מועד כינון האפיק – ניסן תשע"ג, אפריל 2013
אפיק המעבר עודכן לאחרונה בתשרי תשפ"א, אוקטובר 2020

אפיק מעבר לביה"ס למדעי המתמטיקה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בביה"ס למדעי המתמטיקה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לביה"ס למדעי המתמטיקה של אוניברסיטת תל-אביב (‏להלן ביה"ס‎)‏. אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון במדעי המתמטיקה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על-סמך הישגים במקבץ קורסים של האו"פ כמפורט בדרישות אפיק המעבר, ללא תנאים נוספים (‏כגון בגרות או ציון פסיכומטרי‎)‏.
למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בביה"ס לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון בטבלת ההקבלות שבהמשך, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לביה"ס למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לביה"ס. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית לימודים המבהירה כיצד הם מתכוונים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בביה"ס. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה עליהם להעביר לביה"ס את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של ביה"ס למדעי המתמטיקה. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בביה"ס בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לביה"ס, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע כאן באתר המעודכן באופן שוטף. האוניברסיטה הפתוחה וביה"ס למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני פרסום השינוי – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לביה"ס, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לביה"ס למדעי המתמטיקה, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בביה"ס. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות, ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ. מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לביה"ס לפי הפירוט הבא: הצלחה באו"פ בקורס: אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים – בסיסי (רמה C) (‏61134‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב2 כסיווג לרמת "בינוני". הצלחה באו"פ בקורס: אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים – מתקדמים א (רמה B) (‏61133‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב1 כסיווג לרמת "מתקדמים". הצלחה באו"פ באחד מקורסי: אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) , מוכרת באוניברסיטת תל-אביב3 כסיווג לרמת "פטור".

1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

2 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 9 נ"ז או יותר.

3 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏28 נ"ז‎)‏ או יותר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:
  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.
למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לביה"ס למתמטיקה של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. יתקבלו סטודנטים שהשלימו באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן, בציון ממוצע של 85 ומעלה, ולא פחות מציון 75 בכל אחד מהקורסים.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 6 0366.1101 חדו"א 1 א 7
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 6 0366.1102 חדו"א 2 א 7
20109 אלגברה לינארית 1 6 0366.1111 אלגברה לינארית 1 א 7
20229 אלגברה לינארית 2 4 0366.1112 אלגברה לינארית 2 א 6
20476 מתמטיקה בדידה 4 0366.1123 מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 3
20281 תורת הקבוצות 4 0366.1105 מבוא לתורת הקבוצות 3

עמידה בדרישות אפיק המעבר מבטיחה קבלה לשנה ב בביה"ס, אך על הסטודנטים להשלים בביה"ס קורס משנה א: מבוא כללי למדעי המחשב ‏ (0366.1106) או מבוא מורחב למדעי המחשב ‏ (0368.1105). לחלופין, ניתן ללמוד קורס מקביל באו"פ, כמפורט בטבלה להלן:

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20441

20478
מבוא למדעי המחשב ושפת Java
או
יסודות התכנות בשפת Java
6

4
0368.1105

0366.1106
מבוא מורחב למדעי המחשב
או
מבוא כללי למדעי המחשב
6

4

שימו לב! החל משנת תשע"ט הוסרה חובת קורס הכנה בפיסיקה מתכניות במתמטיקה לתואר בוגר באוניברסיטת תל אביב.

למעלה    

פטורים

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שבטבלאות שלעיל וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלאות שלעיל יינתנו לסטודנטים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס. סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות זכות בביה"ס‎)‏ בגין כל קורס, או צירוף קורסים, שאותם סיימו באו"פ לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס.