מועד כינון האפיק – כסלו תשע"ב, דצמבר 2011
המידע באתר עודכן בסיון תשע"ג, מאי 2013

אפיק מעבר למחלקה לתקשורת ועיתונאות

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה לתקשורת ועיתונאות

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית בירושלים אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לתקשורת ועיתונאות (‏להלן המחלקה‎)‏ של האוניברסיטה העברית בירושלים.

אפיק המעבר מאפשר למעוניינים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ולעבור, אם יבחרו לעשות כן, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לשם המשך הלימודים והשלמת תואר דו-חוגי בתקשורת ועיתונאות עם לימודים במחלקה נוספת.

הקבלה למחלקה לתקשורת ועיתונאות היא על סמך הישגים בקורסים של האו"פ שבטבלת ההקבלות. בנוסף, יש לעמוד בדרישות הקבלה למחלקה הנוספת באמצעות אפיק מעבר (‏אם הוגדר כזה‎)‏ או בדרך אחרת.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנט המבקש לעבור למחלקה לתקשורת ועיתונאות של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייב להתחיל את הלימודים במחלקה לא יאוחר מ-3 שנים מאז למד באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון בטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למד לאחרונה קורס מתוך טבלת ההקבלות.

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים המבקשים להגיע למחלקה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל יש לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהם לומדים באפיק, כנדרש.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות, המפרטת גם את מכסת הנקודות שייזקפו לזכות הסטודנטים במחלקה בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך הלימודים עד להשלמת התואר. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים למחלקה, חייבים בפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה. אפשר להגיע לרמת פטור במהלך תקופת הלימודים באו"פ באמצעות הצלחה בקורסים (‏של האו"פ‎) אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב‏(‏31010‎)‏ או אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב (‏31015‎)‏ או לחלופין, להשיג ציון "פטור" במבחן אמי"ר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב' כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יעמוד בדרישות הבאות:

יסיים בהצלחה (‏ציון 85 ומעלה‎)‏ כל אחד מחמשת הקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן וישיג ממוצע של 87 ומעלה באותם קורסים.

פטור אוניברסיטאי מלימודי אנגלית כשפה זרה.

מועמדים שיתקבלו כתלמידים מן המנין לשנה ב' במחלקה, ישלימו את שאר הקורסים של שנה א' בהתאם לחובות התכנית הנהוגה בעת קבלתם.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית
מספר שם קורס נ"ז מספר שם קורס נ"ז
10769

10285
יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו
או
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו1
4 50271 שיטות מחקר בתקשורת – חלק א'2 3
10161 מבוא לחשיבה חברתית 3 50425 תולדות המחשבה החברתית 2
10408 מבוא ללימודי תקשורת 6 50003

50004
מבוא לתקשורת המונים – חלק א'
+
מבוא לתקשורת המונים – חלק ב'
3

3
10668

10758
לשון ותקשורת
או
שיח תקשורת
3

3
50515 תקשורת לשונית 3
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 3 50981 חופש העיתונאות וחופש העיתונאי – חלק א' 2

1 לקורס זה יש בתנאי קבלה שני קורסים שאינם נכללים באפיק המעבר.

2או הקורס מבוא לשיטות מחקר (50124), למי שלמד אותו לפני תשע"ג.

למעלה