כינון אפיק המעבר – נובמבר 2009
המידע באתר עודכן בניסן תשע"ד, אפריל 2014

אפיק מעבר ללימודי חינוך

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמות לתואר: באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לחינוך

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) והפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה (להלן הפקולטה) אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית באו"פ ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה באחד מהחוגים הבאים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם; החוג לחינוך מיוחד; החוג ללמידה, הוראה והדרכה; החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

סטודנטים שילמדו באו"פ את המקבץ שנקבע לאחד מהחוגים הנ"ל בפקולטה לחינוך (כמפורט בדרישות אפיקי המעבר), וירצו לעבור אליו, יתקבלו לפקולטה על-סמך הישגיהם בלימודים באו"פ בלבד. עם המעבר לחוג, הם יקבלו פטורים מן המקצועות אשר את מקביליהם למדו באו"פ.

אלה העקרונות הכלליים שעליהם מבוססים אפיקי המעבר:

  • הסטודנטים יתחילו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה וילמדו בה מקבץ קורסים, דומה בהיקפו לשנת לימודים באותו חוג בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה שבו הם מבקשים להשלים את התואר. לאחר שיעמדו בדרישות המקבץ המתאים, הם יוכלו, אם ירצו, לעבור לחוג הנבחר באוניברסיטת חיפה להמשך הלימודים.

  • הקבלה לחוג המבוקש בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מובטחת לכל מי שיעמדו במלוא הדרישות של המקבץ הרלוונטי, ללא שום תנאי קבלה נוספים. ראו לימודי אנגלית.

  • סטודנטים שיתקבלו לחוג באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, יקבלו באופן אוטומטי פטור מלימוד המקצועות המקבילים באוניברסיטת חיפה. בגין לימודיהם באו"פ הם יזוכו בנקודות זכות של אוניברסיטת חיפה לפי המפורט בטבלת ההקבלות של כל חוג (בהמשך). משך לימודיהם לתואר של אוניברסיטת חיפה יתקצר בהתאם.

  • בכל מקרה, יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי מקבץ או שסיימו מקבץ באו"פ, להמשיך בלימודים לקראת תואר של האוניברסיטה הפתוחה, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.

למעלה    

מידע כללי

הבטחת קבלה

הקבלה לפקולטה לחינוך, לחוגים שאליהם מוגדר אפיק מעבר, מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המופיעים בטבלת ההקבלות המתאימה. החוג הרלוונטי מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה שנייה כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באו"פ יעמוד בדרישה הזאת: יסיים בהצלחה (ציון 70 ומעלה) כל קורס שלמד מתוך טבלת ההקבלות המתאימה ובכללם את קורסי החובה באפיק (מופיעים בשורות המוצללות בטבלה) וישיג ממוצע של 90 ומעלה בכולם. (הערה: באפיקי המעבר לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, יש ללמוד את כל הקורסים שמופיעים בטבלת ההקבלות).

סטודנט שיסיים בהצלחה את הקורסים הללו וממוצע ציוניו יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכל להגיש בקשה לוועדת הקבלה של החוג. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט ובאפשרות הקליטה של החוג. במסגרת השנה השנייה, יהיה על הסטודנט להשלים את הקורסים הנלמדים בחוג בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שהסטודנט לא למד אותם קודם לכן.

פטורים

סטודנט שיגיע לחוג דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלת מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותו בחוג בגין לימודיו באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיו בחוג עד להשלמת התואר.

סטודנט שיתקבל לחוג בדרך אחרת (לא דרך אפיק המעבר), יהיה זכאי לפטורים (ולצבירת נקודות בחוג) בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיים בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתו לחוג. קורסים נוספים בחינוך שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלה או בהערה על פטורים נוספים, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה בחוג, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר בחינוך.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

לימודי אנגלית

כל סטודנט בפקולטה, למעט מי שפטור באוניברסיטת חיפה מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, חייב להשלים את רמת מתקדמים 2 באנגלית. מומלץ לכל מי שמתכוון לעבור לפקולטה מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת חיפה. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת חיפה ולא יקנו נקודות צבירה.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיקי המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לאחד מארבעת החוגים הנ"ל בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות עלון המידע שברשותם. לצורך הבירור יש להתקשר למוקד הפניות של האוניברסיטה הפתוחה (טל': 09-7782222). אם תאריך ההוצאה של העלון העדכני שונה (מאוחר יותר) מזה שבידכם, בקשו שישלחו לכם אותו בדואר. ניתן לבדוק את המידע גם באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה. המידע יעודכן שם באופן שוטף. אפשר כמובן לקבל עלון מעודכן גם בחלון ההרשמה בבניין האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב ובקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בחיפה בבית בירם, רח' אבא חושי 15.

ההרשמה ללימודי חינוך באוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להגיע לאחד מארבעת החוגים הנ"ל בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. במעטפת ההרשמה יש לציין כי הרישום הוא לשנה מתקדמת. לטופס ההרשמה הרגיל יש לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה.

לתשומת לב המועמדים: מסלול הלימודים בחוגים לחינוך הוא מסלול לימודים דו-חוגי. לפיכך, המועמדים חייבים להירשם ללימודי תואר ראשון בחוג נוסף באוניברסיטה ולעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות והיחידתיות של החוג השני בין אם אלו דרישות הקבלה הרגילות לחוג ובין אם אלו דרישות המעבר לחוג נוסף שלאוניברסיטה הפתוחה יש עמו הסכם אפיק מעבר.

ניתן להירשם לשני חוגים בפקולטה לחינוך וללמוד אותם במקביל במסגרת ב"א דו-חוגי.

בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה (טל':
04-8240324/5/6) ובמקביל גם למזכירויות החוגים:

  • החוג לייעוץ והתפתחות האדם (טל': 04-8249150).

  • החוג לחינוך מיוחד (טל': 04-8249356).

  • החוג ללמידה, הוראה והדרכה (טל': 04-8240890).

  • החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך (טל': 04-8249067).

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל היועצים בתחום החינוך באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

כל אחד מהחוגים, שאליהם אפשר להגיע דרך אפיק המעבר, הגדיר בנפרד את מקבץ הקורסים המתאים לו ואת מערכת הדרישות, אשר לעומדים בהן תובטח קבלה להמשך לימודים. המקבצים והדרישות שקבעו החוגים השונים מסוכמים להלן.

למעלה    

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

יש להשלים באו"פ את הקורסים המוצללים. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות הוא רשות. בכל קורס שנלמד מתוך טבלת ההקבלות יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים, יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה ומבוא לחינוך מיוחד, הנלמדים בחוג בשנה א.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

אוניברסיטת חיפה

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ'
10125

10136
פסיכולוגיה בחינוך
או
מבוא לפסיכולוגיה
6

6
318.1001 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל 3
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 6 316.1002 מבוא לסוציולוגיה של החינוך + תרגיל 3
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 313.1003 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א 3
10269 אישיות: תאוריה ומחקר1 4 318.2215 תיאוריות אישיות 2
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב2 3 313.2000 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב 3
10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות 4 318.1243

318.1246
התפתחות הילד: גורמים, תהליכים ותוצרים, א
+
התפתחות הילד: גורמים, תהליכים ותוצרים, ב
2

2

הערות:

סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מ-8 נ"ז בקורסי בחירה (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).

בנוסף, לימוד באו"פ של הקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית (10264),1 פסיכולוגיה חברתית (10104), פסיכופתולוגיה (10619),3 פוטר בהתאמה, מלימוד הקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית (308.2001), פסיכולוגיה חברתית (318.1203), פסיכופתולוגיה התפתחותית (318.3008) בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, ויזכה בנקודות שהקורס המקביל מקנה לחוג.


1 קורס האו"פ השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה (91412) (קורס ללא תשלום שכר לימוד) הוא תנאי קבלה לקורס זה.

2 קורס האו"פ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) הוא תנאי קבלה לקורס זה.

3 קורס האו"פ מבוא לפסיכולוגיה (10136) הוא תנאי קבלה לקורס זה.

למעלה    

החוג לחינוך מיוחד

יש להשלים באו"פ את הקורסים המוצללים. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות הוא רשות. בכל קורס שנלמד מתוך טבלת ההקבלות יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (מפורטים להלן), יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, מבוא לייעוץ חינוכי, מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה, ומבוא ללמידה, הנלמדים בחוג שנה א, ולא מוצעים באו"פ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

אוניברסיטת חיפה

החוג לחינוך מיוחד

מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ'
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 6 319.1609 סוגיות בחינוך מיוחד + תרגיל 3
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 6 316.1002 מבוא לסוציולוגיה של החינוך + תרגיל 3
10125

10136
פסיכולוגיה בחינוך
או
מבוא לפסיכולוגיה
6

6
318.1001 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל 3
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 313.1003 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א 3
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 313.2000 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב 3
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 4 318.2215 תיאוריות אישיות 4
10252 מבחנים פסיכולוגיים1 4 318.2553 מבחנים פסיכודיאגנוסטיים 2
10619 פסיכופתולוגיה1 4 318.2203 פסיכולוגיה אבנורמלית – עיכובים והפרעות התפתחותיות 2

הערה:

סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מ-4 נ"ז בקורסי בחירה (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).


