אפיק מעבר ללימודים במדעי הרוח וללימודים באמנויות

תחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל־אביב, בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות

 
כינון אפיק המעבר – כסלו תש"ע, דצמבר 2009
המידע באתר עודכן באלול תשפ"ג, אוגוסט 2023


 מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏, והפקולטות למדעי הרוח ולאמנויות של אוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר-כך לעבור לאחת מן הפקולטות (‏להלן הפקולטה‎)‏ או לשתיהן ולהמשיך ללמוד בהן עד להשלמת התואר. סטודנטים שיעמדו בדרישות האפיק המפורטות בהמשך, ייקלטו בפקולטה כתלמידי שנה א', כל עוד לא השלימו את מכסת השעות וקורסי החובה לשנה א'. את מקצועות החובה של שנה א' במסלול הדו-חוגי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים תוך שנה. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטות.

לפי שעה, ניתן יהיה לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-חוגי, המצרף שניים מבין החוגים המפורטים בהמשך, באותה פקולטה או בשתי הפקולטות (‏כלומר שני חוגים מפקולטה אחת או שני חוגים, אחד בכל פקולטה‎)‏.

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ 6 קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ, שהן שווה ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס. מחצית מן הלימודים באו"פ במסגרת האפיק (‏18 נ"ז – 3 קורסים‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים שנמצאו מתאימים לשילוב בתכניות הלימודים של אחד משני החוגים שבמסלול הדו-חוגי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של החוג האחר בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטה לאמנויות.

הקבצי הקורסים המתאימים לחוגים השונים בפקולטה מפורטים בדרישות אפיק המעבר בהמשך.

הפקולטות יפטרו את הסטודנטים שיגיעו אליהן דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, ויזכו אותם בנקודות צבירה לתואר שלהן, לפי אמות מידה שקבע כל חוג בנפרד, כמפורט בדרישות אפיק המעבר – לפי חוגים.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטות לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה. בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי הקבץ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, לבנות לעצמם תכנית לימודים לקראת תואר של האו"פ. הקורסים שכבר למדו באו"פ יהיו חלק מתכנית הלימודים שיבנו, בהתאם לדרישות המסלול שיבחרו.

פתח הכל

הפקולטה למדעי הרוח: דרישות אפיק המעבר – לפי חוגים

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל אחד מהם. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

פתח הכל

הפקולטה לאמנויות: דרישת אפיק המעבר – לפי חוגים

פתח הכל