מועד כינון האפיק – שבט תשע"ב, פברואר 2012
אפיק המעבר עודכן באלול תשע"ב, אוגוסט 2012

אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה לפסיכולוגיה

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית (להלן המחלקה) מקיימת לימודים לתואר ראשון במסלול חד חוגי ובמסלול דו-חוגי בפסיכולוגיה. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) מכסה חלק נכבד מנושאי החובה הנלמדים בתכניות אלו.

לפיכך הוסכם בין המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך לבחור בין השלמת התואר באו"פ לבין מעבר לאוניברסיטה העברית, לשם המשך הלימודים והשלמת התואר במסלול חד-חוגי או דו-חוגי בפסיכולוגיה.

התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה למחלקה לפסיכולוגיה. על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בפסיכולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על-ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה). המעוניינים להתקבל ללימודי תואר חד-חוגי בפסיכולוגיה שעומדים בדרישות אפיק המעבר, ולמדו קורסים נוספים באו"פ, יוכלו להגיש בקשה להכרה בלימודים הנוספים כחלק מהלימודים המשלימים שנדרשים לתואר חד-חוגי.1


1 תלמיד הלומד במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית חייב ללמוד במסלול דו-חוגי בשנה הראשונה. אם הוא מעוניין לעבור למסלול חד-חוגי בפסיכולוגיה בשנה השנייה, עליו להגיש בקשה למעבר למסלול חד-חוגי, ואם הוא עומד בקריטריונים למעבר, לימודיו בחוג השני יכולים להיחשב לו, בכפוף לכללי המסלול החד-חוגי, במסגרת לימודים משלימים לתואר ראשון חד-חוגי בפסיכולוגיה.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור למחלקה בצירוף גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר. תלמיד שאין בידיו במועד ההרשמה הרגיל את גיליון הציונים המעודכן - יעבירו למשרד הרישום בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים אליה נרשם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לפסיכולוגיה, לגב' נוגה דיאמנט, מייל:noga.diamant@mail.huji.ac.il.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎).

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב' כל סטודנט אשר

  • יסיים בציון 90 ומעלה כל אחד מהקורסים 6-1 בטבלת ההקבלות.2

  • יגיע לרמת פטור באנגלית (בין על ידי בחינת אמיר/ם או יסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמה A באו"פ).

במסגרת שנה ב' יהיה על הסטודנט להשלים קורסים הנלמדים כחובה במחלקה בשנה א', ואשר אין להם מקבילה באו"פ, אם יש או יהיו כאלה.


2 סטודנט יהיה פטור מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטה העברית, ויצבור עבורם 18 נקודות זכות.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נ"ז

1

2

30111

30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3

3

51102

חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה

6

3

10615

פסיכולוגיה פיזיולוגית

6

55116

51537

יסודות ביולוגים של ההתנהגות
+
תהליכים פסיכוביולוגיים

4

3

4

10104

פסיכולוגיה חברתית

6

51201

תהליכים חברתיים

3

5

10269

אישיות: תאוריה ומחקר

4

51503

תורת האישיות

3

6

91412

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך

51110

השתתפות במחקרים

7

10619

פסיכופתולוגיה

4

51626

פסיכולוגיה אבנורמלית

3

8

10493

פסיכולוגיה התפתחותית

4

51202

תהליכים התפתחותיים

3

9

10264

פסיכולוגיה קוגניטיבית

6

51539

תהליכים קוגניטיביים

3

למעלה    

פטורים

סטודנט שיגיע למחלקה לפסיכולוגיה דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותו במחלקה לפסיכולוגיה בירושלים בגין לימודיו באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיו עד להשלמת התואר.

סטודנט שיתקבל למחלקה לפסיכולוגיה בדרך אחרת (לא דרך אפיק המעבר), יהיה זכאי לפטורים (ולצבירת נקודות במחלקה) בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיים בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתו למחלקה.3 קורסים בפסיכולוגיה שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה במחלקה, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר.

בכל מקרה, השלמת הלימודים לתואר באוניברסיטה העברית, תחייב לימוד של לפחות 2/3 מהתואר באוניברסיטה העברית.

לימודי אנגלית4

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטה העברית מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (בין אם על ידי בחינת אמיר/ם או בין אם על ידי קורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ), הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטה העברית. מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2 באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית, ולא יקנו נקודות צבירה.


3 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, או שחלפו יותר מחמש שנים מאז נלמדו, ינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

4 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.