כינון אפיק המעבר – כסלו תש"ע, דצמבר 2009
המידע המופיע באתר עודכן בתמוז תשע"ט יולי 2019

אפיק מעבר ללימודים במדעי הרוח וללימודים באמנויות

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל־אביב, בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏, והפקולטות למדעי הרוח ולאמנויות של אוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר-כך לעבור לאחת מן הפקולטות (‏להלן הפקולטה‎)‏ או לשתיהן ולהמשיך ללמוד בהן עד להשלמת התואר. סטודנטים שיעמדו בדרישות האפיק המפורטות בהמשך, ייקלטו בפקולטה כתלמידי שנה א', כל עוד לא השלימו את מכסת השעות וקורסי החובה לשנה א'. את מקצועות החובה של שנה א' במסלול הדו-חוגי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים תוך שנה. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטות.

לפי שעה, ניתן יהיה לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-חוגי, המצרף שניים מבין החוגים המפורטים בהמשך, באותה פקולטה או בשתי הפקולטות (‏כלומר שני חוגים מפקולטה אחת או שני חוגים, אחד בכל פקולטה‎)‏.

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ 6 קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ, שהן שווה ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס. מחצית מן הלימודים באו"פ במסגרת האפיק (‏18 נ"ז – 3 קורסים‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים שנמצאו מתאימים לשילוב בתכניות הלימודים של אחד משני החוגים שבמסלול הדו-חוגי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של החוג האחר בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטה לאמנויות.

הקבצי הקורסים המתאימים לחוגים השונים בפקולטה מפורטים בדרישות אפיק המעבר בהמשך.

הפקולטות יפטרו את הסטודנטים שיגיעו אליהן דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, ויזכו אותם בנקודות צבירה לתואר שלהן, לפי אמות מידה שקבע כל חוג בנפרד, כמפורט בדרישות אפיק המעבר – לפי חוגים.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטות לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה. בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי הקבץ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, לבנות לעצמם תכנית לימודים לקראת תואר של האו"פ. הקורסים שכבר למדו באו"פ יהיו חלק מתכנית הלימודים שיבנו, בהתאם לדרישות המסלול שיבחרו.

מידע כללי

הרשמה לפקולטות

סטודנטים המבקשים להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לפקולטה (‏אפשר להירשם בשני מועדים: סמסטר הסתיו וסמסטר האביב)‏. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהסטודנטים לומדים באפיק, כנדרש.

במקביל, מומלץ לסטודנטים לפנות בכתב בהתאם לפקולטה שאליה הם מתכוונים להירשם באוניברסיטת תל אביב כדי לוודא שלימודיהם אכן תואמים את תנאי אפיק המעבר:
לליאורה קרני-גבאי, ע' משנה מנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה בפקולטה למדעי הרוח, liorag@tauex.tau.ac.il, טל' : 03-6409998;
לגלית נבה שינדלר, ע. משנה מינהלי לדקאן לענייני תלמידים בפקולטה לאמנויות, galitns@tauex.tau.ac.il, טל': 03-6405192;
לפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה על הסטודנטים להעביר לפקולטה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר (תוכן הקורסים, היקפם ורמת ההישגים)‏.

עיתוי המעבר לפקולטות

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה דרך אפיק מעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה, לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון המופיע בהקבץ הרלוונטי.

השלמת מקצועות שנה א בתכנית המבוקשת

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה כתלמידים מתקדמים, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א, במסלול הדו-חוגי שבחרו ושאין להם פטור מהם. ההשלמה תיעשה במהלך השנה הראשונה שלהם בפקולטה, לפי הנחיות החוגים שאליהם התקבלו.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לשנה מתקדמת בפקולטה (עפ"י היקף השעות שלמדו) ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיעו לפקולטה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים א'" לפחות ורצויה רמת "מתקדמים ב'". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת פטור‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ. מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ ברמת בסיסי (61134) יסווגו באוניברסיטת תל-אביב2 לרמת "מתקדמים א'". מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ מתקדמים א' (61133) יסווגו באוניברסיטת תל-אביב3 לרמת "מתקדמים ב'". מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ מתקדמים ב' למדעי הרוח (31010) או מתקדמים ב למדעי החברה (31015) יסווגו באוניברסיטת תל-אביב3 לרמת "פטור".

