מועד כינון האפיק – חשון תש"ס, אוקטובר 1999
המידע עודכן לאחרונה בטבת תשע"ט, ינואר 2019

אפיק מעבר ללימודי הנדסה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בפקולטה להנדסה

למעלה    

מבוא

דרך אפיק המעבר אפשר לעבור לשש מגמות לימודים בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל-אביב (‏להלן הפקולטה‎)‏ ואלה הן:

 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם מדעי המחשב
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם פיזיקה – תואר כפול
 • הנדסה מכנית
 • הנדסת תעשייה וניהול
 • הנדסה ביו-רפואית

בכל המגמות מוקדש רובה של שנת הלימודים הראשונה ללימוד נושאים במדעי יסוד. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מן הנושאים האלה.

הפקולטה בדקה ומצאה, שרמת הלימודים באו"פ גבוהה ומתאימה לדרישותיה. לפיכך היא מוכנה להתחייב לקבל לשנה מתקדמת כל מי שישלימו באו"פ מקבץ לימודים מתאים ויעמדו בו בהישגים גבוהים, כמפורט בהמשך.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ לפקולטה, בלא שעמדו במלוא הדרישות המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. יחד עם זאת, לימוד קורסים באו"פ יכול להוות חלופה לחלק מתנאי הקבלה של הפקולטה (פרטים נוספים ניתן למצוא בכתובת https://go.tau.ac.il/b.a_engineering). סטודנטים שיתקבלו לפקולטה – לשנה א או לשנה מתקדמת – הם יהיו זכאים לפטור מלימוד קורסים מקבילים לאלה שלמדו באו"פ, לפי המפורט בסעיף פטורים, בהתאם לטבלאות ההקבלות.

למעלה    

מידע כללי

דרישות המעבר לפקולטה להנדסה

לכל אחת מן המגמות שאליהן אפשר להגיע דרך אפיק המעבר, מוגדר בנפרד מקבץ הקורסים המתאים לה, ומוגדרות הדרישות אשר לעומדים בהן תובטח קבלה להמשך לימודים.

הקבלה לפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב מובטחת לכל מי שיעמדו במלוא הדרישות למגמה הרלבנטית, ללא שום תנאי קבלה נוספים. ראו גם סעיף לימודי אנגלית.

התחלת הלימודים בפקולטה

סטודנטים המבקשים להתקבל לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה על סמך הישגיהם באו"פ, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה להנדסה לא יאוחר מ-6 שנים מיום תחילת הלימוד באו"פ של קורסי החובה, ולא יאוחר משנה אחת מיום השלמת הלימוד של קורסי החובה.

הרשמה לפקולטה

סטודנטים הלומדים באו"פ, מתוך כוונה לעבור לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להגיע לפקולטה. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי החובה.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר אליה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת לימודי החובה לפני התחלת הלימודים בפקולטה, היא תנאי הכרחי לקבלה לשנה מתקדמת דרך אפיק המעבר.

הקבלה לשנה מתקדמת מותנית גם ברמת ההישגים בלימודים באו"פ, כמפורט בהמשך.

גיליון הציונים החלקי המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישות בזמן, וברמה הנדרשת.

אפשרות לשינויים

שינויים בתכניות הלימודים, והניסיון המצטבר בהפעלתו של אפיק המעבר, עלולים לחייב לעתים תיקונים בדרישות המעבר למגמות הלימודים השונות בפקולטה להנדסה. אי לכך מומלץ לכל הסטודנטים המתעתדים לעבור לפקולטה באפיק זה, לבדוק מדי סמסטר או שניים את המידע כאן באתר.

הפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה הפתוחה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם ישונה משהו בדרישות – לא יהיה בשינויים אלה כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ בהתאם לדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות ייחשב כבעל תוקף לעניין עצם הקבלה לפקולטה, גם במקרים שבהם ייווצר צורך לעדכן את הפטור הצפוי בגינו.

לימודי אנגלית

סטודנטים שיתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, שאין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יתבקשו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בפקולטה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה להנדסה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים ב" לפחות ורצויה רמת "פטור".

מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לפקולטה להנדסה לפי הפירוט הבא:

הצלחה באו"פ בקורס אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏61134‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב1 כסיווג לרמת "מתקדמים א". הצלחה באו"פ בקורס אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב1 כסיווג לרמת "מתקדמים ב". הצלחה באו"פ באחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב2 כסיווג לרמת "פטור".

