מועד כינון האפיק – שבט תשס"ו, פברואר 2006


האפיק עודכן באתר באדר תש"ע, מרץ 2010

אפיק מעבר ללימודי חינוך

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בפקולטה למדעי הרוח והחברה, במחלקה לחינוך

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב (‏להלן אוניברסיטת בן-גוריון‎)‏ אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ למחלקה לחינוך של אוניברסיטת בן-גוריון (‏להלן המחלקה לחינוך‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בחינוך באוניברסיטת בן-גוריון, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום מגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, ולאחר שיעמדו בו בהצלחה יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון, בכפוף לדרישות המפורטות בהמשך.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

כדי להתקבל לשנה ב במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יהיה על הסטודנטים לסיים בהצלחה קורסים בהיקף של 20 נ"ז לפחות באוניברסיטה הפתוחה. לצורך זה יש ללמוד את כל הקורסים בטבלה שלהלן (‏16 נ"ז‎)‏ ולהוסיף קורס אחד לפחות מטבלת ההקבלות בהמשך. בכל אחד מן הקורסים הללו יש להשיג ציון 70 לפחות, וממוצע 90 ומעלה בסך הכל.

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10485

10134
פרקים בסוציולוגיה של החינוך
או
מבוא לסוציולוגיה
6

6
12912381 מבוא לסוציולוגיה 6
10125 פסיכולוגיה בחינוך 6 12911921 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית 6
10285 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו1 4 12911721 שיטות מחקר בחינוך 6

1 תנאי קבלה לקורס זה: מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏.

סטודנטים שיעמדו בדרישות אלה יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון. על הסטודנטים ללמוד לפחות שליש מהנקודות בחינוך, במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון (‏18 נקודות זכות, נכון למרץ 2010‎)‏.

בנוסף, סטודנטים שילמדו באוניברסיטה הפתוחה קורסים המקבילים לקורסים הנלמדים במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון, יהיו פטורים מללמוד אותם עם קבלתם ללימודי שנה ב ובתנאי שסיימו אותם בהצלחה, כפי שמפורט בהמשך.

לתשומת לב המועמדים: מסלול הלימודים במחלקה לחינוך הוא מסלול לימודים דו-מחלקתי. לפיכך, המועמד חייב להירשם ללימודי תואר ראשון במחלקה נוספת באוניברסיטה ולעמוד בדרישות הקבלה של המחלקה האחרת בין אם אלו דרישות הקבלה הרגילות למחלקה ובין אם אלו דרישות המעבר למחלקה נוספת שלאוניברסיטה הפתוחה יש עמה הסכם אפיק מעבר.

למסלול הדו-מחלקתי בחינוך שלוש מסגרות:

1. לימודי חינוך במסגרת דו-מחלקתית: מסגרת בה הסטודנטים לומדים כמחצית משעות הזכות לתואר במחלקה לחינוך וחצי משעות הזכות לתואר במחלקה אחרת;

2. חינוך כמחלקה ראשית: מסגרת בה הסטודנטים לומדים את רוב נקודות הזכות לתואר במחלקה לחינוך ומשלים את התואר בלימודי חטיבה במחלקה אחרת.

3. חינוך כמחלקה משנית: מסגרת בה הסטודנטים לומדים את רוב נקודות הזכות לתואר במחלקה אחרת ומשלים לימודי חטיבה בחינוך.

סטודנטים במחלקה לחינוך של אוניברסיטת בן-גוריון יכולים לעבור לתכנית בחינוך כמחלקה ראשית רק בתום שנה א. התכנית מוצעת ל-15 סטודנטים, בעלי הישגים טובים בלימודי שנה א (‏על-פי ממוצע משוקלל של כל קורסי החובה בשנה זו‎)‏. גם מי שיתקבלו לשנה ב במחלקה לחינוך דרך אפיק המעבר, ומעוניינים בחינוך כמחלקה ראשית, יוכלו להגיש מועמדות לתכנית זו. כאמור, קבלתם אינה מובטחת.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לחינוך
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
30112 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב2 3 12912881 מבוא למחקר חינוכי בשיטות חינוכיות ב 3
10106 תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים 6 12913251 סמסטר א
12913261 סמסטר ב
פיתוח תכניות לימודים בית ספריים 4
10104 פסיכולוגיה חברתית 6 12910060 סמסטר א
12910070 סמסטר ב
פסיכולוגיה חברתית 4
10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות 6 129134191 סמסטר א
12912221 סמסטר ב
פסיכולוגיה התפתחותית 4
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 6 12913361 סמסטר א
29133711 סמסטר ב
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית 4
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 4 12911961 סמסטר א
12913481 סמסטר ב
אישיות 4
10495 מגמות בחברה הישראלית (‏נלמד במחלקה לסוציולוגיה‎)‏ 6 12910861 סמסטר א
12910871 סמסטר ב
מבנה החברה בישראל 4

