כינון אפיק המעבר - תמוז תשס"א, יוני 2001
האפיק עודכן בניסן תשע"ט , אפריל 2019

אפיק מעבר ללימודי הנדסה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בפקולטה למדעי ההנדסה

מבוא

הפקולטה למדעי ההנדסה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן הפקולטה‎)‏, מקיימת לימודים ארבע-שנתיים לתואר ראשון בהנדסה במגמות שונות וביניהן:

 • הנדסת חשמל ומחשבים
 • הנדסת מחשבים
 • הנדסת תעשייה וניהול
 • הנדסה כימית
 • הנדסת חומרים
 • הנדסה ביורפואית
 • הנדסת ביוטכנולוגיה
 • הנדסת מערכות תקשורת
 • הנדסת מערכות תוכנה ומידע
 • הנדסת תוכנה
 • הנדסת בניין

כל תכניות הלימודים בפקולטה כוללות נושאים שונים במדעי יסוד, ואלה נלמדים לרוב בסמסטרים הראשונים.

היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מן הנושאים האלה.

הפקולטה בדקה ומצאה שרמת הלימודים הגבוהה באו"פ מתאימה לדרישותיה.

לפיכך הוסכם בין הפקולטה לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם באו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה, ולהמשיך בה את הלימודים עד להשלמת התואר באחת מן המגמות שלעיל (‏ראו דרישות אפיק המעבר‎)‏.

הקורסים שהסטודנטים יידרשו ללמוד באו"פ במסגרת אפיק המעבר, הם תובעניים בתוכן, ברמה ובהיקף. לפיכך, אף על פי שאין שום תנאי קבלה לאוניברסיטה הפתוחה, אפיק המעבר יתאים רק לסטודנטים מוכשרים, נחושי רצון ובעלי יכולת התמדה.

למעלה    

מידע כללי

הבטחת קבלה לפקולטה

.הקבלה לפקולטה דרך אפיק המעבר מיועדת לסטודנטים בעלי זכאות לבגרות ומבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ  הפקולטה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב   בכפוף להשלמות סטודנטים של האו"פ בעלי זכאות לבגרות, אשר במסגרת לימודיהם באו"פ יעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר למחלקה שבה הם מבקשים להמשיך בלימודיהם, ללא תלות בממוצע ציוני הבגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי. ראו גם סעיף לימודי אנגלית

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לאיזושהי מחלקה בפקולטה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במחלקה שאליה עברו, שאת מקביליהם למדו באו"פ במסגרת האפיק, ויזוכו בנקודות הצבירה שהמקצועות האלה מקנים באותה מחלקה.

כל קורס של האו"פ, הנזכר באפיק המעבר לאיזושהי מחלקה בפקולטה, בין אם הוא קורס חובה באפיק הנידון ובין אם לאו, יקנה פטור מן המקצוע המקביל באותה מחלקה, לכל מי שלמד אותו באו"פ טרם קבלתו למחלקה המתאימה באוניברסיטת בן גוריון והשיג בו את הציון הנדרש, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ מתוך אפיקי המעבר, שבהם הישגיהם של סטודנטים נמוכים מן הנדרש, פטורים על-סמך קורסים מתאימים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, ופטורים על-סמך לימודים על-תיכוניים מתאימים שלא במסגרת האו"פ, יינתנו לסטודנטים בכל מחלקה בפקולטה לפי שיקול דעתה, בהתאם להליכים המקובלים בה.

