מועד כינון האפיק – תמוז תשע"ו, יוני 2015
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר למחלקה לפיסיקה

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפיסיקה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן: האו"פ‎‎)‏‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לפיסיקה, של אוניברסיטת בר-אילן (‏‏להלן: המחלקה‎‎)‏‏. אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים. אפיק המעבר מתייחס למסלול פיסיקה מורחב. המחלקה לפיסיקה של אוניברסיטת בר-אילן מתחייבת לקבל להמשך לימודיו כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן ללא תלות בבגרות ובמבחן פסיכומטרי.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור למחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים במחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן:

  • לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר;

  • לא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס האחרון שלמדו מתוך האפיק.

הרשמה למחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לפיסיקה של אוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה לפיסיקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המחלקה שבאפיק המעבר, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 70 ומעלה, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה. תיתכן גם קבלת פטורים על קורסים נוספים, אולם זאת רק לפי הכללים הרגילים של המחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן. לפרטים ניתן לפנות אל המחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לפיסיקה בבר-אילן. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה לפיסיקה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר האו"פ יעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לפיסיקה של אוניברסיטת בר-אילן ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר למחלקה לפיסיקה – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות– ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית1

מסיימי קורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטת בר-אילן. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן. אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר כאן, אפשר לפנות אל יועצי אפיקי המעבר של המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, בטלפון: 09-7782222.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן; עליהם להציג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים אלה, וציון של לפחות 70 בכל קורס.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפיסיקה
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
20215 מכניקה1 6 86-115 מכניקה 3
20250 חשמל ומגנטיות1 6 86-120 חשמל ומגנטיות 3
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 86-129 מעבדה בפיסיקה כללית 1
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א2 6 86-147 מתמטיקה לפיסיקאים 1 3
20423

20218
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב
+
מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות3
6

3
86-148

86-154
מתמטיקה לפיסיקאים 2
+
משוואות דיפרנציאליות רגילות
3

1.5
20430 אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע 4 86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים 3
20213 פרקים בפיסיקה מודרנית 6 86-170

86-112
מבוא לפיסיקה מודרנית
+
רעיונות מודרניים בפיסיקה
1.5

1

1 לחסרי רקע בפיסיקה מוצעים להשלמת הפער הקורסים: יסודות הפיסיקה א (‏20113, 3 נ"ז‎)‏ + יסודות הפיסיקה ב (‏20114, 3 נ"ז‎)‏, או הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏. סיום קורסים אלה בהצלחה יזכרה בפטור מ-2 נ"ז בקורסי הבחירה במחלקה לפיסיקה בבר-אילן.

2 או צמד הקורסים אינפי 1 (‏20474, 6 נ"ז‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492, 2 נ"ז‎)‏.

3 התלמידים ישלימו בעצמם את לימוד נושא המשוואות הדיפרנציאליות הבסיסיות של הפיסיקה המתמטית – משוואת לז'נדר, משוואת בסל וכדומה, ופתרונן.

למעלה