האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הרשמה - לימודים אקדמיים

שינויים בהרשמה

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015)
תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה לסמסטר סתיו תשע"ה (א2015)


1 באישור או בדף פירוט השיחות חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה או המוסד/מכללה אליו נשלח הפקס.
החלפת קורס

סטודנט יכול להחליף הרשמתו מקורס אחד לקורס אחר, על-פי ההנחיות הכלליות בתחילת סעיף זה ועל-פי המפורט להלן.

אם הסטודנט נתן הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה תבוצע גם אם הסטודנט עדיין לא החזיר את חומר הלימוד בקורס המקורי. אם החבילה לא תוחזר תוך 30 יום, ייגבה מהסטודנט תשלום בגין החבילה שלא הוחזרה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים נוספים.

אם הסטודנט לא נתן הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה תתבצע רק לאחר החזרת חומר הלימוד בקורס המקורי.

אפשר להחליף קורס גם לאחר דחיית הלימודים בו בכפוף למפורט בסעיף תקופות זכאות לשינויים בהרשמה. במקרה כזה, האוניברסיטה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.

אפשר להחליף קורס לאחר החלפה ודחייה, בכפוף למפורט בסעיף תקופות זכאות לשינויים בהרשמה.

החלפת חלופה מסוימת של קורס אנגלית: רמה A בחלופה אחרת נחשבת החלפת קורס לכל דבר וכרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למפורט בטבלה 4 בסעיף תקופות זכאות לשינויים בהרשמה.

שימו לב:ניתן לבצע החלפת קורס באמצעות מערכת הפניות בשאילתא. אין לבצע הרשמה לקורס במקום החלפת קורס. סטודנט שבמקום להחליף קורס יירשם לקורס חדש, ובמקביל יפנה בבקשה לביטול הרשמה בקורס המקורי, יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין הביטול, בהתאם למועד קבלת הבקשה. כמו כן, אם נרשם לקורס החדש בתקופת ההרשמה המאוחרת, יחויב בדמי טיפול ועלויות בהתאם.

המבקשים להחליף קורס לקראת סיום ההרשמה המאוחרת ולאחריה, מתבקשים להקפיד ולבדוק לפני הגשת בקשת החלפה שהם זכאים ללמוד את הקורס החדש, שבקורס ובקבוצת הלימוד המבוקשים יש עדיין מקומות פנויים וכי יש כיסוי מלא לדמי הטיפול והעלויות בגין ההחלפה. אם בעקבות החלפת קורס שתיקלט לאחר סיום ההרשמה המאוחרת, ההרשמה תהפוך ללא תקינה מסיבה של החלפה לקורס שהסטודנט אינו זכאי ללומדו, או לקורס שאינו עומד בתנאי הקבלה אליו, או לקורס שאינו מוצע ללימודים (או אינו פתוח להרשמה), או לקורס שחלות עליו מגבלות אחרות, או במקרה של אי תשלום דמי טיפול ועלויות – הרשמת הסטודנט לא תטופל, והדבר יביא לביטול ההרשמה.

דחיית לימודים בקורס

סטודנט יכול לדחות לימודיו בקורס מסמסטר אחד לסמסטר אחר, על-פי ההנחיות הכלליות בתחילת פרק זה ועל-פי המפורט להלן.

בקשה לדחיית לימודים תהיה לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים. ניתן לדחות קורס במהלך תקופה של שלוש שנים מסמסטר ההרשמה המקורי, ולא יותר מארבע פעמים במהלך תקופה זו. סטודנט שלא יממש לימודיו במהלך תקופה זו, לא יוכל יותר לדחות לימודים בקורס זה.

חובה לציין בבקשת הדחייה לאיזה סמסטר לדחות את הלימודים. מי שלא יציין על גבי הבקשה לאיזה סמסטר הוא מעוניין לדחות את לימודיו, הבקשה לא תבוצע והיא תוחזר אליו על-מנת שיוסיף פרט זה.

אפשר לדחות קורס דחוי פעם נוספת, בכפוף למפורט בסעיף תקופות זכאות לשינויים בהרשמה.

