מועד כינון האפיק – אייר תשע"ב, מאי 2012

אפיק מעבר למחלקה לגאוגרפיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה לגאוגרפיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית (‏להלן המחלקה‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר למעוניינים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ולעבור, אם יבחרו לעשות כן, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לשם המשך הלימודים במחלקה לגאוגרפיה והשלמת תואר חד-חוגי או תואר דו-חוגי עם לימודים במחלקה נוספת.

הקבלה למחלקה לגאוגרפיה היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בדרישות אפיק המעבר. בנוסף, יש לעמוד בדרישות הקבלה למחלקה הנוספת באמצעות אפיק מעבר מתאים (‏‏אם הוגדר כזה‎)‏, ‏או בדרך אחרת.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור למחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים במחלקה לא יאוחר מ-3 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלת ההקבלות.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לגאוגרפיה. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים במחלקה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות המידע באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה, בכתובת: https://www.openu.ac.il/afikהמידע יעודכן שם באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למד ובאו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה למחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה לגאוגרפיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המחלקה, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה. הפטור יינתן בגין כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות, בין אם הוא קורס חובה באפיק המעבר ובין אם לאו.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, או פטורים על-סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת המחלקה, בהתאם להליכים המקובלים בו.

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית לתלמידי מדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על-פי דרישות האוניברסיטה העברית, מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר באתר זה, אפשר לפנות אל היועצים של האפיק במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את ששת הקורסים 6-1 שברשימה שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, וציון מינימלי של 70 בכל קורס.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטה העברית אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטה העברית במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטה העברית, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית, המחלקה לגאוגרפיה
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נ"ז
1 מבוא למטאורולוגיה (‏20291‎)‏ 4 מבוא לתורת האקלים (‏40109‎)‏ 3
2 ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 6 מבוא לגאוגרפיה היסטורית תרבותית של ירושלים לתקופותיה  (‏40615‎)‏ 3.5
3 שיטות מחקר במדעי החברה (‏10285‎)‏ 4 גישות ושיטות במחקר הגאוגרפי (‏40415‎)‏ 2
4 צפונות כדור-הארץ (‏20117‎)‏ 6 מבוא לגיאולוגיה לתלמידי גאוגרפיה (‏70135‎)‏ 4
5

6
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111‎)
+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112‎)‏
3

3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי גאוגרפיה (‏40125‎)‏ 5
למעלה