מועד כינון האפיק: שבט תשע"ד, ינואר 2014
המידע באתר עודכן באלול תשע"ח, אוגוסט 2018

אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית, בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

מבוא

האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית כוננו אפיק מעבר מן האו"פ לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית (‏להלן בית הספר‎)‏ באוניברסיטה העברית.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית (‏3 שנים‎)‏, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה א לתואר בוגר כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יסיים בהצלחה (‏‏ציון 70 ומעלה‎‎)‏‏ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן (‏סה"כ 20 נ"ז באו"פ ‎)‏ וישיג ממוצע של 90 ומעלה.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטה העברית אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטה העברית במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטה העברית, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

30111

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

3

03111

עיבוד נתונים1

3

10136

מבוא לפסיכולוגיה

6

03106

פסיכולוגיה: מושגי יסוד

2

10269

אישיות: תיאוריה ומחקר

4

03121

תורת האישיות: מושגי יסוד

2

10161

מבוא לחשיבה חברתית

3

03278

חברה ומגדר: סוגיות סוציולוגיות

2

10104

פסיכולוגיה חברתית

6

03150

פסיכולוגיה חברתית

2

1 הקורס יפתח בשנת הלימודים תש"פ (2020), ויחליף את הקורס "סטטיסטיקה: מושגי יסוד" שהקנה 4 נ"ז.

במסגרת השנה הראשונה ללימודים בבית הספר יהיו הסטודנטים רשומים כ"תלמיד במעמד מיוחד", ויהיה עליהם להשלים את הקורסים הנלמדים בבית הספר בשנה א אשר אין להם מקבילה באו"פ או שהסטודנטים לא למדו אותם קודם לכן, על פי הפירוט הבא:

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

03115

מבוא למדינת הרווחה א

2

03116

מבוא למדינת הרווחה ב

2

03102

מבוא לעבודה סוציאלית א'

2

03103

מבוא לעבודה סוציאלית ב

2

03134

מעורבות חברתית (‏מעשי‎)‏

4

03130

האדם במשפחה א

2

03138

האדם במשפחה ב

2

03120

כתיבה עיונית ומדעית

1

03131

יסודות המשפט וזכויות האדם

2

03328

ארגון ומינהל בשירותי רווחה

2

03109

כלכלת רווחה: מושגי יסוד

3

03153

היכרות עם הקהילה1

2

03251

התמודדות עם טראומה ומצבי חירום

2

03221

שיטות מחקר כמותניות

2

סה"כ 30 נ"ז.


1 מיועד רק לתלמידים שמתכוונים ללמוד במגמה הקהילתית.

במקביל יוכלו הסטודנטים לקחת מספר קורסים משנה ב על פי החלטת הממונה על המעמד האקדמי בבית הספר. אנו ממליצים לקחת בשנה א כמה קורסים גם במסגרת "אבני פינה". במסגרת התכנית על הסטודנטים ללמוד במהלך שלושת השנים 4 נ"ז, 2 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו-2 נ"ז מהתחום הניסויי.

פטורים

בנוסף לקורסים שבטבלת ההקבלות שלעיל, סטודנטים שיגיעו לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית דרך אפיק המעבר, יוכלו לקבל פטור בכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמדו באו"פ, לפי הטבלה שלהלן. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותם בבית הספר בגין לימודיהם באו"פ.

מספר קורס

שם הקורס באו"פ

ניקוד באו"פ

שם הקורס באוניברסיטה העברית

ניקוד באוניברסיטה העברית

10619

פסיכופתולוגיה

4 נ"ז

פסיכופתולוגיה: מבט מן התיאוריה אל השדה (‏03307‎)‏

2 נ"ז

10285

שיטות מחקר במדעי החברה

4 נ"ז

שיטות מחקר כמותניות (‏03321‎)‏

2 נ"ז

10748

שיטות מחקר איכותניות

3 נ"ז

שיטות מחקר איכותניות (03252) ‎

2 נ"ז

סטודנטים שיתקבלו לבית הספר בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יוכלו להגיש בקשה לממונה על המעמד האקדמי בבית הספר לבחינת קבלת פטור בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ במהלך חמש השנים שקדמו לקבלתם לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית. בית הספר אינו מתחייב להכיר בקורסים שנלמדו באו"פ אך אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים להכרה בבית הספר ובאוניברסיטה העברית.

למעלה    

מידע כללי

קבלה ללימודים

הקבלה ללימודים לתואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית תיעשה לפי המבנה הבא: בשנה הראשונה יהיו הסטודנטים במעמד מיוחד ויידרשו להשלים לימודי חובה עיוניים ומעשיים של שנה א בעבודה סוציאלית (‏בניית תכנית לימודים ספציפית, כולל אפשרות לשלב מספר קורסים משנה ב, תיעשה באישור הממונה על המעמד האקדמי‎)‏. לאחר שנת ההשלמה של חובות אלה, יוכלו הסטודנטים לעבור למעמד של תלמיד מן המניין, ולהשלים את כלל הדרישות ללימודי תואר בוגר בעבודה סוציאלית על פני שנתיים נוספות.

הקבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר.

הרשמה לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לבית הספר. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטה העברית, יהיה עליהם להעביר לבית הספר את גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. לאחר הקבלה לבית הספר, על הסטודנטים להיפגש עם הממונה על המעמד האקדמי בכדי לבנות את תכנית הלימודים שלהם.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטה העברית (‏‏טל': 02-5882888‎)‏‏.

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

לימודי אנגלית

חובה על כל מי שמתכוונים לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית טרם הרשמתם ללימודים באוניברסיטה העברית. כל סטודנט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, למעט מי שפטורים באוניברסיטה העברית מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, חייבים להשלים את רמת מתקדמים 2 באנגלית. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטה העברית. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית ולא יקנו נקודות זכות.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום החינוך באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 7782222–09. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

למעלה