לימודי בחירה כלליים

הסטודנטים בפקולטה להנדסה חייבים להשתתף במהלך לימודיהם לתואר במספר קורסי בחירה כלליים במסגרת תכנית "כלים שלובים" של אוניברסיטת תל-אביב. ניתן לקבל פטור מקורס אחד בתכנית זו על-ידי לימוד קורס של האו"פ במדעי הרוח, במדעי החברה או באומנות, וזאת בתנאי שפטור זה היינו הפטור היחידי מקורסים של כלים שלובים שהסטודנט מבקש. סטודנטים המבקשים לקבל פטור מיותר מקורס אחד של כלים שלובים, בין אם על סמך קורסים של האו"פ ובין אם מכל סיבה אחרת, יכולים לבקש אישור פרטני לכך מהאחראיים על תכנית כלים שלובים באוניברסיטת תל-אביב.

פטורים

סטודנטים שיגיעו לשנה מתקדמת בפקולטה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי קורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות המתאימה. באותה טבלה מפורטות גם הנקודות שייזקפו לזכותם בפקולטה בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים בפקולטה עד השלמת התואר.

לתשומת לב! יש מקצועות בפקולטה המכוסים על ידי שניים או יותר קורסים של האו"פ. פטור ממקצועות כאלה יינתן רק למי שלמדו באו"פ את כל הקורסים הנדרשים לכיסוים. פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתה של הפקולטה.

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות בפקולטה‎)‏ בגין כל קורס, או צירוף קורסים, המופיע בטבלת ההקבלות המתאימה, שאותו סיימו באו"פ בציון 75 ומעלה במהלך השנתיים שקדמו לקבלתם לפקולטה.3

פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות או שבהם הישגי הסטודנטים נמוכים יותר, או שחלפו יותר משנתיים מאז נלמדו, יינתנו לסטודנטים שיתקבלו לפקולטה לפי קריטריוני הקבלה הרגילים, לפי שיקול דעתה של הפקולטה ועל בסיס אישי.

השלמת מקצועות הנלמדים בפקולטה בשנה א

סטודנטים שיתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה, יהיו חייבים להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א במגמתם, שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בפקולטה.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל היועצים בתחומי המדעים באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏.


1 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 9 נקודות זכות או יותר.

2 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

3 למעט במקרה של מעבר למגמת "הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב". במקרה זה, הפטורים בגין הקורסים מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ או חלופותיהם מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. סטודנטים שיתקבלו ללימודים במגמה זו בדרך אחרת ויעמדו בחלק מדרישות אפיק המעבר עשויים לקבל באופן פרטני חלק מהפטורים ו/או להיות מזוכים בחלק מנקודות הזכות בגין קורסים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר לפי מגמות

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.

ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.

הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.

לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ס

1
2
3

20474
20492
20423

אינפי 1 1 +
השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
חדו"א ב 1

6
2
6

0509.1746
0509.1747
0509.1117

חדו"א 1ב +
חדוו"א 2ב +
השלמה מתמטית לפיזיקה

5
5
2.5

4
5

20109
20229

אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2

6
4

0509.1824

אלגברה לינארית

7

6

20215

מכניקה

6

0509.1118

פיזיקה ‏קלאסית 1

5

7

20250

חשמל ומגנטיות

6

0509.1829

פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏

6

8

20218

מבוא למד"ר

3

0509.1745

מד"ר

3.5

9

30203

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

3

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

10

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

2

0509.1834

מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏

2

11
12

20402
20403

מוליכים למחצה +
התקני מוליכים למחצה

4
4

0512.2830
0512.2508

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק+
התקנים אלקטרוניים2

5
6

13

20272

מערכות ספרתיות

3

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

4

14

20407

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

6

0512.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

4

15

20441

מבוא למדעי המחשב ושפת Java 3

6

0509.1821

תכנות (פייתון)

4


1 או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏+ אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.
הקורסים אינפי 1 (‏20106‎)‏ ואינפי 2 (‏20212‎)‏ אינם מוצעים עוד באו"פ.

מי שאינם לומדים לאפיק מעבר ומעוניינים בפטורים בלבד, יוכלו לקבל (אם יתקבלו בדרך אחרת), בנוסף לפטורים על-פי טבלת ההקבלות, גם:

 • פטור מהקורס חדו"א 1ב (0509.1746) אם למדו את צמד הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492).
 • פטור מהקורס השלמה מתמטית לפיזיקה (0509.1117) אם למדו את צמד הקורסים חדו"א א (20406) וחדו"א ב (20423).