הרשמה לפקולטה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להגיע למחלקה כלשהי בפקולטה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לפקולטה. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית לימודים המבהירה כיצד הם מתכוונים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בפקולטה.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות התוכן, ההיקף והרמה היא תנאי קבלה לפקולטה דרך אפיק המעבר. (‏רק במקרים חריגים ייתנו מחלקות בפקולטה רשות לסטודנטים להשלים באו"פ בחינות אחרונות בקורסים שנלמדו בקיץ שקדם למעבר, לאחר תחילת שנת הלימודים בפקולטה.‎)‏

עיתוי המעבר לפקולטה

סטודנטים המבקשים לעבור לפקולטה דרך אפיק מעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה לא יאוחר מ-6 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון המופיע בטבלת הקורסים הרלוונטיים למחלקה שאליה פניהם מועדות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

השלמת מקצועות שנה ראשונה בפקולטה

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א במחלקה שאליה הקבלו, שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה שלהם בפקולטה, לפי הנחיות המחלקה.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה להנדסה. גם היצע הקורסים באו"פ משתנה. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים במחלקות השונות בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר – כגון החלפה, הוספה, או גריעה של קורסים, או שינוי ברמות ההישגים הנדרשות.

אי לכך – מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לפקולטה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר באתר הבית של האו"פ שיעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה למדעי ההנדסה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הסכימו ביניהן, שכל שינוי בדרישות האפיק למחלקה כלשהי יהיה תקף מיום פרסומו ולא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני פרסום השינוי – ייחשב בכל מקרה כבעל תוקף לעניין הקבלה לפקולטה, אבל ייתכן שהפקולטה תידרש לשנות את הפטור, הניתן בגין לימוד הקורס, ולהתאימו לתכניות הלימודים המעודכנות שלה. כללים אלה חלים על כל מי שלימודיו במסגרת אפיק המעבר היו רצופים, דהיינו – ללא הפסקה של שנה או יותר במהלך הלימודים באו"פ.

סטודנטים שהפסיקו לימודיהם באפיק המעבר למשך שנה או יותר נדרשים לפנות לייעוץ, לפני חידוש לימודיהם, אל ד"ר מורן פלדמן, מהמחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה.1 לסטודנטים אלה תיערכנה לעתים התאמות מסוימות בדרישות אפיק המעבר, שתיקבענה על-ידי האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


1 שעות הקבלה של ניתן לקבוע שיחת ייעוץ עם ד"ר מורן פלדמן באמצעות מזכירות מערך הייעוץ של האו"פ (‏טל': 09-7781099‎)‏.

למעלה    

דרישות לימודים כלליות של הפקולטה למדעי ההנדסה שאפשר למלאן באו"פ

מבוא לפיזיקה

הסטודנטים בפקולטה1 חייבים ללמוד ולעבור בהצלחה את הקורס מבוא לפיזיקה. מקצוע זה אינו מזכה בנקודות צבירה. על הסטודנטים להשלים דרישה זו לפני תום הסמסטר השלישי ללימודיהם ולפני שיורשו ללמוד מקצועות אחרים בפיזיקה מתוך תכנית הלימודים.

פטור מלימוד הקורס מבוא לפיזיקה יינתן למי שיסיימו באו"פ בהצלחה את אחד הקורסים יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏, יסודות הפיסיקה (‏20125‎) או מכניקה (‏20215‎)‏. שימו לב שהקורס האחרון ברשימה זו מופיע ברבות מטבלות ההקבלות המחלקתיות והשלמתו ברמת הציונים הנדרשת בכל מחלקה מקנה פטור גם מהמקצוע המקביל לו בפקולטה – פיזיקה 1.


1 למעט מי שעברו בהצלחה בחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות, או סיימו בהצלחה קורס בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות בי"ס תיכון במסגרת מכינה אוניברסיטאית, או עברו בציון 70 ומעלה בחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 4 יחידות, או סיימו בציון 70 ומעלה קורס בפיזיקה בהיקף של 4 יחידות בי"ס תיכון במסגרת מכינה אוניברסיטאית.

לימודי אנגלית1

הסטודנטים בפקולטה2 חייבים להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים ב, המקנה 2 נקודות צבירה, עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיהם, ומי שרמת ידיעותיהם באנגלית אינה מאפשרת השתלבותם בקורס זה חייבים בקורסי הכנה שאינם מקנים נקודות צבירה. הפקולטה ממליצה לכל מי שמתכוונים לעבור אליה מן האוניברסיטה הפתוחה להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים ב, ויזוכו ב-2 נקודות הצבירה שהוא מקנה. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להן מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏ולא יקנו נקודות צבירה‎)‏.

