אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לטכניון

מועד כינון האפיק – כסלו תשנ"ט, נובמבר 1998
המידע המופיע באתר עודכן בחודש חשון תשע"ה, נובמבר 2014

לימוד באו"פ של קורסי יסודות הפיסיקה יכול להקנות פטור מבחינות סיווג בפיסיקה בטכניון.
למעלה    

מבוא

בסמסטרים הראשונים ללימודים בטכניון, מוקדש עיקר זמנם של הסטודנטים בפקולטות השונות ללימוד נושאים במדעי יסוד.

היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מן הנושאים הללו. הפקולטות בטכניון, המופקדות על הוראת מקצועות יסוד שונים, בדקו את הקורסים המתאימים הנלמדים באו"פ על כל מרכיביהם – ספרי לימוד, מטלות ובחינות גמר – ועמדו גם על טיבם של ההליכים הננקטים באו"פ להבטחת איכות הטקסטים ולבקרת הישגי הסטודנטים.

לאור מסקנות הבדיקה הגדירו שני המוסדות במשותף מקבצי קורסים של האו"פ המתאימים לשמש, בפקולטות שונות בטכניון, כחלופות למקצועות יסוד הנדרשים בהן.

סטודנטים שילמדו באו"פ את המקבץ שנקבע לאיזושהי פקולטה של הטכניון כמפורט בהמשך, וירצו לעבור אליה, יתקבלו לפקולטה על-סמך הישגיהם בלימודים באו"פ בלבד. עם המעבר לטכניון הם יקבלו פטורים מן המקצועות אשר את מקביליהם למדו באו"פ.

מטרת האפיק היא לאפשר לסטודנטים שבדעתם ללמוד בטכניון להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה, ואינה מחייבת העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים אחרים באורח החיים ובתעסוקה. לאחר שיעשו כברת דרך באו"פ הם יוכלו להמשיך בטכניון, ומשך לימודיהם להשלמת התואר בו יתקצר בכשנה.

האפיק מתאים, בין היתר, לתלמידי תיכון מצטיינים שיש בכוחם להתחיל ללמוד באו"פ לפני השלמת בחינות הבגרות; לאנשי צבא סדיר וצבא קבע, בעלי יכולת מדעית גבוהה, אשר בתקופת השירות רק באו"פ יש מסגרת אקדמית אפשרית עבורם; למועמדים מתאימים לטכניון שקבלתם נדחתה בשלב זה בשל אילוצי מקום ולמי שמבקשים לקצר את משך שהותם בחיפה לצורך הלימודים.

אלה העקרונות הכלליים שעליהם מבוסס האפיק:

1. הסטודנטים יתחילו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה וילמדו בה מקבץ קורסים, דומה בהיקפו לשנת לימודים באותה פקולטה בטכניון שבה הם מבקשים להשלים את התואר.1 לאחר שיעמדו בדרישות המקבץ המתאים הם יוכלו, אם ירצו, לעבור לפקולטה הנבחרת בטכניון להמשך הלימודים.

2. סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה מסוימת באמצעות אפיק המעבר, חייבים להגיע לטכניון תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ.2

3. הקבלה לפקולטה המבוקשת בטכניון מובטחת לכל מי שיעמדו במלוא הדרישות של המקבץ הרלוונטי, ללא שום תנאי קבלה נוספים. ראו גם לימודי אנגלית.

4. סטודנטים שיתקבלו לטכניון על סמך הישגיהם במקבץ המתאים באו"פ, יקבלו באופן אוטומטי פטור מלימוד המקצועות המקבילים בטכניון. בגין לימודיהם באו"פ הם יזוכו בנקודות זכות של הטכניון, לפי שיטת הצבירה המקובלת בו. משך לימודיהם לתואר של הטכניון יתקצר בהתאם.

5. הסטודנטים שיעברו לטכניון באפיק המוצע, אשר למדו באו"פ קורסים נוספים, שאינם מפורטים בטבלאות שבהמשך, יוכלו לבקש פטורים נוספים בטכניון. מידת ההיענות לבקשות תיקבע לכל סטודנט בנפרד, על-ידי הפקולטה שבה ילמד.

6. מועמדותם של סטודנטים שיבקשו לעבור לטכניון בלא שעמדו במלוא דרישות המקבץ, תידון בטכניון לפי הקריטריונים הנהוגים בו.3 מידת ההכרה בלימודים הקודמים באו"פ של סטודנטים שהתקבלו שלא באפיק המעבר, תיקבע על-ידי הפקולטה המקבלת, לפי שיקול דעתה. ההכרה המובטחת בסעיף 4 לעיל תספק במקרה זה קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת. כל האמור בסעיף זה חל גם על סטודנטים שיגישו את מועמדותם לפקולטה בטכניון, אשר בשלב זה לא מוגדר מקבץ לימודי או"פ המוביל אליה.

