מועד כינון האפיק – ניסן תשע"ב, אפריל 2012

אפיק מעבר לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון
חד-חוגי בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בחוג היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בטבלת ההקבלות.

סטודנטים שיתקבלו לחוג וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון בטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת הקורסים הנדרשים באו"פ לפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, היא תנאי הכרחי לקבלה לשנה ב דרך אפיק המעבר.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בחוג בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף בכתובת: https://www.openu.ac.il/afik.

האוניברסיטה הפתוחה והחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני פרסום השינוי – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית

סטודנט המתקבל לחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ואין לו פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויב להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בחוג. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לחוג דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות, ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים רמה B (‏61133‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים".

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית רמה A למדעים (‏31001‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".

לפני המעבר לחוג חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס ברמה B, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס ברמה A.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים לאפיקי המעבר במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לחוג דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שצברו 18 נ"ז בציון ממוצע של 80 לפחות. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג הנוסף.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
מספר שם הקורס

נ"ז

מספר שם הקורס נ"ז
20291 מבוא למטאורולוגיה 4 0691.1503.01 מבוא לאקלים ובעיות הסובב 4
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 4 0691.2400.01 שיטות מחקר איכותיות 2
10286 רגרסיה וניתוח שונות 2 0691.2409.01 שיטות מחקר כמותיות 2
20117 צפונות כדור-הארץ 6 0691.1509.01 מבוא למדעי כדור-הארץ 4
30111

30112
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב
3

3
0691.1814.01

0691.1815.01
סטטיסטיקה א
+
סטטיסטיקה ב
2

2

קורס אפשרי נוסף:

מספר שם הקורס

נ"ז

מספר שם הקורס נ"ז
10208 ירושלים לדורותיה 6 0691.2588.01 גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים 2

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות.
לפי התקנון, הפטור מקנה זיכוי אקדמי על סמך מספר נקודות הזכות של הקורסים המקבילים באוניברסיטת תל-אביב. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.
פטורים על הקורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתם של יועצי החוג.

למעלה