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו לפני המעבר לפקולטה להנדסה את דרישות האנגלית באו"פ, חייבים להשיג ציון 100 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או להשיג ציון 200 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית ברמת בסיסי (C) (‏לפחות‎)‏. מי שלא יעמדו באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתחיל ללמוד בפקולטה.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

2 למעט מי שפטורים מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר.

ייעוץ

סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מזכירות מערך הייעוץ של האו"פ בטל': 09-7781099, או להתקשר ישירות אל היועצים לפי הפירוט בדף אפיקי המעבר באתר האו"פ, או באתרי המחלקות האקדמיות. מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ בטל': 097782222 או 3500* או בדואל interest@openu.ac.il

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

כל מחלקה בפקולטה למדעי ההנדסה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שאליה ניתן להתקבל דרך אפיק המעבר, קבעה בנפרד טבלת הקבלות מחלקתית, המפרטת את ההקבלות שנמצאו בין קורסים של האו"פ לבין מקצועות מתוך תכנית הלימודים שלה.

דרישות אפיק המעבר למחלקות השונות מפורטות בהמשך סעיף זה. הן מנוסחות תוך הסתייעות בטבלות ההקבלות המחלקתיות.

הטבלות מספקות מידע גם על הפטורים שיינתנו במחלקות על-סמך לימודים באוניברסיטה הפתוחה.

שימו לב!

1. דרישות אפיק המעבר למרבית המחלקות מחייבות ללמוד רק חלק מן הקורסים שבטבלת ההקבלות המחלקתית, לא את כולם.

2. כל מחלקה הגדירה ציון סף לפטורים. כל קורס מתוך טבלת הקבלות מחלקתית, שסטודנט ישלים באו"פ בציון שאינו נופל מציון הסף, יקנה פטור מן המקצוע(‏ות‎)‏ המקביל(‏ים‎)‏ במחלקה, וזאת – בין אם הקורס נלמד באו"פ כחלק מדרישות אפיק המעבר, בין אם נלמד בנוסף לדרישות אפיק המעבר, ובין אם נלמד ללא קשר לאפיק המעבר.

3. כאשר שני קורסים של האו"פ מופיעים בתא אחד בטבלת הקבלות מחלקתית, וביניהם סימן +, פירוש הדבר הוא שיש להתייחס אל הקורסים שבתא כאל מקשה אחת: לימוד אחד מהם לא יקנה פטור מהמקצוע(‏ות‎)‏ המקביל(‏ים‎)‏ במחלקה הרלוונטית, הרשומים לשמאלם.

4. ממוצע הציונים הנזכר בדרישות אפיק המעבר הוא ממוצע הציונים באו"פ, המשוקלל בהתאם למספר נקודות הזכות שכל קורס מקנה באו"פ.

5. פטור ממקצוע הנלמד באיזושהי מחלקה בפקולטה, על-סמך קורס שנלמד באו"פ, מקנה למקבלו את נקודות הצבירה של המקצוע במחלקה (‏ולא את נקודות הזכות שמקנה הקורס באו"פ‎)‏.

6. ההערות הנלוות לטבלות ההקבלות המחלקתיות, הן חלק בלתי נפרד מהן, וחשוב לקרוא אותן בעיון.

7. הטבלות אינן ממצות את מלוא ההקבלות שבין קורסים של האו"פ לבין מקצועות הנלמדים בפקולטה. סטודנטים שיתקבלו לפקולטה (‏דרך אפיק המעבר, או אחרת‎)‏ יוכלו לבקש פטורים על סמך קורסים מתאימים שנלמדו באו"פ, שאינם מופיעים בטבלות. הבקשות תידונה לגופן במחלקות המתאימות, לפי ההליכים הרגילים. הוא הדין גם ביחס לקורסים המופיעים בטבלות, אשר סטודנטים סיימו באו"פ בציון נמוך מהרף שנקבע בהן.

8. מידע נוסף בנוגע לדרישות לימודים כלליות החלות על כל תלמידי הפקולטה, שבהן אפשר לעמוד על ידי לימודים באו"פ, מצוי בסעיף דרישות לימודים כלליות של הפקולטה למדעי ההנדסה שאפשר למלאן באו"פ.

למעלה    

המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

תואר בהנדסת חשמל ומחשבים

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 85 ומעלה, את הקורסים 6-1, ועוד 2 מבין הקורסים 9-7. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85, תישקל על ידי ועדת קבלה במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

2

3

20474

20475

20218

אינפי 1 1
+
אינפי 2 1
+
מבוא למד"ר1

6

6

3

20119671

20119681

חשבון דיפרנציאלי להנ' חש'
+
חשבון אינטגרלי ומש' דיפרנציאליות להנ' חש'

5

5

4

20109

אלגברה לינארית 1

6

20119641

אלגברה לינארית לפיס' והנ'

6

5

20215

מכניקה

6

20311371

פיסיקה 1 להנ' חש'

3.5

6

20272

מערכות ספרתיות

3

36113231

מערכות ספרתיות

3.5

7

20250

חשמל ומגנטיות

6

20311471

פיסיקה 2 להנ' חש'

3.5

8

20425

הסתברות למדעי המחשב

4

20119831

תורת ההסתברות להנ' חש'

3.5

9

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎) 2

6

36111091

מבוא למדעי המחשב

5


הערה: מי שילמדו את הקורס חדו"א ב (20423) וישיגו בו ציון 85 ומעלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א וקטורי (20119631). בנוסף, יקבלו פטור מהקורס מבוא מתמטי למהנדסים (36111081) סטודנטים שילמדו את הקורסים אינפי 1 (20474), אינפי 2 (20475) ומבוא למד"ר (20218), ובנוסף להם ילמדו גם את זוג הקורסים מכניקה (20215) + חשמל ומגנטיות (20250) או את הקורס חדו"א ב (20423).


1 עקב שינויים בתכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון בשנת הלימודים תשע"ז, השתנו הקורסים 3-2 באפיק המעבר (החל מפברואר 2017). סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק המעבר לפני השינוי יוכלו להתקבל לפי הדרישות הקודמות, אך ייתכן שלא יזכו במלוא הפטורים.

2 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏, או הקורס ארגון המחשב (20471) במידה שנלמד עד סמסטר 2019א. סטודנטים שיתקבלו על סמך הקורס האחרון יקבלו פטור מהקורס מבוא למחשבים (36113201) במקום פטור מהקורס מבוא למדעי המחשב (36111091).

למעלה    


המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

תואר בהנדסת מחשבים

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 85 ומעלה, את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85, תישקל על ידי ועדת קבלה במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

2

3

20474

20475

20218

אינפי 1 1
+
אינפי 2 1
+
מבוא למד"ר1

6

6

3

20119671

20119681

חשבון דיפרנציאלי להנ' חש'
+
חשבון אינטגרלי ומש' דיפרנציאליות להנ' חש'

5

5

4

20109

אלגברה לינארית 1

6

20119641

אלגברה לינארית לפיס' והנ'

6

5

20476

מתמטיקה בדידה

4

20119861

מבוא ללוגיקה ומת' בדידה להנדסת מחשבים

4

6

20215

מכניקה

6

20311371

פיסיקה 1 להנ' חש'

3.5

7

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2

6

36111091

מבוא למדעי המחשב

5

8

20407

מבני נתונים ומבוא לאלג'

6

20210031

מבני נתונים

5

9

20272

מערכות ספרתיות

3

36113231

מערכות ספרתיות

3.5


הערה: מי שילמדו את הקורס חדו"א ב (20423) וישיגו בו ציון 85 ומעלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א וקטורי (20119631). בנוסף, יקבלו פטור מהקורס מבוא מתמטי למהנדסים (36111081) סטודנטים שילמדו את הקורסים אינפי 1 (20474), אינפי 2 (20475) מבוא למד"ר (20218) וחדו"א ב (20423).


