כינון אפיק המעבר – תשרי תש"ע, אוקטובר 2009
האפיק עודכן לאחרונה באלול תשע"ח, אוגוסט 2018
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר ללימודים במדעי היהדות

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

המשך הלימודים והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי היהדות

למעלה    

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והפקולטה למדעי היהדות של אוניברסיטת בר-אילן (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת התואר.

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ 3 קורסים בהיקף כולל של 18 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג ציון מינימום על-פי דרישות המחלקה אליה הם מבקשים להירשם; וזאת בשתי מחלקות.

הפקולטה תפטור סטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, ותזכה אותם בנקודות צבירה לתואר שלה, לפי אמות מידה שקבעה כל מחלקה בנפרד, כמפורט בדרישות אפיקי המעבר.

בבואם לפקולטה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים מלאה. את מקצועות החובה של שנה א במסלול הדו-חוגי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים תוך שנה. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטה לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה.

בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי ההקבץ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, לבנות לעצמם תכנית לימודים לקראת תואר של האו"פ. הקורסים שכבר למדו באו"פ יהיו חלק מתכנית הלימודים שיבנו, בהתאם לדרישות המסלול שיבחרו.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה

סטודנטים המבקשים להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בר-אילן במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לפקולטה (‏אפשר להירשם בשני מועדים: סמסטר הסתיו וסמסטר האביב‎)‏. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהם לומדים באפיק, כנדרש. לפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר (‏תוכן הקורסים, היקפם ורמת ההישגים‎)‏. עמידה במלוא הדרישות המפורטות בדרישות אפיקי המעבר לפי מחלקות היא תנאי קבלה למחלקה המבוקשת בפקולטה דרך אפיקי המעבר.

השלמת מקצועות שנה א בפקולטה

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה כתלמידים מתקדמים, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א, במסלול הדו-חוגי שבחרו ושאין להם פטור מהם. ההשלמה תיעשה במהלך השנה הראשונה שלהם בפקולטה, לפי הנחיות המחלקות שאליהן התקבלו.

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים לשנה מתקדמת בפקולטה, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות ורצויה רמת פטור. אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת פטור‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏61134‎)‏, יסווגו באוניברסיטת בר-אילן1 לרמת "בינוני".

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏, יסווגו באוניברסיטת בר-אילן2 לרמת "מתקדמים".

מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ, יסווגו באוניברסיטת בר-אילן לרמת "פטור".

לפני המעבר לפקולטה חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס מתקדמים א, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס מתקדמים ב.3


1 בתנאי שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 9 נ"ז או יותר.

2 בתנאי שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

3 או לחלופין, להשיג ציון "פטור" במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ באפיק מעבר, לוודא מדי סמסטר או שניים, האם חוברות המידע שברשותם מעודכנות דיין. מומלץ להעזר באתר האו"פ www.openu.ac.il.

האו"פ והפקולטה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בהקבץ כלשהו, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למסלול דו-חוגי כלשהו דרך אפיק מעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במסלול שאליו עברו, אשר את מקביליהם למדו באו"פ במסגרת האפיק. היקף נקודות הצבירה המגיע להם בגין לימודיהם באו"פ, נקבע בנפרד בכל מחלקה, לפי הכללים המקובלים בו.

כל קורס של האו"פ, הנזכר ברשימת ההקבצים של אחת מבין המחלקות שאליהן יש אפיק מעבר, יהיה מוכר באותה מחלקה כמקביל לקורס חובה או בחירה בו, לכל סטודנט שלמד אותו באו"פ והשיג בו ציון על-פי דרישות המחלקה באוניברסיטת בר-אילן, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר. עם זאת – כאשר מדובר בלימודים באו"פ בהיקף העולה על שלושה קורסים (‏של האו"פ‎)‏ מתוך טבלת ההקבלות של מחלקה אחת, כדאי לסטודנטים לברר במחלקה הרלוונטית בפקולטה מהי הכמות המרבית של קורסים שמותר להם לבחור מתוך ההקבץ הנ"ל. הכרה של מחלקות הפקולטה (‏כולל אלו שאליהן עדיין אין אפיק מעבר‎)‏ בקורסים שאינם נזכרים בהקבץ, או שהישגי הסטודנטים בהם נמוכים מדרישות המחלקה, תידון בכל מקרה בנפרד. מומלץ לפנות מראש ליועצי המחלקות שאליהן מבקשים להירשם, לשם קבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של קורסים שונים של האו"פ, והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות למזכירות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות של האוניברסיטה הפתוחה, בשעות 15:00-09:00 בטלפון: 09-7781408.

למעלה    

דרישות אפיקי המעבר – לפי מחלקות

המחלקה להיסטוריה כללית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא. יש ללמוד קורס אחד בכל תקופה ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1 כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

העת העתיקה

10110 יוון הקלאסית
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה

ימי הביניים

10436 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים

העת החדשה

יש לבחור קורס אחד

10403 אירופה ערש הלאומיות
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10282 תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת
10463 תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה
10223 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20 2
10431 מדיניות החוץ של ברית-המועצות מלנין לגורבצ'וב (‏1991-1917‎)‏ 2

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (‏נ"ז‎)‏ לקראת התואר. במקרה של קורסים שאינם מופיעים בהקבץ, יידון כל מקרה לגופו.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

המחלקה לתולדות ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא. יש ללמוד קורס אחד בכל תקופה, ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

העת העתיקה

10422 מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה2
10419 מדינת החשמונאים
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
10212 יהודה ורומא

ימי הביניים

10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה

העת החדשה

10204 יהודים בעידן של תמורות
10265 תרבות, חברה דת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה3
10121 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1881-1914
10423 מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות עולם
10234 בימי שואה ופקודה

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (‏נ"ז‎)‏ לקראת התואר. במקרה של קורסים שאינם מופיעים בהקבץ, יידון כל מקרה לגופו.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

3 הקורס נקרא בעבר פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם.

למעלה    

המחלקה לספרות עם ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן. ביניהם לפחות אחד משני הקורסים הראשונים: הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 ושירת החול העברית בספרד המוסלמית. בכל שלושת הקורסים עליהם להשיג ציון 70 ומעלה.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה הנוספת.

10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
10259 בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי2
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות3
10477 מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים
10429 בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך
10421 סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10290 הפואטיקה של הסיפורת

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (‏נ"ז‎)‏ לקראת התואר.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמדו אותו בעבר הקורס ייחשב להם בלימודי המחלקה לספרות עם ישראל.

3 הקורס נקרא בעבר הסיפורת הישראלית בשנות השישים.

למעלה    

המחלקה ללשון עברית

לסטודנטים שהחלו את לימודים באוניברסיטה הפתוחה (במחלקה לספרות, לשון ואמנויות), המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן מציעה אפיק מעבר, שבמסגרתו הסטודנטים ילמדו באו"פ את שלושת הקורסים המפורטים בטבלה (סה"כ 18 נ"ז), וישיגו בכל אחד מהם ציון של 76 ומעלה, ועל סמך קורסים אלה יינתן להם פטור מן הקורסים המקבילים במחלקה, כמצוין בטבלה שלהלן:

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

האוניברסיטה הפתוחה המחלקה ללשון עברית, אוניברסיטת בר-אילן
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10730

10134
מבוא לבלשנות תאורטית
או
חקר השפה: יסודות ויישומים
6

6
12-132 מבוא לבלשנות כללית 1
10483 פרקים במורפולוגיה עברית‏ 6 12-202 תורת הצורות 2
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה‏ 6 12-304
12-303
סמנטיקה של המשפט +
סמנטיקה לקסיקלית
1
1
למעלה    

המחלקה לתלמוד

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (סה"כ 18 נ"ז) של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10133 מבוא לתורה שבעל-פה
10446 מדרש ואגדה
10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד2
10201 עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים
10572 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (נ"ז) לקראת התואר.

