כינון אפיק המעבר – אייר תשע"ט, מאי 2019

אפיק מעבר ללימודי משפטים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמות לתואר: בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

למעלה    

מבוא

הפקולטה באוניברסיטת חיפה (להלן: "הפקולטה") בדקה ומצאה כי קיימת הקבלה בתוכן וברמה בין קורסים לתואר בוגר בפקולטה לבין קורסים הנלמדים במסגרת החטיבה למשפט ציבורי (להלן: "החטיבה") באוניברסיטה הפתוחה (להלן: "האו"פ").
לפיכך, מוכנה אוניברסיטת חיפה להתחייב לקבל ללימודים בפקולטה כל סטודנט שישלים באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, כמפורט בטבלת הקבלות.

למעלה    

תחולה

סטודנט המבקש להתקבל לפקולטה, על סמך הישגיו באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייב להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון. קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות.

למעלה    

מידע מפורט

הרשמה

סטודנט הלומד באו"פ ומעוניין לעבור דרך אפיק המעבר ללמוד בפקולטה יוכל להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הוא מבקש להגיע לפקולטה. בטופס ההרשמה עליו לרשום כי הוא לומד באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד על שהוא נמצא בשלבי סיום של לימודי האפיק כנדרש.
לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה על הסטודנט להעביר לאוניברסיטת חיפה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.
השלמת דרישות האפיק לפני התחלת הלימודים בפקולטה, היא אחד מתנאי הקבלה לפקולטה. הקבלה מותנית גם בחתימה על טופס הצהרה והתחייבות לרצינות בלימודים (כמקובל במסלולי הקבלה על בסיס תואר ראשון ושני), וברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף דרישות אפיק המעבר להלן.

השלמת קורסים הנלמדים בשנה א

סטודנט שיתקבל לפקולטה, יהיה חייב להשלים את קורסי החובה של שנה א' בפקולטה, ושמהם הוא אינו פטור, במהלך השנה הראשונה ללימודיו בפקולטה.

פטורים

סטודנט שיגיע דרך אפיק המעבר, יקבל פטורים ממקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמד באו"פ, לפי לוח ההקבלות. סך כל הפטורים לא יקצרו את משך הלימודים בפקולטה ביותר מסמסטר אחד. פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת הפקולטה.

למעלה    

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.
אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לפקולטה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר יעודכן באופן שוטף.
הפקולטה והאוניברסיטה הפתוחה, ישתדלו ככל האפשר, שאם ישתנה משהו בדרישות, לא יהיה בשינויים אלה כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, בהתאם לדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לפקולטה, גם במקרים שבהם יהיה צורך לעדכן את הפטור הצפוי בגינו.

על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, מוטלת החובה לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע באתר האו"פ יעודכן באופן שוטף.

למעלה    

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

למעלה    

לימודי אנגלית

עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים 1.
עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית.

למעלה    

ייעוץ

אם בעקבות קריאה מדוקדקת של המידע המופיע כאן, דרושות לכם הבהרות נוספות, תוכלו לפנות לכל אחד מיועצי האו"פ במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, בטלפון: 09-7782222.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע 90 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, ובנוסף עליהם לעמוד ברף של 10% עליונים בקבוצת הלימוד באו"פ, על פי אישור שיינתן להם מאת האחראי/ת באו"פ על החטיבה למשפט ציבורי.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

 

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למשפטים

מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10812

10790
המשפט החוקתי של ישראל
 
המשפט המינהלי של ישראל
6
 
6
1030
 
1031
משפט ציבורי 8
10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט 4 1020 מקורות המשפט הישראלי 3
10354 דיני עבודה 6 3081 דיני עבודה מורחב 5
נקודות עודפות בקורסים לעיל שהם קורסי חובה
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
6 ע"ח מקצועות הבחירה 6
שניים מבין הקורסים הבאים
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 3 ע"ח מקצועות בחירה 3
10802 משפט השלטון המקומי בישראל 6 ע"ח מקצועות בחירה 6
10957 רגולציה מתיאוריה למעשה 6 ע"ח מקצועות בחירה 6
למעלה