מועד כינון האפיק – סיון תשע"א, יוני 2011
עדכון אפיק המעבר – תמוז תשע"ט יולי 2019

אפיק מעבר לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעים מדויקים, ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב (‏להלן ביה"ס‎)‏.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי בפיזיקה בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים בביה"ס

סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בביה"ס לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון בטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

הרשמה לביה"ס לפיסיקה ולאסטרונומיה של אוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לביה"ס. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית ללימודים המבהירה כיצד הם מתכוונים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בביה"ס.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה עליהם להעביר לביה"ס את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בביה"ס בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לביה"ס, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף בכתובת: https://www.openu.ac.il/afik.

האוניברסיטה הפתוחה וביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני פרסום השינוי – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לביה"ס, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית1

סטודנט המתקבל לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה, ואין לו פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויב להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בביה"ס. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לביה"ס דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים ב" לפחות, ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים : מתקדמים א (‏61133‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים"2.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית למדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור"2.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

2 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים בפיסיקה במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, כמפורט כאן.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

יתקבלו סטודנטים שהשלימו באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות, בציון ממוצע של 85 ומעלה, ולא פחות מציון 75 בכל אחד מהקורסים.

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שבטבלת ההקבלות וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר.

סטודנטים אשר קיבלו פטורים בכל מקצועות הלימוד אשר ברשימת ההקבלות – יוכלו להתקבל לשנה שנייה בלימודי הפיזיקה ולהמשיך עד לסיום תואר במסלול החד-חוגי בפיזיקה .

על-מנת לקבל תואר בוגר ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב, על הסטודנטים לסיים לפחות שנה שלישית מלאה! בביה"ס.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
20483

20482
תרמודינמיקה1,2
או
תרמודינמיקה לפיסיקאים1,2
6

4
0321.1104 מבוא לתרמודינמיקה ולמצבי צבירה 4
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 0321.1111 מעבדה בפיזיקה א1 3
20215 מכניקה 6 0321.1118

0321.1201
פיזיקה קלאסית 1
+
יחסות פרטית
6

2
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 6 0366.1100 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים 7
20492

20423

20218
השלמות בחשבון אינטגרלי
+
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב
+
מבוא למשוואות דיפרנציאליות
2

6

3
0321.1838 מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 6
20409 מעבדה בפיסיקה ב3 3 0321.1112 מעבדה בפיזיקה א2 3
20250 חשמל ומגנטיות 6 0321.1119 פיזיקה קלאסית 2 6
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ‏4 6 0321.1121 מחשבים לפיזיקאים 3
30203

30204
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
+
הסקה סטטיסטית
3

4
0321.1836 הסתברות וסטטיסטיקה 4
20109

20430
אלגברה לינארית 1 5
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים5
6

4
0321.1839 מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 6

1 הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד הנושאים של תכונות מכניות ותרמיות של נוזלים ומוצקים (אלסטיות, עילוי, צמיגות, קיבול חום וכו'). נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

2 או אטומים מולקולות ותכונות החומר (20201) עד סמסטר ב2017. במקרה זה הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד העקרונות הבסיסיים של התרמודינמיקה: שלושת החוקים, משוואות מצב, תהליכים הפיכים ולא הפיכים, אנטרופיה, מנועי חום, פוטנציאלים תרמודינמיים. נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

3 הקורס מעבדה בפיסיקה ב מסתמך על ידע קודם של קורסים שאינם ברשימת הדרישות לאפיק המעבר. לפיכך לפני ההרשמה מומלץ לפנות ליועץ אקדמי בפיסיקה.

4 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏6 נ"ז בסה"כ‎)‏.
על הסטודנטים להשלים תכנות ב Python ו Matlab בעצמם. שפות תכנות אלו נדרשות בקורסי המשך כגון שיטות נומריות.

5 יוכר רק בצירוף הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏.

למעלה    

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של ביה"ס, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 75 לפחות, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בביה"ס.

כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות, יקנה לסטודנטים שסיימו אותו בציון 75 לפחות פטור מן המקצוע המקביל לו בביה"ס.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים ברשימת ההקבלות יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס, ובלבד שהציון בהם הוא 80 לפחות.

סטודנטים אשר לא למדו את מלוא תכנית המעבר או יתקבלו לפקולטה לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות זכות בביה"ס‎)‏ בגין כל קורס, או צירוף קורסים, המופיע בטבלת ההקבלות, שאותם סיימו באו"פ בציון 80 ומעלה (‏כפי שמקובל בביה"ס לכל קורס מקביל שנלמד במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

שימו לב! יש מקצועות ביה"ס המכוסים על-ידי שניים או יותר קורסים של האו"פ. פטור ממקצועות כאלה יינתן רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים הנדרשים לכיסוים.