7. בכל מקרה, יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי מקבץ או שסיימו מקבץ באו"פ, להמשיך בלימודים לקראת תואר של האוניברסיטה הפתוחה, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.

8. לקראת תחילת שנה אקדמית מוכנסים מדי פעם שינויים בתכניות הלימודים בפקולטות של הטכניון. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה משתנה. שינויים כאלה, וכן הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בפקולטות השונות בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר – כגון החלפה, הוספה, או גריעה של קורסים, או שינוי ברמות ההישגים הנדרשות. אי לכך – מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לטכניון, לוודא מדי סמסטר או שניים את עדכניות דרישות אפיק המעבר. הדרכים שבהן אפשר לעשות זאת מפורטות בסעיף עצות שימושיות.

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות האפיק לפקולטה כלשהי – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנט כבר למד באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לפקולטה, אבל לעתים ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.


1 מקבצי קורסים מתאימים מוגדרים ל-13 מבין הפקולטות של הטכניון. הפירוט בסעיף דרישות המעבר לטכניון.

2 שנות השירות הצבאי הסדיר לא ייספרו במניין 6 השנים הללו.

3 סטודנטים שהיקף לימודיהם באו"פ שקול ל-30 נקודות טכניוניות או יותר, יטופלו בטכניון כמועמדים הנידונים על-פי רקע אקדמי, והאחרים, כמועמדים הנידונים על-פי ציון הסכם.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לטכניון

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להגיע לפקולטה כלשהי דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לטכניון במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לטכניון. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר. עם השלמת דרישות האפיק עליהם להעביר לטכניון ללא דיחוי גיליון ציונים מאושר. פרטים נוספים על ההרשמה ניתן למצוא בידיעון למועמדים של הטכניון.

לימודי אנגלית1

סטודנטים בטכניון שאינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית, נדרשים ללמוד אנגלית טכנית - מתקדמים ב בשלב מוקדם בלימודיהם. לאלה שרמתם באנגלית היא מתחת לרמת הכניסה לקורס אנגלית טכנית - מתקדמים ב, מוצעים בטכניון קורסי ההכנה אנגלית בסיסית ואנגלית למתקדמים א. לסטודנטים המתעתדים לעבור לטכניון באפיק המעבר מן האו"פ, מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האו"פ, לפני המעבר לטכניון.

הקורס של האו"פ: אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (רמה C) (‏61134‎)‏ פוטר מן הקורס: אנגלית בסיסית (‏324031‎)‏ של הטכניון

הקורס של האו"פ: אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (רמה B) (‏61133‎)‏ פוטר מן הקורס: אנגלית למתקדמים א (‏324032‎)‏ של הטכניון

הקורסים של האו"פ: כל קורסי אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) פוטרים מן הקורס: אנגלית טכנית - מתקדמים ב (‏324033‎)‏, ומקנים 3 נקודות צבירה בטכניון

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו לפני המעבר לטכניון את דרישות האנגלית באו"פ, חייבים להשיג ציון 88 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או להשיג ציון 188 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית ברמת בסיסי (רמה C) לפחות‎. מי שלא יעמדו באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתחיל ללמוד בטכניון.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

בחינת הסיווג בפיסיקה

בחינת הסיווג בפיסיקה הינה חובה לכל המתקבלים לטכניון, למעט למתקבלים לרפואה, לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לביולוגיה, להוראת הטכנולוגיה והמדעים (‏במסלול לביולוגיה, להוראת מתמטיקה ולהוראת מדעי המחשב‎)‏, להנדסת תעשייה וניהול, ולמדעי המעבדה הרפואית.

מתקבלים יהיו פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה או מחלק ממנה במקרים הבאים:

בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם בפיסיקה 70 לפחות ברמה של 4 יח"ל או יותר – פטורים משני חלקי הבחינה.

בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם ב"מערכות חשמל" בהיקף של 5 יח"ל הינו 70 ומעלה – פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה חלק ב – חשמל.

הנדסאים שלמדו במגמת "מכונות" או "מכונות חקלאיות" ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע "מכניקה טכנית" בציון 70 לפחות – יקבלו פטור מחלק א – מכניקה.