שימו לב: הרוצה לדחות את לימודיו לסמסטר הקיץ, חייב להביא בחשבון שסמסטר הקיץ הוא סמסטר קצר הנמשך 9 שבועות (במקום 16-15 שבועות). לפני כן, יש לוודא שהקורס אכן מוצע ללימודים בסמסטר הקיץ (ראו טבלת תכנון רב שנתי ).

סטודנט הדוחה את לימודיו מסמסטר הסתיו או האביב לסמסטר הקיץ, יחויב בתשלום עבור תוספת קיץ, כמפורט בחוברת העדכונים וההשלמות לסמסטר הקיץ.

סטודנט הדוחה את לימודיו מסמסטר הקיץ לסמסטר הסתיו או האביב, יוחזר לו התשלום עבור תוספת קיץ.

סטודנט הדוחה את לימודיו ביותר מסמסטר אחד, ויש ברשותו עזרי לימוד שקיבל בהשאלה מן האוניברסיטה הפתוחה, חייב להחזירם למרכז ההַשְׁאָלוֹת בחנות למדא כתנאי לביצוע הדחייה. הסטודנט יוכל לשאול את עזרי הלימוד מחדש, בסמסטר שאליו הוא דוחה את לימודיו.

מסטודנט שקיבל מלגת עידוד ללוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין דחיית לימודים.

שימו לב: דחיית לימודים בקורס אינה מהווה דחייה של גביית שכר הלימוד. שכר הלימוד ייגבה על-פי המועדים של סמסטר ההרשמה ולא על-פי המועדים של הסמסטר – שאליו נדחים הלימודים.

חומר הלימוד של הקורס לא יישלח פעם נוספת, חוץ מחוברת הקורס והנספחים השונים הנוגעים לסמסטר שאליו נדחים הלימודים. אם בעקבות שינויים בחומר הלימוד יהיה צורך לרכוש יחידות לימוד נוספות בקורס, יהיה זכאי הסטודנט לרוכשן בחנות האוניברסיטה למדא בהנחה של 50%.

ציוני המטלות שיגיש הסטודנט עד למועד הגשת הבקשה לדחיית לימודים, ייזקפו לזכותו רק אם ידחה את לימודיו לאחד משני הסמסטרים העוקבים לסמסטר המקורי (לא כולל סמסטר הקיץ), אולם לפי משקלן בסמסטר שאליו יידחו הלימודים בקורס. המעוניין לשפר את ציוניו במטלות שהגיש עד למועד דחיית הלימודים, יוכל להגישן מחדש בסמסטר שאליו יידחו לימודיו. הציון הקובע יהיה הציון שיתקבל לאחר הגשת המטלה בפעם השנייה.

לא ניתן לבטל קורס דחוי. אפשר לבטל את דחיית הלימודים ולקבל החזר של דמי הטיפול והעלויות ששולמו בגין הדחייה, כל עוד בקשת הסטודנט מתקבלת באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרשם, עד שבעה שבועות לפני פתיחת הסמסטר שאליו נדחו הלימודים.

שימו לב: למרות ההנחיה הקובעת שלא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי, הבקשה לביטול הרשמה לקורס דחוי תכובד, בתנאי שתתקבל במרכז ההרשמה של האוניברסיטה לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי שבו בוצעה ההרשמה לקורס.

הלומד את הקורס במתכונת של הנחיה רגילה ובעקבות דחיית הלימודים ירצה ללמוד את הקורס במתכונת של הנחיה מוגברת, יהיה עליו לשלם את תוספת התשלום הנדרשת תמורת הנחיה מוגברת.

הלומד את הקורס במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת, עליו להביא בחשבון כי ייתכן שהקורס לא יילמד במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת בסמסטר שאליו נדחו הלימודים, ויהיה עליו להצטרף לקבוצה בהנחיה רגילה. מי שהיה רשום לקבוצה בהנחיה מוגברת, לא תוחזר לו התוספת עבור ההנחיה המוגברת, אלא אם בקשת הדחייה שלו התקבלה באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבאמצעותו נרשם, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר תחילת הסמסטר המקורי.

סטודנט ששירת שירות מילואים למשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר, לעניין קורס סמסטריאלי, או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת לימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך ממפגשי הנחיה בקורס, זכאי לדחות את לימודיו לשנה האקדמית העוקבת, ללא תשלום נוסף, ובתנאי שהסטודנט עדין לא נבחן בקורס ופנייתו בכתב תתקבל במרכז ההרשמה, לא יאוחר ממועד ב' של הבחינות בקורס ובכפוף להצגת אישור ממוחשב על שירות המילואים מקצין העיר.

החלפת קורס ודחיית הלימודים בקורס החדש

סטודנט יכול להחליף את הקורס שאליו נרשם ולדחות את לימודיו בקורס החדש לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים, על-פי ההנחיות הכלליות בתחילת סעיף זה ועל-פי המפורט להלן.

הבקשה לדחיית הקורס החדש תהיה לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים. ניתן לדחות קורס במהלך תקופה של שלוש שנים מסמסטר ההרשמה המקורי, ולא יותר מארבע פעמים במהלך תקופה זו. סטודנט שלא יממש לימודיו במהלך תקופה זו, לא יוכל יותר לדחות לימודים בקורס זה.

חובה על הסטודנט לציין על גבי הבקשה לאיזה סמסטר הוא מעוניין לדחות את לימודיו בקורס החדש, מי שלא יציין על-גבי הבקשה לאיזה סמסטר הוא מעוניין לדחות את לימודיו בקורס החדש, בקשתו לא תבוצע והיא תוחזר אליו על-מנת שיוסיף פרט זה.

אפשר לבצע שינויים בהרשמה בקורס לאחר החלפה ודחייה, כמפורט בסעיף תקופות זכאות לשינויים בהרשמה, למעט ביטול הרשמה.

סטודנט המעוניין להחליף קורס ולדחות את הלימודים בקורס החדש לסמסטר הקיץ, חייב להביא בחשבון שסמסטר הקיץ הוא סמסטר קצר, הנמשך 9 שבועות (במקום 16-15 שבועות). לפני כן יש לוודא שהקורס אכן מוצע ללימודים בסמסטר הקיץ (ראו טבלת הקורסים השנתית, או בפרק 17 בידיעון האקדמי).

סטודנט הדוחה את לימודיו מסמסטר הסתיו או האביב לסמסטר הקיץ, יחויב בתשלום עבור תוספת קיץ, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

סטודנט הדוחה את לימודיו מסמסטר הקיץ לסמסטר הסתיו או האביב, יוחזר לו התשלום עבור תוספת קיץ.

אם הסטודנט נתן הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה והדחייה יבוצעו גם אם הסטודנט עדיין לא החזיר את חומר הלימוד בקורס המקורי. אם החבילה לא תוחזר תוך 30 יום, ייגבה מהסטודנט תשלום בגין החבילה שלא הוחזרה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. אם הסטודנט לא נתן הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה והדחייה יתבצעו רק לאחר החזרת חומר הלימוד בקורס המקורי.

הלומד קורס במתכונת של הנחיה רגילה ובעקבות החלפת הקורס ודחייתו ירצה ללמוד את הקורס החדש במתכונת של הנחיה מוגברת, יהיה עליו לשלם את תוספת התשלום הנדרשת תמורת הנחיה מוגברת כמפורט בסעיף תוספת עבור הנחיה מוגברת ובטבלה 1 בסעיף טבלות שכר לימוד.

על הלומד במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת להביא בחשבון כי ייתכן שהקורס החדש לא יילמד במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת בסמסטר שאליו נדחו הלימודים, ויהיה עליו להצטרף לקבוצה בהנחיה רגילה. מי שהיה רשום לקבוצה בהנחיה מוגברת לא תוחזר לו התוספת עבור ההנחיה המוגברת, אלא אם בקשת הדחייה שלו תתקבל באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרשם, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר תחילת הסמסטר המקורי.

אפשר להחליף ולדחות קורס דחוי כמפורט בסעיף תקופות זכאות לשינויים בהרשמה. במקרה כזה האוניברסיטה הפתוחה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.

