כינון אפיק המעבר – אדר ב תשע"א, מרס 2011
האפיק הוקפא בשבט תש"פ, פברואר 2020

אפיק מעבר ללימודים במחלקה למוזיקה

אפיק המעבר מוקפא עד להודעה חדשה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

המשך הלימודים והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי הרוח, המחלקה למוזיקה

למעלה    

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והמחלקה למוזיקה (‏להלן המחלקה‎)‏ במסגרת הפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת בר-אילן (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר-כך לעבור למחלקה למוזיקה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת התואר.

סטודנטים שירצו להגיע למחלקה למוזיקה (‏במסלולים מורחב, ראשי ומשני‎)‏ דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ הקבץ קורסים בהיקף כולל של 18 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ (‏ההקבץ מפורט להלן‎)‏, ולהשיג ציון מינימום על-פי דרישות המחלקה למוזיקה.

המחלקה תפטור סטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, ותזכה אותם בנקודות צבירה לתואר שלה, לפי אמות מידה שקבעה (‏ראו דרישות אפיק המעבר‎)‏. לבוחרים במחלקה למוזיקה במסלול ראשי או משני מובטחת קבלה למחלקה למוזיקה בלבד, ועליהם לעמוד בדרישות הקבלה למחלקה (‏או למחלקות‎)‏ האחרת (‏או האחרות‎)‏ באמצעות אפיק מעבר (‏אם קיים‎)‏ או בדרך אחרת. הבוחרים במחלקה למוזיקה במסלול המורחב יידרשו ללמוד באו"פ קורסים נוספים במוזיקה בהיקף של 18 נ"ז, אך אין כל התחיבות מראש של המחלקה למוזיקה לפטור סטודנטים אלה מהשלמות ומקורסים נוספים הנלמדים במסגרת המחלקה בגין השלמת קורסים אלה.

בבואם למחלקה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים מלאה. את מקצועות החובה של שנה א במחלקה למוזיקה, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים תוך שנה. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטה לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה.

בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו הסטודנטים שהחלו בלימודי ההקבץ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, לבנות לעצמם תכנית לימודים לקראת תואר של האו"פ. הקורסים שכבר למדו באו"פ יהיו חלק מתכנית הלימודים שיבנו, בהתאם לדרישות המסלול שיבחרו.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה למוזיקה של אוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק, כנדרש. לפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר.

השלמת מקצועות שנה א בפקולטה

סטודנטים שיתקבלו למחלקה כתלמידים מתקדמים, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א, במסלול שבחרו ושאין להם פטור מהם. ההשלמה תיעשה במהלך השנה הראשונה שלהם בפקולטה, לפי הנחיות המחלקה.

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים לשנה מתקדמת בפקולטה, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות ורצויה רמת פטור. אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת פטור‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏61134‎)‏, יסווגו באוניברסיטת בר-אילן1 לרמת "בינוני".

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏, יסווגו באוניברסיטת בר-אילן2 לרמת "מתקדמים".

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית: מתקדמים ב יסווגו באוניברסיטת בר-אילן לרמת "פטור".

לפני המעבר לפקולטה חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס אנגלית: מתקדמים א, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס אנגלית: מתקדמים ב3.


1 בתנאי שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 9 נ"ז או יותר.

2 בתנאי שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

3 או לחלופין, להשיג ציון "פטור" במבחן אמי"ר.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ באפיק מעבר, לוודא מדי סמסטר או שניים, האם חוברות המידע שברשותם מעודכנות דיין. מומלץ להעזר באתר האו"פ www.openu.ac.il.

האו"פ והמחלקה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי באפיק המעבר, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה דרך אפיק מעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במחלקה, אשר את מקביליהם למדו באו"פ במסגרת האפיק. היקף נקודות הצבירה המגיע להם בגין לימודיהם באו"פ, מופיע בטבלת ההקבלות להלן.

כל קורס של האו"פ, הנזכר ברשימת ההקבצים של המחלקה, יהיה מוכר במחלקה כמקביל לקורס חובה או בחירה בו, לכל סטודנט שלמד אותו באו"פ והשיג בו ציון על-פי דרישות המחלקה, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר. עם זאת, כאשר מדובר בלימודים באו"פ בהיקף העולה על שלושה קורסים של האו"פ מתוך טבלת ההקבלות, כדאי לסטודנטים לברר במחלקה מהי הכמות המרבית של קורסים שמותר להם לבחור מתוך ההקבץ הנ"ל. הכרה של המחלקה בקורסים שאינם נזכרים בהקבץ, או שהישגי הסטודנטים בהם נמוכים מדרישות המחלקה, תידון בכל מקרה בנפרד. מומלץ לפנות מראש ליועצי המחלקה, לשם קבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של קורסים שונים של האו"פ, והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות למזכירות המחלקה לספרות, לשון ואמנויות של האוניברסיטה הפתוחה, בשעות 09:00-15:00, בטלפון: 09-7781990.

למעלה    

דרישות אפיקי המעבר

על הסטודנט ללמוד את ההקבץ הבא של קורסי האו"פ (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ ולהשיג ציון של 80 בכל קורס. קורסים אלה יזכו לפטורים מן הקורסים המקבילים במחלקה למוזיקה על-פי טבלת ההקבלות.

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה XXX, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור XXX, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה   אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה למוזיקה
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם נ"ז
10167 פיתוח שמיעה 3 47-102 פיתוח שמיעה 1 1
10677 מבנים הרמוניים א 3 47-110 תורת המוזיקה 1 2.5
10732 תולדות המוסיקה המערבית א 6 47-132
47-144
תולדות המוזיקה המערבית 2+1 4

כמו כן יש ללמוד קורס בחירה, כדלקמן:

10626 הסגנון הקלאסי 6 נ"ז
או
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך 6 נ"ז

המחלקה למוזיקה תכיר בקורס בחירה זה בהיקף של 1.5 נ"ז.

ההשלמות הנדרשות במחלקה למוזיקה

1. תידרש השלמה בקונטרפונקט.

2. תידרש בחינת מיון בהרמוניה ליד המקלדת.

3. שאר ההשלמות יקבעו בהתאם לגליון הציונים של הסטודנט.

תלמיד שלמד קורסים נוספים במוזיקה, מעבר לאלה המופיעים ברשימה, ומבקש להכיר בהם כחלק מהתואר, יהיה עליו לפנות לוועדת סטטוס האוניברסיטה.