מועד כינון האפיק – ניסן תשע"ב, אפריל 2012
האפיק עודכן בחשוון תשע"ט, אוקטובר 2018

אפיק מעבר לחוג לפיסיקה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג לפיסיקה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בפיסיקה באוניברסיטה העברית, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה, ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לירושלים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

החוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית מתחייב לקבל לשנה ב כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא הדרישות של אפיק המעבר ללא תנאים נוספים.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנט המבקש לעבור לחוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייב להתחיל את הלימודים בחוג תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש בטבלת ההקבלות ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של החוג לפיסיקה. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים במחלקה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות המידע באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה, בכתובת: https://www.openu.ac.il/afikהמידע יעודכן שם באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והחוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנט כבר למד באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה לחוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לשנה ב של החוג לפיסיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לחוג. לטופס ההרשמה עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליו להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות מקבץ הקורסים בטבלת ההקבלות היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

למעלה    

פטורים

סטודנט שיתקבל לשנה ב של החוג לפיסיקה דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו למד באו"פ וסיים בציון הנדרש, וכן יזוכה בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בחוג.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, או פטורים על-סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת החוג, בהתאם להליכים המקובלים בו.

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית למדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על-פי דרישות האוניברסיטה העברית מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר באתר זה, אפשר לפנות אל היועצים של אפיקי המעבר בפיסיקה במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים אלו, וציון מינימלי של 70 בכל קורס.

טבלת ההקבלות

הערה: הדרישות שבטבלת ההקבלות שלהלן מתאימות למעוניינים להתקבל למסלול חד-חוגי מורחב בפיסיקה. המעוניינים במסלול חד-חוגי לא-מורחב בפיסיקה, רשאים ללמוד באו"פ את הקורס חדו"א א (20406, 6 נ"ז) במקום שני הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492). הבוחרים באפשרות זאת לא יזוכו בפטור מהקורס חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים (80177) שאינו חובה במסלול זה.

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית, החוג בפיסיקה
מספר הקורס שם הקורס נ"ז מספר הקורס שם הקורס נ"ז
1

2

3

4
20474

20492

20423

20218
חשבון אינפיניטסימלי 1 1
+
השלמות בחשבון אינטגרלי 1
+
חדו"א ב
+
מבוא למשוואות דיפרנציאליות
6

2

6

3
80177

80114

80157
חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים
+
מתמטיקה שימושית 1
+
מתמטיקה שימושית 2
7

6

6
5

6
20109

20229
אלגברה לינארית 1
+
אלגברה לינארית 2
6

4
80152 אלגברה לינארית לפיסיקאים 6
7 20215 מכניקה 6 77101 מכניקה ויחסות פרטית 7
8 20250 חשמל ומגנטיות 6 77102 חשמל ומגנטיות 6
9

10
20418

20409
מעבדה יסודות הפיסיקה
+
מעבדה בפיסיקה ב
2

3
77103 מעבדה בפיסיקה א (‏שנתי‎)‏ 6
11 20478

20441
יסודות התכנות בשפת Java
או
מבוא למדעי המחשב ושפת Java
4

6
76641 C++ ו- MATLAB
(‏פטור מ- ++C, אבל לא מ- MATLAB ‎)‏
4

1 הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (20106), שאינו נלמד עוד באו"פ, יכול להחליף את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) והשלמות בחשבון אינטגרלי (20492).

למעלה    

השלמות של שנה א באוניברסיטה העברית

1. הסטודנטים יחויבו ללמוד את הקורס משוואות של פיסיקה מתמטית (‏77313‎)‏ גם אם אינם בוחרים ללמוד במסלול פיסיקה מורחב.

2. הסטודנטים יחויבו בקורס של 2 נ"ז ב- MATLAB.