תאריך כינון האפיק – טבת תשע"ט, ינואר 2019
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר לפקולטה למדעי החיים בבר אילן

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן בפקולטה למדעי החיים

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן (‏להלן: הפקולטה)‏. אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת תואר ראשון במדעי החיים. אוניברסיטת בר-אילן מתחייבת לקבל לשנה ב של תכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי החיים מורחב ולתואר ראשון בביוטכנולוגיה מורחב כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן, ללא תלות בבגרות ובמבחן פסיכומטרי.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לפקולטה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה:

  • לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר;
  • לא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס האחרון שלמדו מתוך האפיק.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה למדעי החיים בבר-אילן. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לפקולטה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר יעודכן באופק שוטף, בכתובת: https://www.openu.ac.il/afik. האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת בר-אילן ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר לפקולטה – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לפקולטה, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לפקולטה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של הפקולטה שבאפיק המעבר, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 70 ומעלה, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורס המתאים מקנה בפקולטה, וזאת כמפורט בטבלת ההקבלות שבהמשך. תיתכן גם קבלת פטורים על קורסים נוספים, אולם זאת רק לפי הכללים הרגילים של הפקולטה ובחינה על בסיס פרטני של המקרה על-ידי הגורמים המוסמכים של הפקולטה. לפרטים ניתן לפנות אל הפקולטה.

לימודי אנגלית

מסיימי קורס אנגלית מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטת בר-אילן. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן. אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר כאן, אפשר לפנות אל היועצים של המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

  • קורסים באוניברסיטה הפתוחה - סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו לסיים באוניברסיטה הפתוחה את קורסי החובה המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן, בציון ממוצע של 75 ומעלה, ובציון 70 לפחות בכל אחד מהם.
  • השלמות לשנה א' באוניברסיטת בר אילן - סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו להשלים באוניברסיטת בר אילן את אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בבוטניקה (80126) או מעבדה בזואולוגיה (80127), וכן את הקורס אתגרי הביולוגיה המודרנית (80716). כמו כן, הם יידרשו להשלים בשנת הלימודים הראשונה את הקורסים כימיה אורגנית ב (80246) ומבוא לביוכימיה (80145), אלא אם למדו את הקורסים המקבילים להם באו"פ, כמפורט בטבלת ההקבלות.

טבלת הקבלות1

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למדעי החיים
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס (מקוצר) נ"ז
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א ‏ 6 80130

80131
מתמטיקה א
+
מתמטיקה ב
1.5

1.5
20113

20123
יסודות הפיסיקה א 2
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א
3

3
80111 פיזיקה א 2
20114

20124
יסודות הפיסיקה ב 2
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים ב
3

3
80112 פיזיקה ב 2
20437

20470


20480

20490
כימיה כללית
או
כימיה כללית א
+
אחד משני הקורסים:
כימיה כללית ב
או
כימיה כללית ב לביולוגים
6

4


4

2
80121

80123
כימיה כללית ופיזיקלית א
+
כימיה כללית ופיזיקלית ב
2.5

2
2045620282
כימיה אורגנית
 
 
או
כימיה אורגנית לביולוגים 3
63
80135

80246

80135
כימיה אורגנית א
+
כימיה אורגנית ב
או
כימיה אורגנית א
1.5

1.5

1.5
20118

20119
ביולוגיה כללית א
+
ביולוגיה כללית ב
6

6
80101

80102

80103
ביולוגיה כללית א
+
ביולוגיה כללית ב
+
ביולוגיה של התא
2

1.5

1
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 3 80150 ביוסטטיסטיקה 1.5
20204 ביוכימיה א4 4 80145 מבוא לביוכימיה 2


1 האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר-אילן מקיימות שיטות ניקוד שונות. ככלל, נ"ז באוניברסיטה הפתוחה שקולה לשעה סמסטריאלית, ונ"ז בבר-אילן שקולה לשעה שנתית.

2 צבר הקורסים יסודות הפיסיקה א (20113) + יסודות הפיסיקה ב (20114) שקול לקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)

3 סטודנטים שבחרו קורס זה יצטרכו להשלים את הקורס כימיה אורגנית ב (‏80246‎) בשנת הלימודים הראשונה שלהם בבר-אילן.

4 יש לסיים קורס זה בציון 70 לפחות, ולקבל ציון ממוצע של 75 ומעלה בכלל הקורסים בטבלה, בכדי לקבל פטור מן הקורס המקביל בפקולטה.
מומלץ ללמוד קורס זה באוניברסיטה הפתוחה, למרות שאינו קורס חובה באפיק. סטודנטים שיעדיפו במקום זאת ללמוד את הקורס המקביל לו במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בפקולטה, יוכלו לעשות כן, אך עליהם להיות מודעים לאפשרות שכתוצאה מכך יכולות להתעורר בעיות במערכת השעות שלהם.

למעלה