לפני המעבר לפקולטה חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים א', ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים ב'4.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

2 בתנאי שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 9 נ"ז או יותר.

3בתנאי שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 30 נ"ז או יותר

4 או לחלופין, להשיג ציון "פטור" במבחן אמי"ר.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ באפיק מעבר, לוודא לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף בכתובת: https://www.openu.ac.il/afik.

האו"פ והפקולטה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למסלול דו-חוגי כלשהו דרך אפיק מעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במסלול שאליו עברו, אשר את מקביליהם למדו באו"פ במסגרת האפיק. היקף נקודות הצבירה המגיע להם בגין לימודיהם באו"פ, נקבע בנפרד בכל חוג, לפי הכללים המקובלים בו. כל קורס של האו"פ, הנזכר בהקבץ של אחד מבין החוגים שאליהם יש אפיק מעבר, יהיה מוכר באותו חוג כמקביל לקורס חובה או בחירה בו, לסטודנטים שלמדו אותו באו"פ והשיגו בו ציון 80 ומעלה, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר. עם זאת, כאשר מדובר בלימודים באו"פ בהיקף העולה על שלושה קורסים (של האו"פ)‎‏ מתוך הקבץ של חוג בודד, כדאי לסטודנטים לברר בחוג הרלוונטי בפקולטה מהי הכמות המרבית של קורסים שמותר להם לבחור מתוך ההקבץ הנ"ל. הכרה של חוגי הפקולטה ‏(כולל אלה שאליהם עדיין אין אפיק מעבר)‏ בקורסים שאינם נזכרים בהקבצים, או שהישגי הסטודנטים בהם נמוכים מ-80, תידון בכל מקרה בנפרד. מומלץ לפנות מראש ליועצי החוגים שאליהם מבקשים להירשם, לשם קבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של קורסים שונים של האו"פ, והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

ייעוץ לאפיק המעבר לפקולטה למדעי הרוח

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות למזכירות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות של האוניברסיטה הפתוחה, בטלפון: 09-7781408.

ייעוץ לאפיק המעבר לפקולטה לאמנויות

להבהרות נוספות לאפיק המעבר לפקולטה לאמנויות אפשר לפנות למזכירות המחלקה לספרות לשון ואמנויות של האוניברסיטה הפתוחה בטלפון:09-7781990.

למעלה    

הפקולטה למדעי הרוח: דרישות אפיק המעבר – לפי חוגים

החוג להיסטוריה כללית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל אחד מהם. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10110 יוון הקלאסית
10222 תולדות התקופה ההלניסטית
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה
10436 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים
10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה
10403 אירופה ערש הלאומיות
10306 חילופי משטרים ביוון הקלאסית1
10337 חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏1
10513 מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית1
10374 סוגיות בחקר הלאומיות1
10317 מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1820-1780 2
10336 חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארה"ב1
10282 תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18.
חלק א: צרפת
10463 תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18.
חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה
10431 מדיניות החוץ של ברית-המועצות: מלנין לגורבצ'וב (‏1991-1917‎)‏ 2
10655 הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים 3
10662 דיקטטורות במאה ה-20 2
10782 המהפכה הצרפתית
10784 שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789

1 לקורס זה יש תנאי קבלה המפורטים בקטלוג הקורסים של האו"פ.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמדו אותו בעבר יוכלו להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

3 מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2019 הקורס ייחשב להם בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

החוג להיסטוריה של עם-ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10208 ירושלים לדורותיה
10140 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא
10422 מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה2
10419 מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
10212 יהודה ורומא
10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה
10204 יהודים בעידן של תמורות
10265 פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם
10121 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881
10499 יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (‏1914-1750‎)‏ 2
10423 מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם
10234 בימי שואה ופקודה
10249 שנאת ישראל ואנטישמיות2

