מועד כינון האפיק – שבט תשע"ז, פברואר 2017

אפיק מעבר לחוג לקולנוע וטלוויזיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן: האו"פ‎‎)‏‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל-אביב (‏‏להלן: בית הספר‎‎)‏‏. אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים. אפיק המעבר בחוברת זו מתייחסת לתכניות התואר הראשון של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב – הן לתכנית החד-חוגית והן לתכנית הדו-חוגית. 1 סטודנטים שירצו להגיע לבית הספר דרך אפיק המעבר, יידרשו לעמוד בדרישות המעבר המפורטות בהמשך.

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב מתחייב לקבל להמשך הלימודים סטודנטים של האו"פ שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן ללא תלות בבגרות ובמבחן פסיכומטרי.


1במסלול הדו-חוגי אפשר לשלב את לימודי הקולנוע עם כל חוג אחר באוניברסיטת תל-אביב שקיים עבורו אפיק מעבר דו-חוגי.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בבית הספר:

  • לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר;

  • לא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס האחרון שלמדו מתוך האפיק.

הרשמה לאוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לבית הספר. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, רשימת לימודים חלקית או מלאה מהאו"פ ואישור מצב לימודים מהאו"פ (‏המעיד על סיום החובות או מפרט את יתרת החובות‎)‏. מי שנרשמו לבית הספר טרם סיימו חובותיהם באו"פ יגישו גיליון ציונים מעודכן לבית הספר לפני פתיחת שנת הלימודים וכתנאי לתחילת לימודיהם.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

האו"פ ואוניברסיטת תל-אביב שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים, אשר עשויים והשפיע על תכנית אפיק המעבר.

על הסטודנטים מוטלת האחריות לבדוק מדי שנה אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר האו"פ יעודכן באופק שוטף.

קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לבית הספר, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית

סטודנטים שעמדו בהצלחה בקורס אנגלית מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטת תל-אביב. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הסטודנטים שלמדו ועמדו בהצלחה מקורסים מקבילים באוניברסיטת תל-אביב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר/ם ולהשיג בה ציון ברמת פטור. על הסטודנטים המתקבלים לשנה ב להגיע לרמת מתקדמים ב לפחות.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר כאן, אפשר לפנות אל יועצי אפיקי המעבר של המחלקה לספרות, לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, בטלפון: 09-7781990.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

המסלול החד-חוגי: על סטודנטים שירצו להתקבל לתכנית החד-חוגית להשלים 36 נ"ז בתחום הקולנוע באו"פ, הכוללים את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות בהמשך וכן קורס בחירה נוסף בהיקף 6 נ"ז מטבלת קורסי הבחירה של האו"פ. השלמת הקורסים בטבלת ההקבלות (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ תפטור מהקורסים המקבילים בבית הספר על פי הטבלה. השלמת קורס הבחירה (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ תפטור מ-4 ש"ס קורסי בחירה עיוניים בבית הספר. הקבלה למסלול זה היא לשנה א. הסטודנטים יידרשו ללמוד קורסי חובה עיוניים ומעשיים כהשלמה לשנה א, ורק בשנה ב יתפצלו למגמות (‏עיוני, הפקה, תסריטאות‎)‏. יהיה על הסטודנטים לעמוד בדרישות הקבלה בבית הספר למגמות על פי הידיעון של בית הספר, לרבות ועדות מעבר מיוחדות המתקיימות בסוף שנה א.

המסלול הדו-חוגי: על סטודנטים שירצו להתקבל לתכנית הדו-חוגית בבית הספר להשלים 3 קורסים בהיקף 18 נ"ז מטבלת ההקבלות (‏כל קורס בציון 80 ומעלה‎)‏ ולהתקבל לחוג השני (‏המחצית השנייה של הלימודים באו"פ תהיה מתוך ההקבץ של החוג השני‎)‏. השלמת 3 הקורסים (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ תפטור מהקורסים המקבילים בבית הספר על פי טבלת ההקבלות. הקבלה למסלול זה היא לשנה ב בכפוף להשלמת חובות שנה א על פי הידיעון של בית הספר, ומותנית בקבלה לחוג השני.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה, החוג לקולנוע אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז

10648

תולדות הקולנוע א

6

0851652901

מבוא לתולדות הקולנוע א

4

10683

תולדות הקולנוע ב1

6

0851653001

0851661601

0651664801

מבוא לתולדות הקולנוע ב

מבוא לקולנוע בן זמננו א

מבוא לקולנוע בן זמננו ב

4

2

2

10792

מבוא לתאוריות קולנועיות

6

0851652401

0851652701

מבוא לתאוריות קולנועיות

תרגיל בתאוריות קולנועיות

2

2

10640

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע

6

0851654801

0851654101

מבע קולנועי

תרגיל במבע קולנועי

2

2

10421

מבוא לקולנוע ישראלי2

6

0851655301

0851659501

מבוא לקולנוע ישראלי

תרגיל במבוא לקולנוע ישראלי

2

2

טבלת קורסי הבחירה:

מספר

שם קורס

נ"ז

10655

קולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20

6

10747

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה ואידאולוגיה

6

10693

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי

6

הכרה בקורסים נוספים תהיה נתונה להחלטת היועץ האקדמי/ועדת ההוראה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב.


1 הקורס תולדות הקולנוע ב יוכר רק אם הקורס תולדות הקולנוע א הושלם בהצלחה ובציון 80 ומעלה.

2 הקורס מבוא לקולנוע ישראלי שנלמד באוניברסיטה הפתוחה בשנה הראשונה נלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב בשנה ב.

למעלה