1 עקב שינויים בתכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון בשנת הלימודים תשע"ז, השתנו הקורסים 3-2 באפיק המעבר (החל מפברואר 2017). סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק המעבר לפני השינוי יוכלו להתקבל לפי הדרישות הקודמות, אך ייתכן שלא יזכו במלוא הפטורים.

2 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה    

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 80 ומעלה, שישה מבין הקורסים 7-1. בכל קורס יש להשיג ציון 70 לפחות.

טבלת ההקבלות המחלקתית

ציון הסף לפטורים – 70

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

20406

חדו"א א1

6

20119711

חדו"א 1

5

2

20423

חדו"א ב

6

20119621

חדו"א לת"נ 2

4

3

20215

מכניקה

6

20311411

פיסיקה לת"נ 1

3.5

4

20250

חשמל ומגנטיות

6

20311711

פיסיקה לת"נ 2

3.5

5

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2

6

20219031

מבוא לתכנות

4

6

20109

אלגברה לינארית 1

6

20119531

אלגברה לינארית

4.5

7

20476

מתמטיקה בדידה3

4

20119661

מבוא למתמטיקה דיסקרטית

3.5

8

20297

מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ

6

36413051

חקר ביצועים 1

3.5

9

20433

מבני נתונים

6

36411191

יסודות האלגוריתמים והסיבוכיות

3.5

10

10280

יסודות החשבונאות

6

68114021

חשבונאות

3.5

11

10230

תורת המימון

6

68115081

מימון

3


1 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

2 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

3 או הקורס מתמטיקה דיסקרטית (‏20283‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

למעלה    

המחלקה להנדסה כימית

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ את הקורסים 5-1 מטבלת ההקבלות שלהלן בציון ממוצע 79 ומעלה. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יקנה פטורים מתאימים בתנאי שהציון הוא 75 לפחות, למעט עבור קורסי הכימיה (9-7) בטבלה שבכל אחד מהם יש להשיג ציון 80 לפחות.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

20406

חדו"א א1

6

20119711

חדו"א 1

5

2

20423

חדו"א ב

6

20119721

חדו"א 2

5

3

20109
או
20430

אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית
לתלמידי מדעים
2

6

4

20119321

מבוא לאלגברה לינ'

4.5

4

20215

מכניקה

6

20311391

פיסיקה 1 להנ' כימ'

3.5

5

20250

חשמל ומגנטיות

6

20311491

פיסיקה 2 להנ' כימ'

3.5

6

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

2

20311563

מעבדה בפיסיקה 1 להנ' כימ'

1.5

7

8

20470

20480

כימיה כללית א3
+
כימיה כללית ב3

4

4

20411121

20411111

כימיה כללית א
+
מבוא לכימיה אנליטית א

5

3

9

20456

כימיה אורגנית

6

20212271

כימיה אורגנית א1

5

10

20289

מעבדה: כימיה פיסיקלית

2

20412643

מעבדה בכימיה פיס' ב

2

11

20241

קינטיקה כימית

3

20412811

כימיה פיסיקלית 1

3

הערות:

סטודנטים שילמדו באו"פ את הקורס עולם הכימיה (‏20116‎)‏ וישיגו בו ציון 75 ומעלה, יהיו זכאים ללמוד במחלקה את הקורס כימיה אנליטית (‏20411111‎)‏, (‏שהיקפו 2 שעות הרצאה+2 שעות תרגול‎)‏ במקום את הקורס כימיה אלמנטרית ואנליטית (‏20414560‎)‏ (‏שהיקפו 6 שעות הרצאה +2 שעות תרגול‎)‏, המיועד לסטודנטים שלא למדו כימיה בתיכון ברמה הדרושה.


