מועד כינון האפיק – שבט תשס"ט, ינואר 2009
האפיק עודכן בטבת תשע"ט דצמבר 2018

אפיק מעבר ללימודי מדעי המחשב

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: הפקולטה למדעים מדויקים, ביה"ס למדעי המחשב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב (להלן ביה"ס).

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי במדעי המחשב בביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים בביה"ס

סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בביה"ס לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שברשימה א בדרישות אפיק המעבר, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך הרשימה.

הרשמה לאוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ, מתוך כוונה לעבור לשנה ב בביה"ס למדעי המחשב דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים. לאחר הרישום עליהם לשלוח גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, ותדפיס הקורסים אליהם נרשמו, המעידים כי יש בכוונתם לסיים את לימודי החובה באפיק.

בסיום דרישת קורסי האפיק ורמה נדרשת באנגלית "מתקדמים ב", על המועמדים להמציא למשרד הרישום באוניברסיטת תל אביב גיליון ציונים רשמי מלא (להזמנת גליון כזה, בתשלום, יש לפנות לאו"פ באמצעות מוקד הפניות והמידע, קול האו"פ או שאילתא. גיליון שאינו רשמי לא יתקבל).

השלמת דרישות האפיק לפני תחילת הלימודים באוניברסיטת ת"א, היא תנאי הכרחי לקבלה לשנה ב דרך אפיק המעבר.

ניתן להירשם ולהתחיל לימודי מדעי המחשב גם בסמסטר ב.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של ביה"ס למדעי המחשב. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה משתנה. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בביה"ס בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר – כגון החלפה, הוספה, או גריעה של קורסים, או שינוי ברמות ההישגים הנדרשות.

לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לביה"ס, לוודא מדי סמסטר את עדכניות חוברת המידע שברשותם. ניתן לעשות זאת באמצעות אתר האו"פ בכתובת: https://www.openu.ac.il/afik, המידע יעודכן שם באורח שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה וביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב הסכימו ביניהם, שכל שינוי בדרישות האפיק לביה"ס יהיה תקף במלואו ככל שהדברים אמורים בקורסים שסטודנט האו"פ ירשם אליהם לאחר פרסום השינוי. עם זאת, כל קורס מתוך רשימת קורסי האו"פ שבאפיק המעבר, שסטודנט השלים לפני פרסום השינוי בתכנית, ייחשב לצורך הזכאות להתקבל לביה"ס, אבל מעמדו של הקורס לעניין קבלת פטור בביה"ס (והכרה לצורך המניין הכולל של שעות הפטור) עלול להשתנות על-פי תכנית הלימודים של ביה"ס, שתהיה תקפה כאשר סטודנט יחל את לימודיו בביה"ס.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לביה"ס למדעי המחשב, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בביה"ס. לפיכך, סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס דרך אפיק המעבר חייבים להגיע לפני המעבר לרמת ידע באנגלית של לפחות "מתקדמים ב" ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (ואפילו להגיע לרמת "פטור") במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (רמה C) (61134) יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים א".

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (רמה B) (61133), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים ב".

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית למדעים: מתקדמים ב (רמה A) (31001), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לשנה ב בביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה, ללא תנאים נוספים. יתקבלו סטודנטים שהשלימו באו"פ את כל הקורסים המפורטים ברשימה א, בציון ממוצע של 87 ומעלה, השיגו ציון 80 ומעלה בכל אחד משני הקורסים מתמטיקה בדידה ומבוא למדעי המחשב ושפת Java, וציון 75 ומעלה בכל אחד מהקורסים האחרים.

הסטודנטים שיתקבלו במסגרת זו יהיו פטורים מהקורסים המפורטים ברשימה ב, ובמהלך הסמסטר הראשון שלהם ללימודים בביה"ס יהיו חייבים להשלים את הקורס תוכנה 1 (0368.2157) ואת הקורס מבוא להסתברות (0366.2005).

רשימה א: קורסי האו"פ הנדרשים לאפיק המעבר1

מספר שם הקורס נ"ז
20474 חשבון אינפיניטסימלי 12 6
20475 חשבון אינפיניטסימלי 22 6
20109 אלגברה לינארית 1 6
20229 אלגברה לינארית 2 4
20476 מתמטיקה בדידה3 4
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java3,4 6
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6

רשימה ב: פטורים באוניברסיטת תל-אביב לעומדים בדרישות אפיק המעבר2

מספר שם הקורס ש"ס
0366.1101 חדו"א 1 7
0366.1102 חדו"א 2 7
0366.1111 אלגברה לינארית 1 7
0366.1112 אלגברה לינארית 2 6
0366.1118 מתמטיקה בדידה 6
0366.1105 מבוא מורחב למדעי המחשב 6
0368.2158 מבני נתונים 4

1 הקורס תורת ההסתברות (20416) שנכלל בעבר באפיק המעבר הוצא ממנו, ומי שילמד אותו החל מסמסטר ב2014 לא יזוכה בפטור בגינו בביה"ס למדעי המחשב.

2חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20474‏‏‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏‏20475‏‏‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20106‏‎) + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏‏‏20423‏‏‎) או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20106‎‏‏) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏‏20212‏‏‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏‏‏20224‏‏‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים. הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20106‏‏‎) וחשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏‏20212‏‏‎) אינם מוצעים עוד באו"פ.

3 יש להשיג ציון 80 ומעלה.

4 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453) + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454) (6 נ"ז בסה"כ).

למעלה    

פטורים

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שברשימה ב וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס. הפטורים הללו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. סטודנטים שיתקבלו לביה"ס בדרך אחרת ויעמדו בחלק מדרישות אפיק המעבר עשויים לקבל באופן פרטני חלק מהפטורים ו/או להיות מזוכים בחלק מהש"ס לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים ברשימה א יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס.