כינון אפיק המעבר בטבת תשע"ב, דצמבר 2011
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר ללימודי חינוך

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן בבית הספר לחינוך

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בר-אילן אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן (‏להלן בית הספר לחינוך‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

למעלה    

מידע כללי

הבטחת קבלה

הקבלה לבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר. בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה ראשונה כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באו"פ יעמוד בדרישה הזאת: יסיים בהצלחה (‏ציון 70 ומעלה‎)‏ את הקורסים של האו"פ הרשומים בטבלת ההקבלות, וישיג ממוצע של 90 ומעלה בכולם.

סטודנט שיסיים בהצלחה את הקורסים הללו וממוצע ציוניו יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכל להגיש בקשה לוועדת הקבלה של בית הספר לחינוך. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט ובאפשרות הקליטה של בית הספר לחינוך. במסגרת השנה הראשונה, יהיה על הסטודנט להשלים את הקורסים הנלמדים בבית הספר לחינוך בשנה הראשונה במגמה אליה התקבל ללימודים, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שלא נלמדו על-ידו קודם לכן.

הרשמה ללימודי חינוך

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטת בר-אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לאוניברסיטת בר-אילן. לטופס ההרשמה הרגיל עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר לחינוך. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים, יהיה עליו להעביר לבית הספר לחינוך את גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לגב' ענת אמסלם, יועצת בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן (‏טל': 03-5318469;anat.waichman@biu.ac.il‎)‏.

לתשומת לב המועמדים: הלימודים לתואר ראשון בחינוך באוניברסיטת בר-אילן כמקצוע ראשי מתקיימים בכל אחת משלוש המגמות: ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, מנהיגות בניהול מערכות חינוך. חינוך כמקצוע משני מיועד רק לסטודנטים הלומדים חינוך כמקצוע ראשי. תחומי המקצוע המשני בחינוך שניתן לשלבם עם חינוך כמקצוע ראשי: יסודות החינוך, מינהל ומדיניות בחינוך וחינוך בלתי פורמלי.

כמו כן, באוניברסיטת בר-אילן מתקיימים שני מסלולי לימוד של מסלול דו-ראשי:

  • מסלול דו-ראשי מובנה: 25 נ"ז (‏נקודות זכות‎)‏ בלבד. (‏למעט מגמת חינוך מיוחד‎)‏ מיועד רק לסטודנטים שהמסלול הראשי האחר שלהם הוא באחת מן המחלקות הבאות: לימודים קלאסיים, תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל, אמנות יהודית.

  • מסלול דו ראשי לא מובנה: 27 נ"ז  (‏למעט מגמת חינוך מיוחד‎)‏  מיועד רק לסטודנטים שיבחרו מסלול ראשי נוסף בכל מחלקה אחרת שמאשרת לדו-ראשי.

על המועמד להירשם ללימודי תואר ראשון בתחום נוסף (‏חינוך או אחר‎)‏ באוניברסיטה ולעמוד בדרישות הקבלה של המחלקה האחרת, בין אם אלו דרישות הקבלה הרגילות למחלקה ובין אם אלו דרישות המעבר למחלקה נוספת שלאוניברסיטה הפתוחה יש עמה הסכם אפיק מעבר.

פטורים

סטודנט שיגיע לבית הספר לחינוך דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי טבלת ההקבלות.

סטודנט שיתקבל לבית הספר לחינוך בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיה זכאי לפטורים (‏ולצבירת נקודות בלימודיו‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיים בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתו לבית הספר לחינוך.1

קורסים נוספים בחינוך שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלה, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה בבית הספר לחינוך, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר בחינוך.


1 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים באחת משתי טבלאות ההקבלות, או שחלפו יותר מחמש שנים מאז נלמדו, יינתנו לפי שיקול דעת בית הספר לחינוך, ועל בסיס אישי.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן, לוודא מדי סמסטר את עדכניות עלון המידע שברשותם. לצורך הבירור יש להתקשר למוקד הפניות של האו"פ (‏טל': 09-7782222‎)‏. ניתן לבדוק את המידע גם באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה. המידע יעודכן באתר באופן שוטף.

לימודי אנגלית

כל סטודנט המתכנן ללמוד באפיק המעבר2 חייב להשלים את רמת מתקדמים 1 באנגלית. בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן ממליץ לכל מי שמתכוון לעבור אליו מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בר-אילן. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן ולא יקנו נקודות צבירה.


2 למעט מי שפטור באוניברסיטת בר-אילן מלימוד אנגלית (‏על סמך מבחן סיווג באנגלית או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום החינוך באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

כדי להתקבל ללימודים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן במגמות ייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד, יהיה על הסטודנט לצבור לפחות 13 נ"ז בלימוד קורסים מתוך הרשימה המפורטת בטבלת ההקבלות ובכללם, את הקורסים המקבילים ליסודות בסוציולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה של ההתפתחות, האישיות והלמידה, מחקר כמותי א הנלמדים במסגרת שנה א בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן (‏הקורסים המוצללים בטבלת ההקבלות‎)‏.

כדי להתקבל ללימודים במגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך, יהיה על הסטודנט לצבור לפחות 12 נ"ז בלימוד קורסים מתוך הרשימה המפורטת בטבלת ההקבלות ובכללם, את הקורסים המקבילים ליסודות בסוציולוגיה חינוכית, מחקר כמותי א ומחקר כמותי ב הנלמדים במסגרת שנה א בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן (‏הקורסים המוצללים בטבלת הקבלות‎)‏.

סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (‏סיום בציון 70 ומעלה של הקורסים באו"פ הרשומים בטבלת ההקבלות, והשגת ממוצע של 90 ומעלה בכולם‎)‏, יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה א בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא הפדגוגיים וקורסי החובה של המגמה (‏ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, מנהיגות וניהול מערכות חינוך והגיל הרך‎)‏,הנלמדים בשנה א בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן.


טבלת ההקבלות עבור המגמות לייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד

האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן
בית הספר לחינוך
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10485

10134
פרקים בסוציולוגיה של החינוך
או
מבוא לסוציולוגיה
6

6
77006 יסודות בסוציולוגיה חינוכית 1
10269

10493
אישיות: תאוריה ומחקר
או
פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות
4

4
77310 פסיכולוגיה של ההתפתחות, האישיות והלמידה 2
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 77030 מחקר כמותי א 1.5
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 77031 מחקר כמותי ב 1.5
10285 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו 4 77052 שיטות מחקר 1
10765 פילוסופיה של החינוך 6 77105 נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך 1
10125 פסיכולוגיה בחינוך 6 77002 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 1
10104 פסיכולוגיה חברתית 6 77329 פסיכולוגיה חברתית 1
10252 מבחנים פסיכולוגיים 4 77328 תורת המבחנים והשאלון 1
10139 סוגיות בחינוך המיוחד 6 77400 מבוא לילד המיוחד 2
10635 אתגרים בניהול בית ספר 6 77243 תפקידי המנהל בעיצוב מדיניות בית הספר 1

טבלת ההקבלות עבור המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך

האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה אוניברסיטת בר-אילן בית הספר לחינוך
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10485

10134
פרקים בסוציולוגיה של החינוך
או
מבוא לסוציולוגיה
6

6
77006 יסודות בסוציולוגיה חינוכית 1
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 77030 מחקר כמותי א 1.5
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 77031 מחקר כמותי ב 1.5