1 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

2 עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".

3 לימוד אחד משני הקורסים אינו מספיק לקבלת פטור.

למעלה    

המחלקה להנדסת חומרים

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ 7 מבין הקורסים 8-1. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. ראו גם הערה למטה.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏1

6

37111671

תכנות הנדסי א

4

2

20406

חדו"א א2

6

20119711

חדו"א 1

5

3

20423

חדו"א ב

6

20119721

חדו"א 2

5

4

20437

כימיה כללית3

6

20411571

כימיה בסיסית להנדסה

4.5

5

20109

20430

אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים4

6

4

20119321

מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות

4.5

6

20215

מכניקה

6

20311391

פיזיקה 1

3.5

7

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

3

20311383

מעבדה בפיסיקה 1 להנדסה

1.5

8

20250

חשמל ומגנטיות

6

20311491

פיסיקה 2 להנ'

3.5

הערה:
אם סטודנט, המעוניין להגיע למחלקה דרך אפיק המעבר, יבחר שלא ללמוד באו"פ את הקורס מכניקה (‏20215‎)‏ ואם אותו סטודנט אינו פטור מלימוד הקורס מבוא לפיזיקה 1 (‏20310111‎)‏ (‏כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות של הפקולטה למדעי ההנדסה שאפשר למלאן באו"פ‎)‏, יהיה עליו להשלים באו"פ גם את הקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏.


1 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

2 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

3 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏.

4 עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".

למעלה    

המחלקה להנדסה ביורפואית

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע 85 ומעלה את כל הקורסים שברשימה שלהלן, למעט קורס אחד. בכל קורס יש להשיג ציון 80 לפחות.

מי שאינם עומדים במלוא הדרישות יכולים לפנות לוועדת קבלה באמצעות מדור רישום בצירוף גיליון ציונים. הוועדה תחליט אם ניתן לקבלם למחלקה ותקבע להם תכנית השלמות אישית, בהתאם לסף הקבלה ומספר הסטודנטים במחלקה במועד ההרשמה.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

2

3

20474

20475

20218

אינפי 1 1
+
אינפי 2 1
+
מבוא למד"ר1

6

6

3

20119671

20119681

חשבון דיפרנציאלי להנ' חש'
+
חשבון אינטגרלי ומש' דיפרנציאליות להנ' חש'

5

5

4

20423

חדו"א ב

6

20119631

חדו"א וקטורי להנדסת חשמל

5

5

20109

אלגברה לינארית 1

6

20119641

אלגברה לינארית חשמל

4.5

6

20215

מכניקה

6

20311371

פיזיקה 1

3.5

7

20250

חשמל ומגנטיות

6

20311471

פיזיקה 2 א

3.5

8

20437

כימיה כללית2

6

36711531

מבוא לכימיה להנ' ביורפואית

4

9

20425

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב3

4

20119831

תורת ההסתברות להנדסת חשמל

3.5

הערות:

מי שלמדו או ילמדו את הקורס מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ יוכלו לקבל פטור מקורס בחירה במחלקה.

מי שילמדו את הקורס חדו"א ב (20423) וישיגו בו ציון 85 ומעלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א וקטורי (20119631).


1 עקב שינויים בתכנית הלימודים במחלקה להנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן-גוריון בשנת הלימודים תשע"ז, השתנו הקורסים 3,2 באפיק המעבר (החל מפברואר 2017). סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק המעבר לפני השינוי יוכלו להתקבל לפי הדרישות הקודמות, אך ייתכן שלא יזכו במלוא הפטורים.

2 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. הסטודנטים ישלימו בעצמם את לימוד הנושאים – רדיואקטיביות ותכונות כימיות של יסודות נבחרים, מתוך פרקי ספר הקורס כימיה כללית (‏‏פרקים אלה אינם נכללים במסגרת הקורס עצמו‎‎)‏‏. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏. מי שבוחר ללמוד את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480‎)‏ אינו צריך להשלים חומר לימוד כלשהו.

3 במקום הקורס הסתברות למדעי המחשב (‏20425‎)‏ מותר לבחור באו"פ את תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

למעלה    

המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע 85 ומעלה, את הקורסים 7-1. בכל קורס יש להשיג ציון 80 לפחות.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

20406

חדו"א א1

6

20119561

חדו"א 1
לביוטכנולוגיה

5

2

20423

חדו"א ב

6

20119571

חדו"א 2
לביוטכנולוגיה

5

3

20109
או
20430

אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים2

6

4

20119551

אלגברה לינארית
לביוטכנולוגיה

3.5

4

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏

6

20219081

תכנות בשפת C

4

5

20215

מכניקה

6

20311361

פיסיקה 1 לביוטכנולוגיה

3.5

6

20250

חשמל ומגנטיות

6

36912121

עקרונות פיסיקה בביוט'

3.5

7

20437

כימיה כללית3

6

36912011

עקרונות בכימיה כללית לביוט' א

4.5

הערה:

מי שלמדו באו"פ את הקורס ביוכימיה א (20204) עד סמסטר ב2016 ואת הקורס ביוכימיה ב (20247) עד סמסטר א2017 בציון 80 לפחות יקבלו פטור עבור הקורס עקרונות בביוכימיה לביוט' א (36912051) באוניברסיטת בן-גוריון.


1 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

2 עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".

3 או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

למעלה    

המחלקה להנדסת מערכות תקשורת

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע 80 ומעלה, את הקורסים 7-1 ועוד אחד מבין הקורסים 10-8. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

2

3

20474

20475

20218

אינפי 1 1
+
אינפי 2 1
+
מבוא למד"ר1

6

6

3

20119671

20119681

חשבון דיפרנציאלי להנ' חש'
+
חשבון אינטגרלי ומש' דיפרנציאליות להנ' חש'

5

5

4

20109

אלגברה לינארית 1

6

20119641

אלגברה לינ' לפיס' ולהנדסה

6

5

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2

6

37111602

יסודות מדעי המחשב לתקשורת 4

4

6

20425

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב3

4

20119831

תורת ההסתברות להנדסת חשמל

3.5

7

20272

מערכות ספרתיות

3

37110131

מערכות ספרתיות

3.5

8

20215

מכניקה

6

20311371

פיזיקה 1 א

3.5

9

20250

חשמל ומגנטיות

6

20311471

פיזיקה 2 א

3.5

10

20476

מתמטיקה בדידה

4

20116201

מתמטיקה דיסקרטית

3.5


הערה: מי שילמדו את הקורס חדו"א ב (20423) וישיגו בו ציון 85 ומעלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א וקטורי (20119631).


1 עקב שינויים בתכנית הלימודים במחלקה להנדסת מערכות תקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בשנת הלימודים תשע"ז, השתנו הקורסים 3,2 באפיק המעבר (החל מפברואר 2017). סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק המעבר לפני השינוי יוכלו להתקבל לפי הדרישות הקודמות, אך ייתכן שלא יזכו במלוא הפטורים.

2 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

3 במקום הקורס הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ מותר לבחור באו"פ את תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

4 לסטודנטים המקבלים פטור מהקורס יסודות מדעי המחשב לתקשורת (3711602), מומלץ ללמוד באופן עצמאי את שפת התכנות python אשר נלמדת בקורס זה, לצורך השלמת החומר.

למעלה    

המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע*

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 80 ומעלה, את הקורסים 9-1. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות.

סטודנטים שיתקבלו למחלקה דרך אפיק המעבר, חייבים להשלים את הקורס מבוא למערכות מידע ושימושי מחשב (‏37211101, 3.5 נ"ז‎)‏ בסמסטר הראשון ללימודיהם במחלקה.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

2

3

20474

20492

20423

אינפי 1 1
+
השלמות בחשבון אינטגרלי1
+
חדו"א ב1

6

2

6

20119751

20119761

חדו"א למע' מידע 1
+
חדו"א למע' מידע 2

5

4

4

20109

20430

אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים2

6

4

20119321

אלגברה לינארית

4.5

5

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏3

6

37211111

מבוא לתכנות (פייתון)

5

6

20407

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

6

37211115

יסודות מבני נתונים

5

7

20215

מכניקה

6

20311391

פיזיקה 1

3.5

8

20425

הסתברות למדעי המחשב

4

37211021

מבוא להסתברות
וסטט' למע' מידע

3.5

9

20476

מתמטיקה בדידה4

4

20119651

מבוא ללוגיקה
ולתורת הקבוצות

5

10

20417

אלגוריתמים

4

37212051

אלגוריתמים

3.5

11

30204

הסקה סטטיסטית5

4

37212021

אמידה ומבחני
השערות

3.5


* בוגרי המחלקה יקבלו בתום לימודיהם תואר B.Sc. בהנדסת מערכות מידע

1 חובה ללמוד את השלשה אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או את הצמד אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד באו"פ)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏.

2 עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".

3 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

4 או הקורס מתמטיקה דיסקרטית (‏20283‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

5 הסטודנטים ישלימו חומר רקע בסטטיסטיקה בעצמם, מתוך ספר הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏ של האו"פ.

למעלה    

התכנית להנדסת תוכנה

התכנית להנדסת תוכנה משותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בציון ממוצע של 85 ומעלה. בכל קורס יש להשיג ציון 70 לפחות.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

20476

מתמטיקה בדידה

4

20211061

מבנים בדידים וקומבינטוריקה

5

2

3

20474

20475

אינפי 1 1
+
אינפי 2 1

6

6

20112361

20112371

חדו"א 1 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה
+
חדו"א 2 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה

6

5

4

20109

אלגברה 1

6

20119531

אלגברה לינ' להנ' תקשורת

4.5

5

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2

6

20211011

מבוא למדעי המחשב

5

6

20407

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

6

20211031

מבני נתונים

5

הערה:

מי שילמדו באו"פ את הקורס לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏ יוכלו לקבל פטור מקורס בחירה של שנה ד בתכנית בהיקף של 4 נ"ז.


1 חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏, או את השלשה אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או את הצמד אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד באו"פ)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏.

2 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה    

המחלקה להנדסת בניין

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 85 ומעלה, את הקורסים 7-1. בכל קורס יש להשיג ציון 80 לפחות.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1

20406

חדו"א א1

6

20119711

חדו"א 1

5

2

20423

חדו"א ב

6

20119721

חדו"א 2

5

3

20109

אלגברה לינארית 1

6

20119041

מבוא לאלגברה
לינארית

4.5

4

20218

מבוא למש' דיפ' רגילות

3

20119031

מש' דיפרנציאליות

3.5

5

20215

מכניקה

6

20311391

פיסיקה 1ב

3.5

6

20441

מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2

6

37111681

מבוא לתכנות

4

7

20250

חשמל ומגנטיות3

6

20311641

פיסיקה 2 מוגבר

4

8

20297

מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ

6

37413063

ניתוח מערכות וחקר ביצועים

3

הערה:

מי שיסיימו באו"פ את הקורס כימיה כללית (‏20437 או 20477 או 20487‎)‏ בציון 75 לפחות, יהיו פטורים ממבוא לכימיה (‏37411000‎)‏ ומכימיה להנדסת בניין (‏37411103‎)‏ באוניברסיטת בן-גוריון.


1 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

2 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

3 הקורס הוא חובה לסטודנטים חדשים וותיקים, למעט מי שהחלו לימודיהם בסמסטרים של שנת תשע"ה (‏א2015, ב2015, ג2015).

למעלה