לא ניתן לבטל קורס שהוחלף ונדחה. אפשר לבטל החלפת קורס ודחייתו ולקבל רק החזר דמי הטיפול ששולמו בגין ההחלפה והדחייה, כל עוד בקשת הסטודנט מתקבלת באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרשם, עד שבעה שבועות לפני פתיחת הסמסטר שאליו נדחו הלימודים.

שימו לב: למרות ההנחיה הקובעת שלא ניתן לבטל הרשמה לקורס שהוחלף ונדחה, הבקשה לביטול הרשמה לקורס כזה תכובד, בתנאי שתתקבל במרכז ההרשמה של האוניברסיטה לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי שבו בוצעה ההרשמה לקורס.

ביטול הרשמה

סטודנט יכול לבטל את הרשמתו לקורס, על-פי ההנחיות הכלליות בתחילת פרק זה ועל-פי המפורט להלן.

דמי הרשמה לסטודנט חדש ולמחדש הרשמה ודמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת אינם מוחזרים, שכן הם תשלום בגין הליך ההרשמה שבוצע בפועל.

כל ההחזרים של שכר הלימוד כפופים לתשלומים שישולמו בפועל לאוניברסיטה הפתוחה, במועדים ובשיעורים שנקבעו. ההחזרים הכספיים יבוצעו בתוך 30 ימי עבודה מיום ביטול ההרשמה.

על-מנת לזרז את קבלת ההחזר הכספי בגין ביטול הרשמה של סטודנט שלא החזיר עדיין את חבילת חומר הלימוד שקיבל, ההחזר לא יותנה בהחזרת החבילה. ההחזר יבוצע תוך קיזוז הסכום המתאים בגין חבילת חומר הלימוד. לאחר החזרת חומר הלימוד במצב שלם ותקין, יוחזר לסטודנט גם ההפרש שקוזז.

מי שנרשם לקורס באמצעות מלגה מלאה, או שנרשם לקורס ללא תשלום שכר לימוד על-פי תקנות שמ"א, ויחליט לבטל את הרשמתו לקורס, יידרש לשלם דמי טיפול ועלויות בגין הביטול, כתנאי לביצוע הביטול.

שימו לב: מומלץ מאוד לבצע את ביטול ההרשמה באמצעות מערכת הפניות בשאילתא וקול-האו"פ (09-7781111).

יש לשים לב שקליטת בקשת הביטול בקול-האו"פ אינה בבחינת אישור בקשת הביטול. מידע על אישור הביטול וקליטתו במחשב, אפשר לקבל כיממה לאחר ביצוע הביטול באמצעות קול-האו"פ. הודעה בכתב על קליטת בקשת הביטול וההחזר הכספי תישלח לאחר קליטת בקשת הביטול.

האוניברסיטה זכאית ורשאית לפי שיקול דעתה לבטל ביוזמתה הרשמה ללימודים, אם הסטודנט לא הסדיר חוב כספי לאוניברסיטה במסגרת הזמן המוקצב או אם הוא לא החזיר עזר-לימוד שקיבל בהשאלה או ספר לספרייה במסגרת הזמן המוקצב. כמו כן, תבטל האוניברסיטה הפתוחה, ביוזמתה, כל הרשמה לא תקינה שלא תוסדר. בביטולים כאלה (גם אם יהיו ביוזמת הסטודנט) יקוזזו מן ההחזר הכספי דמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה, ערכו של עזר-הלימוד או הספר שלא הוחזרו, ו/או ערכו העדכני של חוב שלא שולם. כמו כן, לא יוחזרו דמי הרשמה לסטודנט חדש או מחדש הרשמה.

מי שנרשם לקורס הדורש קבלת אישור מיוחד ולא קיבל אישור כזה, הרשמתו תבוטל.

מי שנרשם לקורס הדורש קבלת אישור מיוחד, קיבל אישור ומחליט לבטל את הרשמתו יחויב בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד בו פנה לביטול.

אי אפשר לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס לאחר החלפה ודחייה, למעט במקרים בהם הבקשה לביטול ההרשמה לקורס כזה תתקבל במרכז ההרשמה לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי.

ניתן לבטל הרשמה לקורס (הפסקת לימודים), לאחר המועד האחרון המפורט בטבלות הזכאות לשינויים בהרשמה, ללא החזר כספי, בכפוף לקבלת בקשה בכתב לא יאוחר ממועד סיום סמסטר הלימוד ובתנאי שהסטודנט טרם נבחן בקורס. במקרה זה, לא יוזן כישלון בקורס.

תקופות זכאות לשינויים בהרשמה לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015) ופירוט דמי טיפול ועלויות

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1
וקורסים לתעודת הוראה
קורסים אנגלית
רמות 3E-A
החלפת קורס3 0 עד 13.1.2015 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
8216
2 מ-21.1.2015
עד 16.3.2015
מ-21.1.2015
עד 2.3.2015
326
החלפת קורס דחוי3 0 עד 13.1.2015 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי
1 מ-14.1.2015
עד 16.3.2015
מ- 14.1.2015
עד 2.3.2015
326
דחיית לימודים בקורס5,4,3 0 עד 13.1.2015 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
8216
2 מ-21.1.2015
עד 9.3.2015
מ-21.1.2015
עד 23.2.2015
376
3 מ-10.3.2015
עד 13.4.2015
מ-24.2.2015
עד 23.3.2015
468
4 מ-14.4.2015
עד 524.4.2015
מ-24.3.2015
עד 513.4.2015
751
החלפת קורס ודחייתו5,4,3 0 עד 13.1.2015 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
8326
2 מ-21.1.2015
עד 9.3.2015
מ-21.1.2015
עד 23.2.2015
376
3 מ-10.3.2015
עד 13.4.2015
מ-24.2.2015
עד 23.3.2015
560
4 מ-14.4.2015
עד 24.4.2015 5
מ-24.3.2015
עד 513.4.2015
936
ביטול הרשמה לקורס7,4 1 עד 20.1.2015 עד 5.1.2015 8326 בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2 מ-21.1.2015
עד 9.3.2015
מ-6.1.2015
עד 23.2.2015
468
3 מ-10.3.2015
עד 930.3.2015
מ-24.2.2015
עד 916.3.2015
653

הערות:

א. מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.

ב. מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


1(א) בקורס האקדמי, אנגלית רמה A , תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית רמות B-E .

(ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465), יסודות הערבית הספרותית ג (91468) , קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.

2 כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

3לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.

4לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.

5סטודנט חדש יוכלולהגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.

6 בקורסים הנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.

7

בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).

8סטודנט חדש המבצע שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה.

9סטודנט חדש מתחת לגיל 18, יוכל לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ה (ב2015) עד 13.4.2015.

10 סטודנט חדש מתחת לגיל 18, יוכל לבטל את הרשמתו לקורסי אנגלית בסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), עד 30.3.2015.

טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית והקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים –
אלגברה לינארית (91416)
1
החלפת קורס4 0 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי
1 מ- 14.1.2015
עד 20.1.2015
6130
2 מ- 21.1.2015
עד 16.3.2015
196
החלפת קורס דחוי4 0 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי
1 מ-14.1.2015
עד 16.3.2015
196
דחיית לימודים
בקורס2 ,4
0 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי
1 מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
6130
2 מ-21.1.2015
עד 9.3.2015
226
3 מ-10.3.2015
עד 13.4.2015
281
4 מ-14.4.2015
עד 324.4.2015
451
החלפת קורס
ודחייתו2, 4
0 עד 13.1.2015 ללא חיוב כספי
1 מ-14.1.2015
עד 20.1.2015
6196
2 מ-21.1.2015
עד 9.3.2015
226
3 מ-10.3.2015
עד 13.4.2015
336
4 מ-14.4.2015
עד 324.4.2015
562
ביטול הרשמה לקורס2, 5 1 עד 20.1.2015 6196
2 מ-21.1.2015
עד 9.3.2015
281
3 מ-10.3.2015
עד 730.3.2015
392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

1 תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.

