מועד כינון האפיק – שבט תשע"ב, פברואר 2012

אפיק מעבר למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) והאוניברסיטה העברית בירושלים אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים (להלן המחלקה).

אפיק המעבר מאפשר למעוניינים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ולעבור, אם יבחרו לעשות כן, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לשם המשך הלימודים והשלמת תואר דו-חוגי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם לימודים במחלקה נוספת.

הקבלה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בטבלת ההקבלות להלן. בנוסף, יש לעמוד בדרישות הקבלה למחלקה הנוספת באמצעות אפיק מעבר (אם הוגדר כזה) או בדרך אחרת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים המבקשים להגיע למחלקה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל יש לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהם לומדים באפיק, כנדרש.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

האו"פ והמחלקה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי כלשהו בטבלת ההקבלות, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות, המפרטת גם את מכסת הנקודות שייזקפו לזכות הסטודנטים במחלקה בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך הלימודים עד להשלמת התואר. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים למחלקה, חייבים בפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה. אפשר להגיע לרמת פטור במהלך תקופת הלימודים באו"פ באמצעות הצלחה בקורסים (של האו"פ) אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב (31010) או אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב (31015) או לחלופין, להשיג ציון "פטור" במבחן אמי"ר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (09-7782222).

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ במקבץ קורסים המוגדר בהמשך. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה שנייה כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יעמוד בדרישות הבאות:

  • יסיים בציון עובר לפחות את כל הקורסים של האו"פ המפורטים טבלת ההקבלות להלן וישיג ממוצע של 85 ומעלה באותם קורסים.
  • פטור אוניברסיטאי מלימודי אנגלית כשפה זרה.
  • מועמדים שיתקבלו כתלמידים לשנה ב' במחלקה, ישלימו במסגרת לימודיהם בשנה ב' את הקורס מבוא לדמוגרפיה (53162) הנלמד במחלקה במסגרת לימודי שנה א'. בנוסף, את קורס המונוגרף הנלמד במחלקה בשנה א' (2 נ"ז) ישלימו המתקבלים לשנה ב' במסגרת קורסי הבחירה של שנים ב'-ג'.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית
מספר שם קורס נ"ז מספר שם קורס נ"ז
10153 מבוא לאנתרופולוגיה 6 53155 מבוא לאנתרופולוגיה 6
10134 מבוא לסוציולוגיה 6 53101 מבוא לסוציולוגיה 6
10775 יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1 4 53103 סטטיסטיקה לסוציולוגים 5


1 או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112).
לקורס יסודות המחקר הכמותי ב (10775) יש כתנאי קבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.

למעלה