2 פטור מקורס זה מובטח למי שילמדו באו"פ, בנוסף לשני הקורסים הרשומים, גם את שני הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎)‏ + עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏20489‎)‏, או את הקורס אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ. לאחרים – הפטור מותנה בהחלטת הפקולטה.

3 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה    

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 9-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו את לימודי החובה שלהלן, וישיגו בלימודיהם באו"פ בקורסי החובה ציון ממוצע 87, ובכל קורס ציון 75 לפחות, למעט הקורסים מתמטיקה בדידה ומבוא למדעי המחשב ושפת java שבהם נדרש ציון 80 לפחות,1 יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב.

לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ס

1
2
3

20474
20492
20423

אינפי 1 2 +
השלמות בחשבון אינטגרלי2+
חדו"א ב2

6
2
6

0509.1746
0509.1747
0509.1117

חדו"א 1ב +
חדוו"א 2ב +
השלמה מתמטית לפיזיקה

5
5
2.5

4
5

20109
20229

אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2

6
4

0509.1824

אלגברה לינארית

7

6

20215

מכניקה

6

0509.1118

פיזיקה ‏קלאסית 1

5

7

20250

חשמל ומגנטיות

6

0509.1829

פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏

6

8

20476

מתמטיקה בדידה3

4

0366.1118

מתמטיקה בדידה

6

9

20441

מבוא למדעי המחשב ושפתJava  3 ,4

6

0366.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

6

10

20218

מבוא למד"ר

3

0509.1745

מד"ר

3.5

11

30203

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

3

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

12

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

2

0509.1834

מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏

2

13

20402

מוליכים למחצה

4

0512.2509

מבוא להתקנים אלקטרוניים

3

14

20272

מערכות ספרתיות

3

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3


1 תנאי קבלה אלה חלים רק על מי שהחלו לימודיהם באפיק המעבר מסמסטר א2017 ואילך. על מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 חלים כללים זהים לאלה של המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

2 או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏+ אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.
הקורסים אינפי 1 (‏20106‎)‏ ואינפי 2 (‏20212‎)‏ אינם מוצעים עוד באו"פ.

מי שאינם לומדים לאפיק מעבר ומעוניינים בפטורים בלבד, יוכלו לקבל (אם יתקבלו בדרך אחרת), בנוסף לפטורים על-פי טבלת ההקבלות, גם:

 • פטור מהקורס חדו"א 1ב (0509.1746) אם למדו את צמד הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492).
 • פטור מהקורס השלמה מתמטית לפיזיקה (0509.1117) אם למדו את צמד הקורסים חדו"א א (20406) וחדו"א ב (20423).

3 יש להשיג ציון 80 ומעלה. קורס זה הוא חובה לכל מי שהחלו את לימודיהם לאפיק המעבר למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב מסמסטר 2017א ואילך. הפטורים בגין קורסים אלה או חלופותיהם מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. סטודנטים שיתקבלו ללימודים במגמה זו בדרך אחרת ויעמדו בחלק מדרישות אפיק המעבר עשויים לקבל באופן פרטני חלק מהפטורים ו/או להיות מזוכים בחלק מנקודות הזכות בגין קורסים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב.

4 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏6 נ"ז בסה"כ‎)‏.

למעלה    

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה (‏תואר כפול‎)‏

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 8-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה.

בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.

ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.

הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.

לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ס

1
2

20474
20492

אינפי 1 1
+
השלמות בחשבון אינטגרלי 1

6
2

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים

7

3

20423

חדו"א ב 2

6

0321.1840

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול המשולב

7

4

20218

מבוא למד"ר

3

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 3

6

5
6

20109
20229

אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2

6
4

0509.1724

אלגברה לינארית

7

7

20215

מכניקה

6

0321.1118

0321.1201

פיזיקה קלאסית 1
+
יחסות פרטית

6

2

8

20250

חשמל ומגנטיות

6

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

6

9

30203

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

3

0509.2801

מבוא להסתברות ולסטטיסטיקה

4

10

20272

מערכות ספרתיות

3

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

4

11

20407

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

6

0512.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

4

12

20483

20482

תרמודינמיקה 4, 5
או
תרמודינמיקה לפיסיקאים 4, 5

6

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ולמצבי צבירה

4

13

14

20402

20403

מוליכים למחצה +

התקני מוליכים למחצה

4

4

0512.2830

0512.2508

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק +

התקנים אלקטרוניים 6

5

6

15

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

2

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א1

3

16

20409

מעבדה בפיסיקה ב

3

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א2

3

17

20441

מבוא למדעי המחשב ושפת Java 7

6

0509.1821

תכנות (פייתון)

4


1 במקום צמד הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את שני הקורסים אינפי 1 (20474‎)‏ + אינפי 2 20475‎)‏ או את הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמדו את הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏ אינם צריכים ללמוד את הקורס השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏.

