מועד כינון האפיק – שבט תשע"ב, פברואר 2012
אפיק המעבר עודכן בסיון תשע"ח, מאי 2018

אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה לפסיכולוגיה

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית (‏להלן המחלקה‎)‏ מקיימת לימודים לתואר ראשון במסלול חד-חוגי ובמסלול דו-חוגי בפסיכולוגיה. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מנושאי החובה הנלמדים בתכניות אלו. לפיכך הוסכם בין המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך לבחור בין השלמת התואר באו"פ לבין מעבר לאוניברסיטה העברית, לשם המשך הלימודים והשלמת התואר במסלול חד-חוגי או דו-חוגי בפסיכולוגיה. התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה למחלקה לפסיכולוגיה. על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בפסיכולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (‏אם קיים כזה‎)‏. המעוניינים להתקבל ללימודי תואר חד-חוגי בפסיכולוגיה שעומדים בדרישות אפיק המעבר, ולמדו קורסים נוספים באו"פ, יוכלו להגיש בקשה להכרה בלימודים הנוספים כחלק מהלימודים המשלימים שנדרשים לתואר חד-חוגי.1

1 סטודנטים הלומדים במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית חייבים ללמוד במסלול דו-חוגי בשנה הראשונה. אם הם מעוניינים לעבור למסלול חד-חוגי בפסיכולוגיה בשנה השנייה, עליהם להגיש בקשה למעבר למסלול חד-חוגי, ואם הם עומדים בקריטריונים למעבר, לימודיהם בחוג השני יכולים להיחשב להם, בכפוף לכללי המסלול החד-חוגי,  במסגרת לימודים משלימים לתואר ראשון חד-חוגי בפסיכולוגיה.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה בצירוף גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר. סטודנטים שאין בידיהם במועד ההרשמה הרגיל את גיליון הציונים המעודכן – יעבירו למשרד הרישום בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים אליה נרשמו. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לפסיכולוגיה, לגב' נוגה דיאמנט באמצעות דו"אל counselor.psychology@gmail.com.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏, או לגב' נוגה דיאמנט, יועצת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית באמצעות דו"אל: counselor.psychology@gmail.com.
למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב' סטודנטים של האו"פ, אשר במסגרת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה יעמדו בדרישות הבאות:
  • סיום בציון 90 ומעלה כל אחד מהקורסים 6-1 בטבלת ההקבלות.2
  • סיום חובת ההשתתפות במחקרים (‏7 בטבלת ההקבלות‎)‏.
  • במסגרת שנה ב' יהיה על הסטודנטים להשלים קורסים הנלמדים כחובה במחלקה בשנה א', ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או יש או יהיו כאלה.
  • יגיעו לרמת פטור באנגלית (‏בין על ידי בחינת אמיר/ם או סיום בהצלחה של אחד מקורסי רמת מתקדמים ב באוניברסיטה הפתוחה: 31011 או 31015‎)‏.

2 סטודנטים יהיו פטורים מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטה העברית, ויצברו עבורם את מכסת הנקודות שהם מעניקים שם (‏סה"כ 19 נקודות זכות‎)‏.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
1 2 30111 30112 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב
3

3
51102 חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה 6
3 10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 6 51106

51537
יסודות ביולוגים של ההתנהגות
+
תהליכים פסיכוביולוגיים
4

3
4 10104 פסיכולוגיה חברתית 6 51201 תהליכים חברתיים 2
5 10136 מבוא לפסיכולוגיה 6 51101 מבוא לפסיכולוגיה 2
6 10269 אישיות: תאוריה ומחקר 4 51503 תורת האישיות 2
7 91412 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך 51110 השתתפות בניסויים
8 10619 פסיכופתולוגיה 4 51626 פסיכולוגיה אבנורמלית 2
9 10493 פסיכולוגיה התפתחותית 4 51202 תהליכים התפתחותיים 2
10 10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 6 51539 תהליכים קוגניטיביים 2
למעלה    

פטורים

סטודנטים שיגיעו למחלקה לפסיכולוגיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותם במחלקה לפסיכולוגיה בירושלים בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיהם עד להשלמת התואר. סטודנטים שיתקבלו למחלקה לפסיכולוגיה בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות במחלקה‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתם למחלקה.3 קורסים בפסיכולוגיה שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה במחלקה, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר. בכל מקרה, השלמת הלימודים לתואר באוניברסיטה העברית, תחייב לימוד של לפחות 2/3 מהתואר באוניברסיטה העברית.

לימודי אנגלית4

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטה העברית מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (‏בין אם על ידי בחינת אמיר/ם או בין אם על ידי קורס אנגלית רמה A באו"פ‎)‏, הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטה העברית. מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב (‏31011 או 31015‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2 באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית, ולא יקנו נקודות צבירה.

3 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, או שחלפו יותר מחמש שנים מאז נלמדו, ינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

4 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה