מועד כינון אפיק המעבר – אוגוסט 2003
המידע המופיע באתר עודכן באב תשפ"א, אוגוסט 2020

אפיק המעבר אפיק מעבר ללימודים במדעי הרוח והחברה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בפקולטה למדעי הרוח והחברה

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והפקולטה למדעי הרוח והחברה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה במדעי הרוח עד להשלמת התואר.

לפי שעה, ניתן יהיה לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-מחלקתי, המצרף שתיים מבין המחלקות האלה למדעי הרוח של הפקולטה:

 • המחלקה להיסטוריה כללית
 • המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל ולימודי מדינת ישראל
 • המחלקה לספרות עברית
 • המחלקה ללימודי המזרח התיכון
 • המחלקה למחשבת ישראל
 • המחלקה למקרא והמזרח הקדום
 • המחלקה לאמנויות (‏מסלול תולדות האמנות‎)‏
 • המחלקה לפילוסופיה

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות של האו"פ (‏שווה ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה‎)‏, ולהשיג ציון מינימלי נדרש בכל קורס, על-פי החלטת המחלקה.

מחצית מהלימודים באו"פ במסגרת האפיק (‏18 נ"ז‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים של האו"פ שנמצאו מתאימים לשילוב בתכנית הלימודים באחת משתי המחלקות במסלול הדו-מחלקתי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של המחלקה האחרת.

הקבצי הקורסים המתאימים למחלקות השונות בפקולטה מפורטים בדרישות אפיקי המעבר.

הקבלה למסלול הדו-מחלקתי הנבחר בפקולטה מובטחת לעומדים בתנאים הנ"ל ללא תלות בתמהיל מקצועות הבגרות או בציוני הבגרות שלהם, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.

הפקולטה תפטור את הסטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ. היא תזכה את הסטודנטים בנקודות זכות לתואר שלה, לפי אמות מידה שתקבע כל מחלקה בנפרד, בהתאם לכללים המקובלים בה (‏כמפורט בדרישות אפיקי המעבר‎)‏.

בבואם לפקולטה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים מלאה. את מקצועות החובה של שנה א במסלול הדו-מחלקתי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים תוך שנה. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה כאפיק מעבר לפקולטה, לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר מטעמה.

בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו סטודנטים שהתחילו ללמוד באו"פ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר לבנות לעצמם תכנית לימודים לתואר של האו"פ, אשר הקורסים שלמדו עד כה הם חלק ממנה, ולהמשיך בה ללימודים לקראת תואר.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סטודנטים המבקשים להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לפקולטה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר וגיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה כנדרש באפיק.

לפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא דרישות התוכן, ההיקף ורמת ההישגים.

עיתוי המעבר לפקולטה

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה דרך אפיק מעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה, לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון המופיע בהקבץ הרלוונטי, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיימו לאחרונה קורס מתוך הקבץ כזה.

השלמת מקצועות שנה ראשונה

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה כסטודנטים מתקדמים, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים במסלול הדו-מחלקתי שלהם בשנה א, שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה שלהם בפקולטה, לפי הנחיות המחלקות שאליהן התקבלו.

לימודי אנגלית

כל הסטודנטים בפקולטה1 חייבים להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים 2, המקנה 2 נקודות זכות, עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיהם, ומי שרמת ידיעותיהם באנגלית אינה מאפשרת השתלבותם בקורס זה חייבים בקורסי הכנה שאינם מקנים נקודות זכות. הפקולטה ממליצה לכל מי שמתכוונים לעבור אליה מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מסיימי הקורס אנגלית (‏רמה מתקדמים ב‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2, ויזוכו ב-2 נקודות הזכות שהוא מקנה. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להן מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏ולא יקנו נקודות זכות‎)‏.


1 למעט מי שפטורים באוניברסיטת בן-גוריון מלימוד אנגלית (‏על-סמך מבחן באנגלית, או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר‎)‏, או מי שבוחרים ללמוד צרפתית כשפה זרה ראשונה.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים הנלמדות בפקולטה. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. האו"פ תעדכן את המידע באתר זה בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת. יחד עם זאת מומלץ למי שעומד להירשם לאו"פ במגמה לעבור לפקולטה למדעי הרוח והחברה לבצע את הרשמתו על-פי המידע המופיע בחוברת העדכנית ביותר, על סטודנטים אלה, מוטלת חובה לוודא מדי סמסטר או שניים את עדכניות חוברות המידע שברשותם.

האו"פ והפקולטה של אוניברסיטת בן-גוריון ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בהקבץ כלשהו – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר, לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למסלול דו-מחלקתי כלשהו בפקולטה דרך אפיק מעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במסלול שאליו עברו, אשר את מקביליהם למדו באו"פ במסגרת האפיק. היקף נקודות הזכות שבהן יזוכו בגין לימודיהם באו"פ, ייקבע בנפרד בכל מחלקה, לפי הכללים המקובלים בה (‏כמפורט בדרישות אפיק המעבר‎)‏.

כל קורס של האו"פ הנזכר בהקבץ של אחת מבין המחלקות אליהן יש אפיק מעבר, יהיה מוכר באותה מחלקה כתחליף לקורס חובה או בחירה בה, לכל הסטודנטים שלמדו אותו באו"פ והשיגו בו לפחות את הציון המינימלי הנדרש, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר. עם זאת – כאשר מדובר בלימודים באו"פ בהיקף העולה על 18 נ"ז של האו"פ מתוך הקבץ של מחלקה אחת, על הסטודנטים לברר באותה מחלקה בפקולטה, מהי הכמות המרבית של קורסים שמותר להם לבחור מתוך ההיצע של האו"פ.

הכרה של מחלקות הפקולטה (‏כולל אלה שאליהן אין עדיין אפיק מעבר‎)‏ בקורסים שאינם נזכרים בהקבצים, או שהישגי הסטודנטים בהם נמוכים מן הציון המינימלי הנדרש, תידון לגופה בכל מקרה בנפרד. מומלץ לפנות מראש ליועצי המחלקות אליהן מבקשים להירשם לקבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של קורסים שונים של האו"פ והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות למזכירות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות של האו"פ בימים א-ה, בין השעות 15:00-09:00, בטלפון 09-7781408 או למזכירות המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, בימים א-ה, בין השעות 15:00-09:00, בטלפון 09-7781990.

למעלה    

דרישות אפיקי המעבר – לפי מחלקות

המחלקה להיסטוריה כללית

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן – קורס אחד בכל אחת משלוש התקופות – ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

העת העתיקה

10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה
10110 יוון הקלאסית
10222 תולדות התקופה ההלניסטית

ימי הביניים וראשית העת החדשה

10436 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים
10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה

העת החדשה

10403 אירופה ערש הלאומיות
10217 עידן המהפכות, 1760-1830 2

1 שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 18 נ"ז במחלקה.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל1

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.2

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10204 יהודים בעידן של תמורות
10419 מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה3
10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה
10499 יהודים בין מוסלמים: יהודי ארצות האסלאם במאה ה-194
10249 שנאת ישראל ואנטישמיות4
10234 בימי שואה ופקודה
10208 ירושלים לדורותיה
10121 בין ציון לציונות
10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית

1 המחלקה נקראה בעבר המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל ולימודי מדינת ישראל.

2 שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 18 נ"ז במחלקה.

3 בעבר נקרא הקורס פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם.

4 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

המחלקה לספרות עברית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

על הסטודנטים ללמוד שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:

10290 הפואטיקה של הסיפורת
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
10808 מבוא לשירה

וכן: קורס אחד נוסף מתחום הספרות העברית (6 נ"ז)‎, מתוך ההקבץ שלהלן:

10168 תולדות הספרות העברית
10429 בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך - לאומיות ומגדר
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות
10814 אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20
10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10825 מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית

 • מי שלמד את הקורס "פואטיקה של הסיפורת" (10290), יקבל פטור מהקורסים "איך לקרוא סיפור" א + ב (‏12211611 + 12212421‎)‏.
 • מי שלמד את הקורס "תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו" (10734), יקבל פטור מהקורסים "תורת הספרות – מאפלטון עד ניטשה" (12212571) ו"תורת הספרות – מניטשה עד דרידה" (12212101).
 • מי שלמד את הקורס "מבוא לשירה" (10808), יקבל פטור מהקורסים "מי מפחד משירה" א +ב (12211491 + 12212411).
 • קורס הבחירה הנוסף יתן נקודות זכות מתוך קורסי בחירה.
 • קורסים נוספים שהתלמיד ילמד באוניברסיטה הפתוחה מתחום הספרות העברית (‏או הכללית‎)‏ יזכו את התלמיד בפטור מלימודי בחירה בהיקף המתאים.

למעלה    

המחלקה ללימודי המזרח התיכון

על הסטודנטים ללמוד באו"פ את שלושת הקורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ שלהלן, 1 ולהשיג את הציון 75 לפחות בכל קורס.2

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

1 קורסים אלה יוכרו במחלקה ללימודי המזרח התיכון כחלופה לקורסים: מבוא לדת האסלאם, מבוא למזרח התיכון במודרני.

2 שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 16 נ"ז במחלקה (‏נקודות הזכות יכללו פטור מאחד מקורסי הבחירה‎)‏.

למעלה    

המחלקה למחשבת ישראל

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10133 מבוא לתורה שבעל-פה
10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד2
10446 מדרש ואגדה
10412 פילוסופיה יהודית מרס"ג עד הרמב"ם

1 שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 18 נ"ז במחלקה.

2 הקורס נקרא בעבר פרקי תלמוד.

למעלה    

המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה מהקורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ שלהלן ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

10278 מבוא למקרא
10140 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא
10700 תולדות עם-ישראל בימי בית ראשון
10231 פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו
10667 ספר בראשית
10710 ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל

1 סיום הקורסים האלה בהצלחה יקנה פטור מהקורסים: ספרות המקרא והתהוותה, תולדות עם-ישראל בתקופת המלוכה, מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסוריה, וצבירה כוללת של 18 נ"ז במחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום.

למעלה    

המחלקה לאמנויות (‏מסלול תולדות האמנות‎)‏

על הסטודנטים ללמוד באו"פ את שלושת הקורסים שלהלן (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏, ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10232 אמנות הרנסנס באיטליה
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי

בשנה ב יהיה על הסטודנטים במחלקה לאמנויות להשיג ציון ממוצע 70 בקורסים סקירת תולדות האמנות חלק א וחלק ב.


1 שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 16 נ"ז במחלקה.

למעלה    

המחלקה לפילוסופיה

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים מתוך ההקבץ שלהלן, בתוכם הקורס פילוסופיה יוונית ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.

10266 מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18 2
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר
10496 מבוא לאסתטיקה

הסטודנטים יחויבו בהשלמת הקורס מבוא ללוגיקה משנה א במחלקה לפילוסופיה ואולי אף בחלק מהקורס מבוא לפילוסופיה (‏תלוי ברקע בפילוסופיה של כל סטודנט/ית‎)‏.


1 שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 16 נ"ז במחלקה (‏נקודות הזכות יכללו פטור מקורסים במחלקה המקבילים לקורסים שנלמדו וכן פטור מקורס בחירה בלימודים כלליים‎)‏.

2 הקורס נקרא בעבר רציונליזם ואמפיריציזם: מגמות פילוסופיות במאה ה-17 וה-18.

למעלה