא הקובע.
 

פטורים

סטודנטים שיגיעו למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותם במחלקה לפסיכולוגיה בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיהם עד להשלמת התואר.

פטורים מקורסים של האוניברסיטה הפתוחה שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול הדעת של המחלקה. עבור קורסים אלו נדרש להגיד בקשה למזכירות בית הספר למדעי הפסיכולוגיה: גב' ירונה עוזר, מרכזת ב.א., ydavid@univ.haifa.ac.il, טלפון 04-8249290. 
 

בחינת ידע בעברית


נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.
 

לימודי אנגלית

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטת חיפה מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית ((‏בין אם על ידי בחינת אמירנט (לשעבר אמיר"ם) ובין אם על ידי קורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ‎))‏, הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת חיפה. מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת חיפה, ולא יקנו נקודות צבירה.
 
פטור בגין לימוד קורסי האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה, יינתן לפי הפירוט הבא:
 
עמידה בדרישות הקורס אנגלית: בסיסי של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית בסיסי.
עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים א.
עמידה בדרישות אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית

לימודי האנגלית של האו"פ יוכרו רק עבור סטודנטים שעמדו בכל תנאי אפיק המעבר, או שצברו בלימודיהם באו"פ 30 נ"ז לפחות.
 

הכרה בלימודים קודמים, שלא דרך אפיק המעבר

סטודנטים המתקבלים למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה שלא באמצעות אפיק המעבר (למשל, על בסיס שיקלול ציוני הבגרות והפסיכומטרי), יהיו זכאים לפטורים בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות (בין שהם כלולים ובין שהם אינם כלולים בדרישות אפיק המעבר), זאת תחת התנאים הבאים:
• ציון של 70 ומעלה בקורס.
• למדו את הקורס וסיימו בהצלחה כאמור במהלך חמש השנים טרם הגשת בקשת ההכרה.

פטורים על סמך קורסים של האוניברסיטה הפתוחה שאינם עומדים בקריטריונים אלו, ינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה.

היקף הנקודות שיוכר לכל קורס מופיע בטבלת ההקבלות.

את הבקשה להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה ניתן להגיש למזכירות בית הספר למדעי הפסיכולוגיה: גב' ירונה עוזר, מרכזת ב.א., ydavid@univ.haifa.ac.il, טלפון 04-8249290.

בכל מקרה, השלמת הלימודים לתואר באוניברסיטת חיפה, תחייב לימוד של לפחות 2/3 מהתואר באוניברסיטת חיפה.