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג לסטודנט 18 שעות סמסטריאליות.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

החוג לספרות

מגמת ספרות עברית וספרות כללית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז) של האו"פ מתוך הרשימה הבאה, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס1. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

רשימת הקורסים1:

10814 אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20
10429 בימים האחרים: תמורות בשירה העברית - בין תש"ח ל-תש"ך - לאומיות ומגדר
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
10951 גלגוליו של רומן החניכה: הז'אנר והשלכותיו האסתטיות, הפוליטיות והפסיכולוגיות
10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10962 הפואמה הביאליקאית2
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
10778 יצירות נבחרות בספרות המערב
10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
10808 מבוא לשירה3
10446 מדרש ואגדה
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10916 נרטיב: עיון רב-תחומי
10963 ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות מן הפרוזה העברית של המאה ה-20
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות
10639 ציוני דרך בביקורת ספרות המערב
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו

עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 שעות סמסטריאליות.

קורסים נוספים בספרות שהסטודנטים ילמדו במסגרת האו"פ, יוכלו להיות מוכרים כקורסי בחירה בתכנית הלימודים בחוג לספרות, באישור יועץ תואר ראשון של החוג באוניברסיטת תל-אביב.

עם הגיעם לחוג דרך "אפיק המעבר", הסטודנטים יהיו חייבים להשלים את כל מבואות החובה של שנה א', למעט אם השלימו באו"פ את הקורסים "הפואטיקה של הסיפורת" (10290), "מבוא לשירה" (10808), "תולדות הספרות העברית החדשה" (10168) ו"יצירות נבחרות בספרות המערב" (10778), המקבילים למבואות "מבוא לסיפורת", "יסודות השיר", "הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות" ו"תחנות יסוד בספרות המערב א'", בהתאמה.


1 כל הקורסים, למעט הקורסים "הפואטיקה של הסיפורת" (10290), "מבוא לשירה" (10808), "תולדות הספרות העברית החדשה" (10168) ו"יצירות נבחרות בספרות המערב" (10778), ייחשבו במסגרת שיעורי הבחירה, ולא במסגרת לימודי הליבה של החוג. יוכרו גם קורסים ברמת "מתקדם", אולם את חובת הלימוד בקורסים סמינריוניים ואת חובת ההגשה של עבודות סמינריוניות ימלא הסטודנט במסגרת קורסים שילמד באוניברסיטת תל-אביב.

2הקורס נגנז.

3הקורס עדיין אינו נלמד.

למעלה    

החוג למקרא

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (סה"כ 18 נ"ז) מתוך ההקבץ הבא, בהם לפחות שניים מקבוצה א', ולהשיג בכל קורס ציון 80 לפחות. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף. סטודנטים שיעמדו בתנאים אלה יהיו פטורים מ-18 ש"ס בתכנית הלימודים בחוג.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

קבוצה א
10278 מבוא למקרא
10667 ספר בראשית
10231 פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו
10902 היצירה הנבואית במקרא
קבוצה ב
10710 ראשית המלוכה בישראל
10140 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
10327 ממלכות ישראל ויהודה (‏תקופת המלוכה‎)‏
10550 מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס
למעלה    

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף. סטודנטים שיעמדו בתנאים אלה יהיו פטורים מ-18 ש"ס בתכנית הלימודים בחוג.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

10133 מבוא לתורה שבעל-פה
10446 מדרש ואגדה
10304 סוגיות בעולמם של חכמים
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10412 פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרס"ג עד הרמב"ם
10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית
10585 המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים
10678 מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה‏ ועד דור גירוש ספרד
למעלה    

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (סה"כ 18 נ"ז) מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג בכל קורס ציון 80 לפחות. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף. סטודנטים שיעמדו בתנאים אלה יהיו פטורים מ-18 ש"ס בתכנית הלימודים בחוג.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

10143 חקר השפה: יסודות ויישומים1
10730 מבוא לבלשנות תאורטית
10483 פרקים במורפולוגיה עברית
10440 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית2
10442 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית2
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה3

בשנת הלימודים הראשונה בחוג ללשון העברית, יורשה הסטודנט ללמוד קורסים מלימודי שנה ב. עם זאת, הוא יידרש להשלים את יתרת חובות שנה א.