2 לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.

3 סטודנט חדש יוכל להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.

4 לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.

5 בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).

6 סטודנט חדש המבצע שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחייב בדמי טיפול אלה.

7 סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ה (א2015), עד 24.11.2014

8 סטודנט חדש מתחת לגיל 18 יוכל לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), עד 13.4.2015

שינויים בהרשמה לסמינר במתמטיקה ובמדעי המחשב

במקרה של החלפת סמינר או ביטול הרשמה לסמינר, ייגבו מהסטודנט דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן:

מועד קבלת הבקשה תקופה דמי טיפול ועלויות
עד שבועיים לאחר תאריך קליטת ההרשמה 0 ללא תשלום
משבועיים עד שישה שבועות לאחר תאריך קליטת ההרשמה 1 326 ש"ח
מהשבוע השביעי לאחר תהליך האישור לכתיבת העבודה לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה

שינויים בהרשמה לעבודה מסכמת או לעבודת תזה בתואר שני

שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ולסמינר ללא ניקוד במתמטיקה

  1. במקרה של החלפת עבודה סמינריונית או סמינר ללא ניקוד במתמטיקה או במקרה של ביטול הרשמה לעבודה סמינריונית או סמינר ללא ניקוד במתמטיקה, ייגבו מהסטודנט דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן:

    מועד קבלת הבקשה תקופה דמי טיפול ועלויות
    עד שבועיים לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה 0 ללא תשלום
    משבועיים עד שישה שבועות לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה 1 326 ש"ח
    מהשבוע השביעי לאחר תהליך האישור לכתיבת העבודה לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה

  2. בקשה להחלפה או ביטול של עבודה סמינריונית/סמינר ללא ניקוד במתמטיקה אפשר להגיש באמצעות הטופס "בקשת הרשמה, החלפה או ביטול לעבודה סמינריונית/רפרט". את הטופס יש לשלוח ישירות למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, או בפקס: 09-7780651.

שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד

ניתן לבצע שינוי שיבוץ למרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד באמצעות מערכת הפניות שאילתא או באמצעות פנייה למוקד הפניות והמידע.

הנרשם בהרשמה ישירה ומעוניין להשתתף במפגשי הנחיה במוסד או במכללה, יפנה למוסד שבמסגרתו מתקיימים המפגשים. העברתו לקבוצת הלימוד באותו מוסד תתבצע אך ורק לפי בקשת המוסד.

הנרשם באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות, יפנה את בקשתו אך ורק אל המקום שבו נרשם.

הנרשם באמצעות מוסד או מכללה ומעוניין להשתתף במפגשי הנחיה במוסד או במכללה אחר/ת, יפנה למוסד האחר להסדרת העברתו.

שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד עקב אי פתיחת קורס/קבוצת לימוד

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על-אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה. מרכזי הלימוד בתל אביב (קמפוס רמת-אביב, אליאנס, תיכון חדש, הכפר הירוק) מהווים מרחב לימודי אחד. איננו מתחייבים שהלימודים יתקיימו במרכז הלימוד הספציפי בו הוצעה קבוצת הלימוד.

בקשה מיוחדת להפסקת לימודים

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים. יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:

סמסטר סתיו תשע"ה (א2015) 29.12.2014
סמסטר אביב תשע"ה (ב2015) 18.5.2014
סמסטר אביב תשע"ה (ב2015) קורסי אנגלית כשפה זרה 1.5.2014
סמסטר קיץ תשע"ה (ג2015) 21.8.2014
סמסטר קיץ תשע"ה (ג2015) קורסי אנגלית כשפה זרה 7.8.2014

הרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת תואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה

ניתן להרשם במערכת השאילתא או באמצעות טופס הרשמה לעבודה סמינריונית החל ממועד פתיחת ההרשמה ועד יום לפני המפגש הראשון.

ביטול ההרשמה לעבודה סמינריונית כרוך בתשלום 326 ש"ח עד יום פתיחת הסמסטר. לאחר פתיחת הסמסטר, לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה.