המידע באתר עודכן באלול תשע"ט, ספטמבר 2019
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר ללימודי כלכלה

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן במחלקה לכלכלה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה ללימודי שנה ב במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן (‏להלן המחלקה‎)‏.

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א במחלקה לבין הקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בר-אילן להתחייב לקבל ללימודי שנה ב במחלקה לכלכלה כל סטודנט שישלים באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, כמפורט בטבלת הקבלות.

תחולה

סטודנט המבקש להתקבל לשנה ב במחלקה, על סמך הישגיו באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייב להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.

קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות.

למעלה    

מידע מפורט

הרשמה

סטודנט הלומד באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך אפיק המעבר לשנה ב במחלקה לכלכלה, יוכל להירשם לאוניברסיטת בר-אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הוא מבקש להגיע למחלקה. בטופס ההרשמה עליו לרשום כי הוא לומד באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחיל ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה על הסטודנט להעביר לאוניברסיטת בר-אילן את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת לימודי החובה לפני התחלת הלימודים במחלקה, היא אחד מתנאי הקבלה לשנה מתקדמת.

הקבלה לשנה ב מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף דרישות אפיק המעבר להלן.

השלמת קורסים הנלמדים בשנה א

סטודנט שיתקבל לשנה ב במחלקה לכלכלה, יהיה חייב להשלים את קורסי החובה שמהם אינו פטור, במהלך השנה הראשונה ללימודיו במחלקה.

פטורים

סטודנט שיגיע לשנה ב דרך אפיק המעבר, יקבל פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמד באו"פ, לפי לוח ההקבלות. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר. פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת המחלקה.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה למדעי המחשב בבר-אילן. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למחלקה לכלכלה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר יעודכן באופק שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר למחלקה לכלכלה – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנט כבר למד באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לתלמידים המתכננים ללמוד באפיק המעבר להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי לקבלה לאוניברסיטת בר-אילן.

ייעוץ

אם בעקבות קריאה מדוקדקת של המידע המופיע כאן, דרושות לכם הבהרות נוספות, תוכלו לפנות לכל אחד מיועצי האוניברסיטה הפתוחה בכלכלה באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, בטלפון: 09-7782222.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 91 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, ציון של 90 לפחות בקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, וציון של 95 לפחות בכל אחד מן הקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למקרוכלכלה.

סטודנטים שציוניהם בקורסי טבלת ההקבלות יהיו 91 ומעלה ולא ישיגו ציון של 90 לפחות בקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, או ציון 95 ומעלה במקצועות מיקרוכלכלה ומקרוכלכלה יוכלו גם הם להגיש מועמדות למחלקה לכלכלה. מבין מועמדים אלה המחלקה לכלכלה תקבל סטודנטים בהתאם ליכולות הקליטה של המחלקה ולפי רמת הציונים של המועמד.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה לכלכלה

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

10131

מבוא למיקרוכלכלה

3

66-101

מבוא לכלכלה-מיקרו

10126

מבוא למקרוכלכלה

4

66-102

מבוא לכלכלה-מקרו

10142

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

3

66-110
66-111

מתמטיקה לכלכלנים א +
מתמטיקה לכלכלנים ב

30111

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

3

66-153

מבוא לסטטיסטיקה א

30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3

66-154

מבוא לסטטיסטיקה ב

למעלה