2 הקורס נקרא בעבר פרקי תלמוד.

למעלה    

המחלקה ללימודי המזרח התיכון

מסלול דו-ראשי

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים של האו"פ המפורטים ברשימה שלהלן ‏(סה"כ 18 נ"ז‎) ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

מספר שם הקורס נ"ז
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה 6
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם 6
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 6

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (נ"ז)‏ לקראת התואר.
נוסף על כך, מי שקיבל ציון 80 ומעלה בבגרות בערבית ברמה של 4 יחידות, או ציון 70 ומעלה ברמה של 5 יחידות, פטור מלימוד קורסי ערבית למתחילים ומתקדמים בבר אילן. כמו כן, סטודנטים ערבים שלמדו בבתי ספר בהם השפה הרשמית היא ערבית, פטורים מלימוד קורסי ערבית למתחילים ומתקדמים בבר אילן.

מסלול מורחב

על הסטודנטים ללמוד את ששת הקורסים של האו"פ המפורטים ברשימה שלהלן (סה"כ 36 נ"ז) ולהשיג ממוצע 75 ומעלה2.

מספר שם הקורס נ"ז
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה 6
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 6
10751 האימפריה העות'מאנית 6
10657 החברה הערבית בישראל 6
10796 היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית3 6
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם 6

2 עבור ששת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות שנתיות (ש"ש) לקראת התואר, לפי הפירוט שלהלן: מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה (19103) – 2 ש"ש; מבוא לתולדות האסלאם (19101) – 2 ש"ש; מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (19102) – 2 ש"ש; קורסי בחירה בעת החדשה – 12 ש"ש.
נוסף על כך, מי שקיבל ציון 80 ומעלה בבגרות בערבית ברמה של 4 יחידות, או ציון 70 ומעלה ברמה של 5 יחידות, פטור מלימוד קורסי ערבית למתחילים ומתקדמים בבר אילן. כמו כן, סטודנטים ערבים שלמדו בבתי ספר בהם השפה הרשמית היא ערבית, פטורים מלימוד קורסי ערבית למתחילים ומתקדמים בבר אילן.

3 סטודנטים שלא עומדים בדרישות הקדם לקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (10796), ילמדו במקומו את הקורס מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (10423) .

למעלה    

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים של האו"פ, אחד מכל תחום (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס. 1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

תחום א

10140 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

תחום ב

10419 מדינת החשמונאים
10212 יהודה ורומא

תחום ג

10121 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1881-1914
10423 מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (‏נ"ז‎)‏ לקראת התואר.

למעלה    

החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

המגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10499 יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (‏1914-1750‎)‏2
10412 פילוסופיה יהודית בימי-הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
10647 שירת החול בספרד המוסלמית

בשנת לימודיהם הראשונה במגמה ללימודי יהדות ספר והמזרח באוניברסיטת בר-אילן יהיה על הסטודנטים ללמוד:

17-523 קווי יסוד לתולדות היהדות בספרד ובארצות המזרח
17-566 מבוא להגות היהודית בספרד ובמזרח בדורות שלאחר הגירוש
17-024 מאפייני הספרות היהודית בארצות המזרח

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ תעניק המחלקה 18 שעות סמסטריאליות (‏נ"ז‎)‏ לקראת התואר.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

המגמה לאמנות יהודית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל אחד מהם. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10489 תולדות האמנות: מבוא כללי
10232 אמנות הרנסנס באיטליה
10124 מגמות באמנות מודרנית ועכשווית מהמאה ה-20 למאה ה-21

בשנת לימודיהם הראשונה במגמה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר-אילן יהיה על הסטודנטים ללמוד:

17-706 מקורות ועיבוד מידע בתולדות האמנות
17-707 מבוא לניתוח יצירות
17-746

17-747

מבוא לאמנות יהודית חלק א

מבוא לאמנות יהודית חלק ב

למעלה