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לבלשנות.

2הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר .

3 הקורס נקרא בעבר סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת.

למעלה    

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים של האו"פ הרשומים להלן (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.1

מומלץ לסטודנטים שמעוניינים באפיק קבלה זה, להיות בקשר עם יועצי החוג מבעוד מועד ולבדוק אפשרות ללמוד קורסים אחרים או נוספים.

כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

1 סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורסים האלה, יהיו פטורים מקורסים בהיקף של 18 ש"ס מתכנית הלימודים באוניברסיטת תל אביב. הקורסים מהם יינתן פטור ייקבעו על ידי יועץ החוג. לימודי הערבית יקבעו בהתאם למפורט בידיעון החוג.

למעלה    

החוג לפילוסופיה

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10266 מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18 2
10248 פילוסופיה יוונית
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר
20202 פילוסופיה של המדע
10496 מבוא לאסתטיקה

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג לסטודנט 18 שעות סמסטריאליות.

2 הקורס נקרא בעבר רציונליזם ואמפיריציזם.

למעלה    

הפקולטה לאמנויות: דרישות אפיק המעבר – לפי חוגים

החוג לתולדות האמנות

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.1 כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10489 תולדות האמנות: מבוא כללי
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי
10232 אמנות הרנסנס באיטליה2
10675 "טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית

1 כל אחד מהקורסים יחשב כ-6 שעות סמסטריאליות למי שציונו בקורס 80 ומעלה.

2 הקורס לא ייחשב כמבוא לאמנות הרנסנס, אשר היקפו בחוג הוא 8 שעות סמסטריאליות ויריעתו מקיפה יותר.

למעלה    

החוג לאמנות התאטרון

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים שבהקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.1 כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10738 תאטרון בחברה

1 כל אחד מהקורסים ייחשב כ-6 שעות סמסטריאליות למי שציונו בקורס 80 ומעלה.

למעלה    

בית הספר למוסיקה

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

10411 האופרה
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך
10626 הסגנון הקלאסי
10113 מבוא למוסיקה
10677 מבנים הרמוניים א
10743 מבנים הרמוניים ב
10164 התנסויות סימפוניות1
10719 תולדות הג'ז
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב
10732 תולדות המוסיקה המערבית א

1 הקורס נקרא בעבר מוסיקה ממבט ראשון: שלב ג.

למעלה    

התכנית הרב-תחומית באמנויות

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10675 "טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי
10232 אמנות הרנסנס באיטליה
10594 סמלים חזותיים בתנועה הציונית
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי
10655 הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע
10421 מבוא לקולנוע ישראלי
10648 תולדות הקולנוע: מראשיתו ועד הופעת הסרט המדבר1
10683 תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית ועד הנאו ריאליזם האיטלקי2
10734 תורת הספרות והתרבות, אסכולות בנות-זמננו
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לאמנות התאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10738 תאטרון וחברה
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך
10626 הסגנון הקלאסי
10113 מבוא למוסיקה
10677 מבנים הרמוניים א
10743 מבנים הרמוניים ב
10164 התנסויות סימפוניות3
10719 תולדות הג'ז
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב
10732 תולדות המוסיקה המערבית א

1 הקורס נקרא בעבר תולדות הקולנוע: מראשיתו ועד הופעת הסרט המדבר.

2 הקורס נקרא בעבר תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית ועד הנאו ריאליזם האיטלקי.

3 הקורס נקרא בעבר מוסיקה ממבט ראשון: שלב ג.

למעלה