2 מי שלמדו באו"פ את אינפי 1 + אינפי 2 (‏20474 + 20475 או 20106 + 20212‎)‏, יכולים ללמוד את הקורס אינפי 3 (‏20224‎)‏ במקום חדו"א ב.

3 הפטור מקורס זה מובטח רק למי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס מבוא למד"ר (‏20218‎)‏, גם את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏+ אינפי 3 (‏20224‎)‏ או אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או אינפי 1 (‏20106‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏. הקורסים אינפי 1 (‏20106‎)‏ ואינפי 2 (‏20212‎)‏ אינם מוצעים עוד באו"פ.

4 הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד הנושאים של תכונות מכניות ותרמיות של נוזלים ומוצקים (‏אלסטיות, עילוי, צמיגות, קיבול חום וכו'‎)‏. נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

5 או אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏ עד סמסטר ב2017. במקרה זה הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד העקרונות הבסיסיים של התרמודינמיקה: שלושת החוקים, משוואות מצב, תהליכים הפיכים ולא הפיכים, אנטרופיה, מנועי חום, פוטנציאלים תרמודינמיים. נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

6 הפטור מקורס זה מובטח למי שילמדו באו"פ, בנוסף לשני הקורסים הרשומים גם את הקורס אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏ . לאחרים – הפטור מותנה בהחלטת הפקולטה.

7 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה    

הנדסה מכנית

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסה מכנית.

בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.

ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.

הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.

לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ס

1
2
3

20474
20492
20423

אינפי 1 1 +
השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
חדו"א ב1

6
2
6

0509.1646
0509.1647

חדו"א 1ב +
חדו"א 2ב

5
5

4
5

20109
20229

אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2

6
4

0509.1624

אלגברה לינארית

7

6

20215

מכניקה

6

0542.1810

מכניקה של חלקלקים

5

7

20250

חשמל ומגנטיות

6

0509.1829

פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏

6

8

30203

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

3

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

9

20437

כימיה כללית2

6

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

3

10

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

2

0509.1834

מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏

2

11

20422

מכניקה אנליטית

3

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

4

12

20217

תרמודינמיקה3

3

0542.2600

תרמודינמיקה ‏(‏1‎‎)‏‏

5

13

20441

מבוא למדעי המחשב ושפת Java 4

6

0509.1821

תכנות (פייתון)

4


  1 או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏ + אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.
  הקורסים אינפי 1 (‏20106‎)‏ ואינפי 2 (‏20212‎)‏ אינם מוצעים עוד באו"פ.

  2 או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 4 נ"ז‎)‏ או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏, או אחד מהקורסים כימיה כללית (‏20477‎)‏, כימיה כללית (‏20487‎)‏, דרכים בכימיה (‏20108‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ.

  3 הקורס נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2015. החל מסמסטר א2016 נלמד במקומו קורס חדש – תרמודינמיקה (‏20483, 6 נ"ז‎)‏. סטודנטים שיתקבלו ללימודים בביה"ס להנדסה מכנית ויסיימו את הקורס החדש תרמודינמיקה (‏20483‎)‏ בציון גבוה, יצטרכו להשלים את הקורס הבסיסי תרמודינמיקה 1 (‏0542.2600(‏, אך יוכלו לבקש פטור מקורס אחר במסלול, לדוגמה תרמודינמיקה מתקדמת (‏0509.6503‎)‏ או תרמודינמיקה 2 (‏0542.4120‎)‏. הפטור אינו מובטח - ההחלטות לגבי הפטורים ינתנו באופן פרטני (‏בין השאר על סמך הציון בתרמודינמיקה 1 (‏0542.2600‎)‏‎‏.

  4 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

  למעלה    

  הנדסת תעשייה וניהול

  לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת תעשייה וניהול.

  בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.

  ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.

  הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.

  לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

  טבלת הקבלות

  האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה
  מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ס

  1
  2
  3

  20474
  20492

  20423

  אינפי 1 1 +
  השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
  חדו"א ב1

  6
  2
  6

  0509.1446
  0509.1447

  חדו"א 1ב +
  חדו"א 2ב

  5
  5

  4
  5

  20109
  20229

  אלגברה לינארית 1 +
  אלגברה לינארית 2

  6
  4

  0509.1424

  אלגברה לינארית

  7

  6

  20215

  מכניקה

  6

  0509.1826

  פיזיקה ‏(‏1‎‎)‏‏

  6

  7

  20250

  חשמל ומגנטיות

  6

  0509.1829

  פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏

  6

  8

  20407

  20433

  מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
  או
  מבני נתונים

  6

  6

  0571.2118

  מבני נתונים

  4

  9

  20277

  מערכות בסיסי נתונים

  3

  0571.3132

  תכנון מערכות בסיסי נתונים2

  4

  10

  20418

  מעבדה ביסודות הפיסיקה

  2

  0509.1834

  מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏

  2

  11

  10163

  מבוא להנדסת תעשייה

  4

  0571.2117

  מבוא להנדסת תעשייה

  4

  12

  10715

  חקר עבודה3

  6

  0571.2102

  הנדסת שיטות

  5

  הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ הוצא מטבלת ההקבלות. מי שיתקבלו למחלקה, למדו את הקורס לפני סמסטר א2017, ויעמדו בכללים הרשומים בסעיף "פטורים" מתבקשים לפנות לראש תכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה להנדסת תעשיה באוניברסיטת תל-אביב בעניין זה. פרטים כאן.


  1 או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏+ אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.
  הקורסים אינפי 1 (‏20106‎)‏ ואינפי 2 (‏20212‎)‏ אינם מוצעים עוד באו"פ.

  2 הפטור מקורס זה יינתן רק למי שילמד באו"פ גם את אחד משני הקורסים מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או מבני נתונים (‏20433‎)‏.

  3 הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏ (‏או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏‎)‏ והסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, הם תנאי קבלה לקורס זה.

  למעלה    

  הנדסה ביו-רפואית

  לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסה ביו-רפואית.

  בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.

  ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.

  הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.

  לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

  טבלת הקבלות

  האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה
  מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ס

  1
  2
  3

  20474
  20492
  20423

  אינפי 1 1 +
  השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
  חדו"א ב1

  6
  2
  6

  0509.1546
  0509.1547

  חדו"א 1ב +
  חדו"א 2ב

  5
  5

  4
  5

  20109
  20229

  אלגברה לינארית 1 +
  אלגברה לינארית 2

  6
  4

  0509.1524

  אלגברה לינארית

  7

  6

  20215

  מכניקה

  6

  0509.1826

  פיזיקה ‏(‏1‎‎)‏‏

  6

  7

  20250

  חשמל ומגנטיות

  6

  0509.1829

  פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏

  6

  8

  30203

  מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

  3

  0509.2801

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

  4

  9

  20441

  מבוא למדעי המחשב ושפת Java 2

  6

  0509.1821

  תכנות

  4

  10

  20437

  כימיה כללית3

  6

  0555.1121

  0555.1131

  כימיה להנדסה ביו-רפואית 1
  +
  כימיה להנדסה ביו-רפואית 2

  3

  3

  11
  12

  20118
  20119

  ביולוגיה כללית א +
  ביולוגיה כללית ב

  6
  6

  0555.1101

  ביולוגיה של התא

  4

  13

  20418

  מעבדה ביסודות הפיסיקה

  2

  0509.1834

  מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏

  2

  14

  20482

  תרמודינמיקה לפיסיקאים4

  4

  0555.2401

  תרמודינמיקה

  4


  1או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אינפי 1 (‏20106‎)‏+ אינפי 2 (‏20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.
  הקורסים אינפי 1 (‏20106‎)‏ ואינפי 2 (‏20212‎)‏ אינם מוצעים עוד באו"פ.

  2או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

  3או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 4 נ"ז‎)‏ או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏, או אחד מהקורסים כימיה כללית (‏20477‎)‏, כימיה כללית (‏20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ.

  4 או הקורס תרמודינמיקה (20483, 6 נ"ז) או צמד הקורסים תרמודינמיקה (20217) + תרמודינמיקה ב (20264) שאינם מוצעים עוד באו"פ.

  למעלה