2 תנאי קבלה לקורס זה: מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111, 3 נ"ז‎)‏.

פטורים

סטודנטים שיגיעו למחלקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי הטבלות בדרישות אפיק המעבר ובטבלת הקבלות. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיו במחלקה עד להשלמת התואר.

סטודנטים שיתקבלו למחלקה בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות במחלקה‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלות הללו, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ במהלך 5 השנים שקדמו לקבלתו במחלקה.3

לקבלת פטור מן הקורס מבוא למחקר חינוכי בשיטות כמותיות ב (‏12912881‎)‏, יש לסיים את הקורס מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112‎)‏ באו"פ בציון 70 לפחות.

קורסים נוספים בחינוך שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלה, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה במחלקה, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר בחינוך.


3 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלות ההקבלות, או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז נלמדו, יינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

לימודי אנגלית

כל הסטודנטים במחלקה4 חייבים להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים 2, המקנה 2 נקודות צבירה, עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו, ומי שרמת ידיעותיו באנגלית אינה מאפשרת השתלבותו בקורס זה חייב בקורסי הכנה שאינם מקנים נקודות צבירה. המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון ממליצה לכל מי שמתכוון לעבור אליה מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימודי אנגלית מתקדמים 2, ויזוכו ב-2 נקודות הצבירה שהוא מקנה. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון ולא יקנו נקודות צבירה.


4 למעט מי שפטור באוניברסיטת בן-גוריון מלימוד אנגלית (‏על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

למעלה    

מידע כללי

הבטחת קבלה

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ הקורסים שהוגדר בסעיף דרישות אפיק המעבר.

סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורסים הללו וממוצע ציוניהם יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המחלקה. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנטים ובאפשרות הקליטה של המחלקה. במסגרת השנה השנייה יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים הנלמדים במחלקה בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ.

הרשמה למחלקה לחינוך של אוניברסיטת בן-גוריון

ים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך האפיק המשולב לשנה ב במחלקה לחינוך, יוכלו להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הם מבקשים להגיע למחלקה, וזאת – בין אם עמדו בתנאי הרישום הכלליים לאוניברסיטת בן-גוריון (‏הנוגעים לתעודת בגרות ולציון בבחינה הפסיכומטרית‎)‏, בין אם לאו. בטופס ההרשמה עליהם לרשום כי הם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. השלמת לימודי החובה לפני התחלת הלימודים במחלקה, היא אחד מתנאי הקבלה לשנה מתקדמת.

הקבלה לשנה ב מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט לעיל.

גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישות בזמן, וברמה הנדרשת.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

לקראת תחילת שנה אקדמית מוכנסים לעתים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לחינוך. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה משתנה. שינויים כאלה עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר – כגון החלפה, הוספה, או גריעה של קורסים, או שינוי ברמות ההישגים הנדרשות.

אי לכך – מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה לחינוך, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר באתר הבית של האו"פ https://www.openu.ac.il או במוקד הפניות הטלפוניות 09-7782222.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לחינוך ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנט כבר למד באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה אבל לעתים ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל ד"ר רונית בוגלר, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ בטלפון 09-7782222.

שאלות בדבר סידורי הרשמה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון יש להפנות לגב' לאה גל, טל': (‏08‎)‏6461863/4, מייל: leahg@bgu.ac.il.

בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה: https://www.openu.ac.il/Academic/Education_Psychology/.

למעלה