הנדסאים שלמדו במגמת "אלקטרוניקה" או "מכשור ובקרה" ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 לפחות – יקבלו פטור מחלק ב – חשמל.

מי שלמדו יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ ויסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏, או יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ במסגרת האו"פ וציוניהם 70 לפחות – יקבלו פטור משני חלקי הבחינה.

מי שלמדו יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ בלבד במסגרת האו"פ וציוניהם 70 לפחות – יקבלו פטור מחלק א – מכניקה. הערה: לקבלת פטור מחלק ב – חשמל, יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ בלבד אינו מספיק.

דרישות המעבר לטכניון

כל אחת מן הפקולטות, שאליהן אפשר להגיע דרך אפיק מעבר, הגדירה בנפרד את מקבץ הקורסים המתאים לה, ואת מערכת הדרישות, אשר לעומדים בהם תובטח קבלה להמשך לימודים (‏וראו גם לימודי אנגלית‎)‏. המקבצים והדרישות שקבעו הפקולטות השונות מפורטים בכל פקולטה בנפרד.

עצות שימושיות

אם תבחרו ללמוד באו"פ במגמה לעבור לטכניון, כדאי שתקראו את העצות שבסעיף זה.

יש לברר לקראת התחלה של שנה אקדמית, אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. כמו כן, מסלולים נוספים עשויים להצטרף להסדר. האתר יהיה מעודכן בדרך קבע.

אם אתם מעוניינים במידע מפורט על הלימודים בטכניון, עיינו בקטלוג לימודי ההסמכה שלו, המתפרסם מדי שנה. הקטלוג נמצא בספריית האוניברסיטה הפתוחה ובספריות אוניברסיטאיות אחרות. ניתן לקנות את הקטלוג במכלול, חנות הספרים של הטכניון, בקריית הטכניון בחיפה. אפשר להזמין בטלפון 04-8292672 ולשלם בכרטיס אשראי. כתובת האינטרנט של אתר הטכניון היא: http://www.technion.ac.il.

הצטיידו בידיעון האקדמי הנוכחי ובקטלוג הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, וכן בחומרי ההרשמה. אפשר לקבלם בחלון ההרשמה בקמפוס החדש של האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1 רעננה. אפשר גם לבקש אותם במוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, 09-7782222, ולקבל בדואר (‏ללא תשלום‎)‏. מידע מעודכן בנוגע ללימודים באוניברסיטה הפתוחה, כולל ידיעון אקדמי ותיאורי קורסים, תוכלו למצוא באתר האוניברסיטה הפתוחה.

לפני שתתחילו ללמוד באו"פ מתוך כוונה להשלים את מקבץ המעבר לטכניון כדאי שתפעלו כך:

 • בדקו היטב את דרישות המעבר לפקולטה המבוקשת בטכניון.
 • קראו בעיון באתר את תיאורי הקורסים של האו"פ המופיעים במקבץ הרלוונטי. שימו לב במיוחד לידע המוקדם המצוין בתיאור כל קורס. כאשר בידע המוקדם של קורס כלשהו נזכרים קורסים אחרים של האו"פ, שאותם אינכם מעוניינים ללמוד בה, כדאי שתבררו אצל יועץ של האו"פ מתחום מתאים, אם השכלתכם הקודמת (‏התיכונית ו/או העל-תיכונית‎)‏ מספיקה כרקע ללימוד הקורס. כאשר בתיאור של קורס מצוין שלא נדרש עבורו ידע מוקדם, הכוונה היא שלא נדרש ידע מוקדם על-תיכוני. במקרה זה, אם מדובר בנושא שבו השכלתכם התיכונית היא בהיקף מצומצם, כדאי שתסתייעו ביועץ של האו"פ לבירור מידת ההתאמה של השכלת הרקע שלכם, כבסיס ללימוד הקורס. להלן רשימת היועצים של האוניברסיטה הפתוחה הממוינת לפי התחומים הנלמדים.
 • תכננו סדר לימוד לקורסים שאתם מתכוונים ללמוד באו"פ תוך שימת לב לנקודות האלה:
  • חיוני להגיע לכל קורס עם ידע מוקדם מתאים. בהעדר רקע – קשה מאוד לעמוד בדרישות הקורס.
  • יש קורסים שאינם נלמדים בכל סמסטר. בתכנית שאתם מכינים הקפידו לשבץ את הקורסים השונים רק בסמסטרים שבהם הקורסים אכן נלמדים. בטבלת התכנון הרב-שנתי, המופיעה באתר האו"פ, מצוינים מועדי ההוראה של כל קורס בשנת הלימודים הנוכחית ובשנה שאחריה.
  • בסמסטר הראשון שלכם באו"פ אל תכבירו בעומס. זהו הסמסטר שבו יהיה עליכם להתרגל לשיטת הלימוד העצמי הנהוגה כאן. הניסיון המצטבר מלמד שהמשימה הזאת אינה קלה אפילו לסטודנטים מוכשרים ובעלי רקע איתן והישגים גבוהים בלימודיהם במסגרות אחרות (‏תיכוניות ועל-תיכוניות‎).
  • לפי כללי האו"פ, הרשמת סטודנט חדש לשלושה קורסים טעונה אישור יועץ, והרשמה ליותר משלושה קורסים טעונה אישור מדיקנט הלימודים. החל בסמסטר השני ללימודיכם אתם נחשבים לסטודנטים ותיקים. הרשמת סטודנט ותיק לארבעה קורסים בסמסטר אחד טעונה אישור יועץ, אלא אם כן הסטודנט סיים בעבר בהצלחה שלושה קורסים בסמסטר אחד. הרשמת סטודנט ותיק ליותר מארבעה קורסים באותו סמסטר טעונה אישור של דיקנט הלימודים.
  • קחו בחשבון שבסמסטר הקיץ קצב הלימוד מואץ. חומר לימוד זהה לזה הנלמד בסמסטרים האחרים, נלמד בו במחצית הזמן. לפי כללי האו"פ, בסמסטר קיץ הרשמת סטודנט חדש לשני קורסים או יותר טעונה אישור של דיקנט הלימודים. הרשמת סטודנט ותיק לשני קורסים טעונה אישור יועץ, אלא אם כן הסטודנט סיים בהצלחה שני קורסים באותו סמסטר. הרשמתו ליותר משני קורסים טעונה אישור של דיקנט הלימודים. היצע הקורסים הנלמדים בקיץ קטן יחסית. מועדי ב של בחינות סמסטר הקיץ באו"פ הם בדרך-כלל אחרי תחילת שנת הלימודים בטכניון.
  • ייתכן שתוך כדי לימודיכם באו"פ, יתברר לכם, שלא הערכתם באופן ריאלי את עומס הלימודים האפשרי מבחינתכם. לפיכך כדאי שתתכננו מראש חלופות שונות להשלמת המקבץ הדרוש לכם: תכנית עמוסה ומהירה, ולצִדה – תכנית אטית יותר ועמוסה פחות.
 • כדי להבטיח את כישורי הסטודנטים שיעברו לטכניון, וכדי לווסת את הביקוש באופן שיאפשר לטכניון למלא את התחייבותו, ולקלוט כל סטודנט שיעמוד בדרישות, הוצב רף גבוה להבטחת הקבלה לטכניון. רמת ההישגים הנדרשת באו"פ עולה על רמת ההישגים הממוצעת של תלמידי שנה א בטכניון. במהלך הלימודים באו"פ עלול להתברר לחלק מהסטודנטים שסיכוייהם לשמור על רמת ההישגים הנדרשת למעבר אוטומטי, פחותים מכפי ששיערו תחילה. כדאי אפוא לכל סטודנט לחשוב על חלופה לימודית שאליה יפנה אם לא יגיע לממוצע הציונים הנדרש. אם החלופה הנראית לכם היא להישאר באו"פ ולהשלים בה את לימודי התואר הראשון, כדאי שתבדקו באתר האו"פ את דרישות המסלול המבוקש לתואר. בתכנון סדר הלימודים לקראת המעבר לטכניון, תנו קדימות לאותם קורסים של האו"פ, שהם חיוניים גם למסלול החלופי שבחרתם.
 • לאחר איסוף הנתונים והשלמת התכנון הראשוני שלכם, פנו בטלפון ליועץ של האו"פ מתחום מתאים, ובדקו בעזרתו אם התכנית שבניתם נראית סבירה.

האוניברסיטה הפתוחה אינה מחייבת אתכם לקבוע את סדר לימודיכם מראש, או להסתייע ביועציה. עריכת תכנית אינה מהווה התחייבות מצִדכם לדבוק בה, ויועצי האו"פ אינם מתכוונים לכפות עליכם את דעתם או את טעמם. אינכם חייבים דין וחשבון לשום גורם בנוגע לתכלית לימודיכם באו"פ. כל המותר לפי כלליה האקדמיים – מותר לכם. התהליך המוצע לעיל לא נועד אלא לעזור לכם לארגן כהלכה את המשימה שאתם מציבים לעצמכם.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל היועצים בתחומי המתמטיקה, מדעי המחשב, הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ בטלפון: 09-7782222.

למעלה