1 קורס האו"פ מבוא לפסיכולוגיה (10136) הוא תנאי קבלה לקורס זה.

למעלה    

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

יש להשלים באו"פ את הקורסים המוצללים. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות הוא רשות. בכל קורס שנלמד מתוך טבלת ההקבלות יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (מפורטים להלן), יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה, מבוא לחינוך מיוחד, מבוא לייעוץ, הנלמדים בחוג בשנה א.

בחוג ללמידה, הוראה והדרכה מתקיימים שני מסלולים לקראת תואר ראשון בחוג: התמחות בתכנון לימודים והדרכה והתמחות בהוראה. הלומדים התמחות בתכנון לימודים והדרכה יצרפו חוג שני, שיכול להיות כל חוג שלאוניברסיטה הפתוחה קיים הסכם איתו. סטודנטים הלומדים התמחות בהוראה, חייבים להירשם לחוג נוסף שיש לאוניברסיטת חיפה תכנית לימודים לתעודת הוראה בו (למשל, היסטוריה, ספרות, מתמטיקה). המבקשים להצטרף לתכנית התמחות בהוראה, יצטרכו לעמוד בתנאי קבלה נוספים: ממוצע 78 לפחות בחוג הדיסציפלינרי בכל שנה משנות הלימודים של הסטודנט: ראיונות אישיים (בחלק מהמקרים); גיל 19 לפחות; ציון 125 בבחינת יע"ל ללימודי תעודת הוראה בעברית כשפה שנייה. ציון 115 לפחות בבחינת יע"ל לשאר תעודות ההוראה. מוצע לסטודנטים, שהחוג השני שלהם הוא דיסציפלינה בתחום שבו לחוג יש תכנית לימודים לתעודת הוראה, להצטרף ללימודי תואר ראשון בהתמחות בהוראה. בנוסף, לימודי התואר הראשון בחוג ללמידה, הוראה והדרכה הם במסלול דו-חוגי; על הסטודנט לסיים חוג נוסף על מנת לקבל תואר ראשון ותעודת הוראה.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

אוניברסיטת חיפה

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ'
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 313.1003 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א 3
10125 פסיכולוגיה בחינוך 6 318.1001 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל 3
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 6 316.1002 מבוא לסוציולוגיה של החינוך + תרגיל 3
10106 תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים 4 313.1101

313.3155
מושגי יסוד בתכנון לימודים
+
רב-תרבותיות ותכנון לימודים
2

4
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 313.2000
(נלמד בשנה ב)
סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב 3

הערה:

סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מקורס בחירה אחד (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).

s
למעלה    

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות. בכל קורס יש להשיג ציון 70 ומעלה, ובסך הכל יש להשיג ממוצע ציונים של 90 ומעלה. סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (מפורטים להלן), יהיו זכאים להתקבל ללימודי שנה ב בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה, ויצטרכו להשלים את קורסי המבוא מבוא לפילוסופיה של החינוך, מערכת החינוך בישראל ואנתרופולוגיה של החינוך, הנלמדים בחוג בשנה א ולא מוצעים באו"פ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
אוניברסיטת חיפה
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ'
10125 פסיכולוגיה בחינוך 6 318.1001 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך + תרגיל 3
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 6 316.1002 מבוא לסוציולוגיה של החינוך + תרגיל 3
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 313.1003 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א 3
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 313.2000 סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב 3

הערות:

סטודנטים שיתקבלו במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מ-5 נ"ז בקורסי בחירה (בגלל הפער בין נ"ז המוכרות עבור לימוד קורסים של האו"פ).

בנוסף, לימוד באו"פ של הקורסים התנהגות ארגונית (10430) (נלמד במחלקה לניהול), סוגיות בחינוך מיוחד (10139), פוטר בהתאמה, מלימוד הקורס התנהגות ארגונית (316.2009), מבוא לחינוך מיוחד (319.1008) בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה, ויזכה בנקודות שהקורס המקביל מקנה לחוג.

למעלה