כינון אפיק המעבר – ניסן תשע"ד, אפריל 2014

אפיק מעבר ללימודי פסיכולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמות לתואר: במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

למעלה    

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה (‏להלן המחלקה‎)‏ מקיימת לימודים לתואר ראשון במסלול חד-חוגי ובמסלול דו-חוגי בפסיכולוגיה. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מנושאי החובה הנלמדים בתכניות אלו.

לפיכך הוסכם בין המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיתאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך יוכלו לבחור בין השלמת התואר באו"פ לבין מעבר לאוניברסיטת חיפה, לשם המשך הלימודים והשלמת התואר במסלול חד-חוגי או דו-חוגי בפסיכולוגיה.

התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה למחלקה לפסיכולוגיה. על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בפסיכולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג ואם על ידי עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (‏אם קיים כזה‎)‏. המעוניינים להתקבל ללימודי תואר חד-חוגי בפסיכולוגיה שעומדים בדרישות אפיק המעבר, ולמדו קורסים נוספים באו"פ, יוכלו להגיש בקשה להכרה בלימודים הנוספים כחלק מהלימודים המשלימים שנדרשים לתואר חד-חוגי.

למעלה    

מידע כללי

ההרשמה למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה בצירוף גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר. סטודנטים שאין בידיהם במועד ההרשמה הרגיל את גיליון הציונים המעודכן - יעבירו אותו למשרד הרישום בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים אליה נרשמו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לפסיכולוגיה, לגב' ירונה עוזר, מרכזת ב.א., בכתובת דו"אל ydavid@univ.haifa.ac.il

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיקי המעבר

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏‏09-7782222‎‎)‏.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב' סטודנטים אשר

  • יסיימו בציון 90 ומעלה כל אחד מהקורסים 6-1 בטבלת ההקבלות.1
  • יגיעו לרמת פטור באנגלית (‏בין על ידי בחינת אמיר/ם או יסיימו בהצלחה קורס אנגלית ברמה A באו"פ‎)‏.

במסגרת שנה ב יהיה על הסטודנטים להשלים קורסים הנלמדים כחובה במחלקה בשנה א', ואשר אין להם מקבילה באו"פ, אם יש או יהיו כאלה.

טבלת הקבלות

 

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת חיפה

 

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נ"ז2

1


2

30111


30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3


3

202.1015

סטטיסטיקה לפסיכולוגים

4


3

10615

פסיכולוגיה פיזיולוגית

6

202.1026

יסודות פיזיולוגיים של התנהגות

4

4

10493

פסיכולוגיה התפתחותית

4

202.1032

פסיכולוגיה התפתחותית

4

5

10269

אישיות: תאוריה ומחקר

4

202.1011

תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה

3

6

91412

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך

-

202.1002

השתתפות ב-15 שעות ניסוי

-

7

10619

פסיכופתולוגיה

4

202.2031

פסיכולוגיה אבנורמלית

3

8

10104

פסיכולוגיה חברתית

6

202.2020

פסיכולוגיה חברתית

4

9

10264

פסיכולוגיה קוגניטיבית

6

202.2036

פסיכולוגיה קוגניטיבית

4

10

10136

מבוא לפסיכולוגיה

6

202.1010

מבוא לפסיכולוגיה

2


1 הסטודנטים יהיו פטורים מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטת חיפה, ויצברו עבורם את מכסת הנקודות שהם מעניקים שם (‏סה"כ 15 נקודות זכות‎)‏.

2 במקרה של חוסר התאמה בין מספר נ"ז המפורטות בטבלה זו ובין המפורט בידיעון אוניברסיטת חיפה בפועל (‏עקב שינויים שלא עודכנו בטבלה זו‎)‏ האחרון הוא הקובע.

פטורים

סטודנטים שיגיעו למחלקה לפסיכולוגיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותם במחלקה לפסיכולוגיה בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיהם עד להשלמת התואר.

סטודנטים שיתקבלו למחלקה לפסיכולוגיה בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות במחלקה‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתם למחלקה.1 קורסים בפסיכולוגיה שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה במחלקה, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר.

בכל מקרה, השלמת הלימודים לתואר באוניברסיטת חיפה, תחייב לימוד של לפחות 2/3 מהתואר באוניברסיטת חיפה.


1 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, או שחלפו יותר מחמש שנים מאז נלמדו, ינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

לימודי אנגלית

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטת חיפה מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (‏בין אם על ידי בחינת אמיר/ם ובין אם על ידי קורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ‎)‏, הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת חיפה. מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת חיפה, ולא יקנו נקודות צבירה.

פטור בגין לימוד קורסי האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה, יינתן לפי הפירוט הבא:

  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: בסיסי (רמה C) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית בסיסי.
  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א (רמה B) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים א.
  • עמידה בדרישות אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית
למעלה