כינון אפיק המעבר – אב תשע"ה, אוגוסט 2015
אפיק המעבר עודכן לאחרונה באדר תשע"ט, פברואר 2019

אפיק מעבר ללימודים במחלקה לפסיכולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

המשך הלימודים והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה

למעלה    

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן (המחלקה) והאוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) הסכימו ביניהן על כינון אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך לבחור אם להשלים את לימודיהם לתואר בוגר באו"פ או לעבור לאוניברסיטת בר-אילן.

אפיק המעבר מאפשר קבלה ללימודים לתואר בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן במסלול הדו-ראשי בלבד. על המעוניינים להתקבל ללימודים אלה, להבטיח את קבלתם גם לחוג האחר, באמצעות עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג, או באמצעות עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (‏אם קיים כזה‎)‏.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בר-אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לאוניברסיטת בר-אילן, בצירוף גיליון הציונים המעודכן מהאוניברסיטה הפתוחה.

עמידה בכל דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר. סטודנטים שאין בידיהם במועד הרישום הרגיל את גיליון הציונים המעודכן, יעבירו אותו למשרד קבלת התלמידים בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים אליה נרשמו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה בטלפון: 03-5317672 או בדוא"ל: psychology.ma@mail.biu.ac.il

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים להתקבל לשנה ב במחלקה לפסיכולוגיה על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייבים להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון. קורס רלוונטי הוא רק קורס המופיע בטבלת ההקבלות להלן.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים ובהיצע הקורסים באוניברסיטאות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ והמתכוונים לעבור למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

האו"פ והמחלקה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי באפיק המעבר, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון ידע בעברית למועמדים ששפת ההוראה שלהם בבית הספר התיכון לא היתה עברית ו/או שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לברור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת בר-אילן לדוא"ל: bakabala.office@mail.biu.ac.il.

לימודי אנגלית

המעבר לשנה ב באוניברסיטת בר-אילן מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (‏‏בין אם על ידי בחינת אמי"ר או ציון במבחן פסיכומטרי ובין אם על ידי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ‎‎)‏‏, הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. פטור באנגלית ניתן להשיג על ידי בחינת אמי"ר/אמי"רם או על ידי ציון במבחן הפסיכומטרי או על ידי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ‎‎. מסיימי קורסי אנגלית ברמת מתקדמים ב של האו"פ פטורים מלימוד אנגלית ברמת מתקדמים 2 ויזוכו ב-2 נקודות הצבירה שהוא מקנה. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן, ולא יקנו נקודות צבירה.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222.

למעלה    

דרישות אפיקי המעבר

הקבלה למחלקה לפסיכולוגיה בבר-אילן דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים שנלמדו באו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. המחלקה לפסיכולוגיה מתחייבת לקבל אליה את הסטודנטים שיגיעו דרך אפיק המעבר כתלמידי שנה ב במסלול הדו-ראשי.

  • על הסטודנטים להשיג ממוצע של 90 ומעלה בכל אחד מששת הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן ולא פחות מציון 80 בכל אחד מהם.

  • השלמת דרישות אפיק מעבר לפני התחלת הלימודים במחלקה, הוא אחד מתנאי הקבלה לשנה ב באוניברסיטת בר-אילן. ראו הסעיפים על בחינת ידע בעברית ולימודי אנגלית.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בר-אילן
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס ש"ש נ"ז
1 10136 מבוא לפסיכולוגיה 6 60101 מבוא לפסיכולוגיה + תרגיל 2 4
2 30111 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א 3 60105 מבוא לסטטיסטיקה 2 4
3 30112 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 3 60106 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב 2 4
4 10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 6 60103
+
60104
פסיכולוגיה פיזיולוגית א
+
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב
1
+
1
2
+
2
5 10493 פסיכולוגיה התפתחותית 4 60107
+
60108
פסיכולוגיה התפתחותית א
+
פסיכולוגיה התפתחותית ב
1
+
1
2
+
2
6 91412 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה וחינוך במסגרת מטלות הקורס פסיכולוגיה התפתחותית על הסטודנטים להשתתף בניסויים ולצבור 28 קופונים במהלך שנה א

פטורים

  • סטודנטים שיגיעו למחלקה לפסיכולוגיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל הקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת נקודות הזכות שייזקפו לזכותם במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. כמו כן קורסים בפסיכולוגיה שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון במסגרת לימודי החובה והבחירה הנדרשים לתואר, בתנאי שהציון יהיה לא פחות מ-80 וזאת רק לאחר אישור של ועדה מתאימה במחלקה. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיו עד להשלמת התואר.
  • כדי לזכות בתואר הראשון מאוניברסיטת בר-אילן יהיו הסטודנטים חייבים ללמוד באוניברסיטת בר-אילן קורסים בהיקף של שליש לפחות מקורסי המחלקות שהתקבלו אליהן ומבקשים לקבל בהן את התואר. היקף לימודיהם הכולל במחלקות, בלימודי יסוד ביהדות ובקורסים כלליים, לא יפחת מ-22 נ"ז, מהן לפחות 10 נ"ז במחלקה לפסיכולוגיה.
  • קורסים שהם סמינריונים או פרויקטים יש ללמוד בכל מקרה במחלקות ההתמחות באוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו סמינריונים או פרויקטים שנעשו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ו/או במחלקות התמחות אחרות באוניברסיטת בר-אילן שלא במסגרת הלימודים במחלקה בה הסטודנט מקבל את התואר.
  • לימודי יסוד ביהדות - הסטודנטים יידרשו לעמוד בדרישות לימודי יסוד ביהדות, בהתאם לפרסומי בית הספר ללימודי יסוד ביהדות בבר אילן.