כינון אפיק המעבר בניסן תשע"ב, אפריל 2012

אפיק מעבר למחלקה לכימיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן במחלקה לכימיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן: האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לכימיה, של אוניברסיטת בר-אילן (‏להלן: המחלקה‎)‏.אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בכימיה באוניברסיטת בר-אילן, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.אפיק המעבר בחוברת זו מתייחס לכל התכניות של המחלקה לכימיה בבר-אילן: כימיה מורחבת (‏כמקצוע מורחב‎)‏, כימיה תרופתית (‏כמקצוע מורחב‎)‏, כימיה של חומרים וננוטכנולוגיה (‏כמקצוע מורחב‎)‏ וכימיה (‏כמקצוע ראשי‎)‏. עמידה בדרישות של אפיק המעבר לתכניות הללו, מבטיחה קבלה גם למסלול של כימיה כמקצוע משני, למעוניינים בכך. על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות בהמשך. עליהם להציג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים שלמדו, וציון של לפחות 70 בכל קורס.המחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן מתחייבת לקבל לשנה ב כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן ללא תלות בבגרות ובמבחן פסיכומטרי. בתכניות שבהן כימיה הוא מקצוע ראשי או משני, הקבלה מובטחת למחלקה לכימיה בלבד.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור למחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן:

  • לא יאוחר מ-5 שנים מאז למד באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר;
  • לא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס האחרון שלמד מתוך האפיק.

הרשמה למחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה לכימיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המחלקה שבאפיק המעבר, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 70 ומעלה, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה. תיתכן גם קבלת פטורים על קורסים נוספים, אולם זאת רק לפי הכללים הרגילים של המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן. לפרטים ניתן לפנות אל המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לכימיה בבר-אילן. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למחלקה לכימיה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר יעודכן באופק שוטף, בכתובת: https://www.openu.ac.il/afik. האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר למחלקה לכימיה – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית

מסיימי קורס אנגלית רמה A של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטת בר-אילן. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן. אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר כאן, אפשר לפנות אל היועצים של המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

  • על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן;
  • עליהם להציג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, וציון של לפחות 70 בכל קורס.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לכימיה

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

 

ה

ת

מ

20470

20480
כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב
4

4
84101

84102

84103
כימיה כללית א
+
כימיה אי אורגנית א
+
כימיה כללית ב
1

2

1.5
1

1

1
 
20234 מעבדה – כימיה כללית 2 84105 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית א     1
20406

20430
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א
+
אלגברה לינארית למדעי הטבע1
6

4
84171

84172
מתמטיקה לכימאים א
+
מתמטיקה לכימאים ב
2

2
1

1
 
20282

20456
כימיה אורגנית לביולוגים
או
כימיה אורגנית
3

6
84104 מבוא לכימיה אורגנית 1 0.5  
20113

20114
יסודות הפיסיקה א2
+
יסודות הפיסיקה ב2
3

3
84181

84182
פיסיקה כללית לכימאים א
+
פיסיקה כללית לכימאים ב
2

2
1

1
 
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 84283 מעבדה בפיסיקה לכימאים     0.5

הערות:א. במהלך השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטת בר-אילן ישלימו הסטודנטים את הקורס מבוא למחשבים בכימיה (‏84190‎)‏. ב. לפני הקבלה ללימודים באוניברסיטת בר-אילן יוכלו הסטודנטים ללמוד במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן את הקורס מעבדה בכימיה כללית ואנליטית ב (‏84106‎)‏ או לחילופין קורס בחירה נוסף בשנה ג (‏כתחליף למעבדה של שנה א, להשלמת היקף השעות הכללי הנדרש‎)‏. על הסטודנטים לפנות למזכירות המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן (‏בטלפון 03-5318309/10‎)‏ לבירור האפשרויות העומדות בפניהם.


1 או הקורס אלגברה לינארית 1 (‏20109, 6 נ"ז‎)‏.

2 במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א+יסודות הפיסיקה ב יוכלו הסטודנטים ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏.