מועד כינון האפיק – שבט תשע"ג, ינואר 2013

אפיק מעבר לבית הספר לחינוך

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, בבית הספר לחינוך

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית בירושלים אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים (‏להלן בית הספר לחינוך‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הקבלה לבית הספר לחינוך היא על-סמך הישגים במקבץ קורסים של האו"פ כמפורט בהמשך. בנוסף, יש לעמוד בדרישות הקבלה לחוג נוסף או למחלקה נוספת באמצעות אפיק מעבר (‏‏אם הוגדר כזה‎‎)‏‏ או בדרך אחרת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים המבקשים להגיע לבית הספר לחינוך דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לבית הספר לחינוך. לטופס ההרשמה הרגיל יש לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהם לומדים באפיק, כנדרש.

פטורים

מי שיגיעו לבית הספר לחינוך דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות. בטבלת ההקבלות מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותם בבית הספר לחינוך בגין לימודיהם באו"פ. בנוסף, סטודנטים שיתקבלו לבית הספר במסגרת אפיק המעבר יהיו פטורים מ-5 נ"ז בקורסי בחירה בבית הספר לחינוך. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיהם בבית הספר לחינוך עד להשלמת התואר.

סטודנטים שיתקבלו לבית הספר לחינוך בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות בבית הספר לחינוך‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתם לבית הספר לחינוך.1

קורסים נוספים בחינוך שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה בבית הספר לחינוך, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר בחינוך.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של בית הספר לחינוך, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לבית הספר לחינוך, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

לימודי אנגלית2

סטודנטים בבית הספר לחינוך3 חייבים להשלים את רמת מתקדמים 1 באנגלית. בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ממליץ לכל מי שמתכוון לעבור אליו מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטה העברית. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית ולא יקנו נקודות צבירה.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום החינוך באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה.


1 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, או שחלפו יותר מחמש שנים מאז נלמדו, יינתנו לפי שיקול דעת החוג, ועל בסיס אישי.

2 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

3 למעט מי שפטור באוניברסיטה העברית מלימוד אנגלית (‏על סמך מבחן סיווג באנגלית או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

בית הספר לחינוך מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה ב' כל מי שיסיימו באו"פ בממוצע 90 ומעלה, קורסים מתוך טבלת ההקבלות, ובכללם הקורסים המקבילים למבוא לסוציולוגיה של החינוך, מבוא לפסיכולוגיה של החינוך, מבוא לפילוסופיה של החינוך וסטטיסטיקה לחינוך א ‏(הקורסים המוצללים בטבלת ההקבלות)‎ הנלמדים במסגרת שנה א' בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. בכל קורס יש להשיג ציון 70 לפחות.

מי שממוצע ציוניהם יהיה 80 לפחות אך פחות מ-90, יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של החוג. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט ובאפשרות הקליטה של בית הספר לחינוך.

במסגרת השנה השנייה, יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים הנלמדים בבית הספר לחינוך בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שלא למדו אותם במסגרת אפיק המעבר.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10485

10134
פרקים בסוציולוגיה של החינוך
או
מבוא לסוציולוגיה
6

6
34202 מבוא לסוציולוגיה של החינוך 5
10125

10136
פסיכולוגיה בחינוך
או
מבוא לפסיכולוגיה
6

6
34201 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך 5
10765 פילוסופיה של החינוך 6 34204 מבוא לפילוסופיה של החינוך 3
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 34205 סטטיסטיקה לחינוך א 3
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 34200 סטטיסטיקה לחינוך ב 3
10285 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו 4 34209 סוגיות מחקר בחינוך 3
למעלה