כינון אפיק המעבר – סיוון תשס"ט, יוני 2009
המידע באתר עודכן לאחרונה בשבט תשע"ח, פברואר 2018

אפיק מעבר ללימודים במדעי הרוח

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

המשך הלימודים והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בפקולטה למדעי הרוח

אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה קיימים גם לפקולטות וליחידות הבאות באוניברסיטה העברית:

 • הפקולטה לחקלאות ברחובות
 • החוג למדעי המחשב
 • החוג למתמטיקה

לקבלת חוברת הסבר מתאימה נא לפנות לאוניברסיטה הפתוחה בטל': 09-7882222 (‏מוקד פניות‎)‏ או: 09-7780881 (‏תיבה קולית‎)‏.

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת התואר.

סטודנטים שיעמדו בדרישות האפיק המפורטות בהמשך, ייקלטו בפקולטה כתלמידי שנה ב, החל משנת הלימודים תשס"ט. כמו-כן חייבים הסטודנטים להיות בעלי פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה ראשונה.

ניתן יהיה לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-חוגי (‏שני חוגים ראשיים או חוג ראשי וחוג משני‎)‏ המצרף שניים מבין החוגים להלן של הפקולטה, או מסלול חד-חוגי (‏חוג ראשי‎)‏ בצירוף לימודים משלימים.

 • החוג להיסטוריה
 • החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
 • החוג להיסטוריה של עם-ישראל ויהדות זמננו
 • החוג למחשבת ישראל
 • החוג למקרא
 • החוג ללשון העברית ולשונות היהודים
 • החוג לספרות עברית, יידיש ופולקלור
 • החוג לספרות כללית והשוואתית
 • החוג לפילוסופיה
 • לימודים משלימים

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ שישה קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ, שהן שוות ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה, ולהשיג את הציון הנדרש ומעלה בכל קורס בהתאם לחוג אליו מבקשים להירשם.

מחצית מן הלימודים באו"פ במסגרת האפיק (‏ 18 נ"ז – שלושה קורסים‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים שנמצאו מתאימים לשילוב בתכניות הלימודים של אחד משני החוגים שבמסלול הדו-חוגי או החד-חוגי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של החוג האחר או של הלימודים המשלימים. הקבצי הקורסים המתאימים לחוגים השונים בפקולטה מפורטים בהמשך בדרישות אפיק המעבר – לפי חוגים.

הפקולטה תפטור את כל הסטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמד באו"פ, ותזכה אותם בנקודות צבירה לתואר שלה, לפי אמות מידה שקבע כל חוג בנפרד, כמפורט בהמשך בדרישות אפיק המעבר – לפי חוגים.

בבואם לפקולטה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים. את מקצועות החובה של שנה א במסלול שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הוא יידרשו להשלים תוך שנה. בסמסטר הלימודים הראשון בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, ילמדו את הקורס מיומנויות כתיבה מדעית בעברית. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטה לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה.

בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו סטודנטים שהחלו בלימודי הקבץ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, לבנות לעצמם תכנית לימודים לקראת תואר של האו"פ. הקורסים שכבר למדו באו"פ יהיו חלק מתכנית הלימודים שיבנו, בהתאם לדרישות המסלול שנבחר.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה

סטודנטים המבקשים להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לפקולטה (‏אפשר להירשם בשני מועדים: סמסטר הסתיו וסמסטר האביב‎)‏. לטופס ההרשמה הרגיל יש לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהם לומדים באפיק, כנדרש. במקביל, מומלץ לפנות בטל': 02-5883714 למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, כדי לוודא שהלימודים אכן תואמים את תנאי אפיק המעבר. לפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה על הסטודנטים להעביר לפקולטה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר (‏תוכן הקורסים, היקפם ורמת ההישגים‎)‏.

השלמת מקצועות שנה א בפקולטה

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה כתלמידים מתקדמים, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א, במסלול הדו-חוגי שבחרו ושאין להם פטור מהם. ההשלמה תיעשה במהלך השנה הראשונה בפקולטה, לפי הנחיות החוגים שאליהם התקבלו.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לפקולטה, חייבים בפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה. אפשר להגיע לרמת פטור במהלך תקופת הלימודים באו"פ באמצעות הצלחה בקורסים (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית: מתקדמים ב (‏31010‎, 31015‎)‏ או לחלופין, להשיג ציון "פטור" במבחן אמי"ר.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ באפיק מעבר, לוודא מדי סמסטר או שניים, האם חוברות המידע שברשותם מעודכנות דיין.

האו"פ והפקולטה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בהקבץ כלשהו, לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למסלול כלשהו דרך אפיק מעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במסלול שאליו עברו, אשר את מקביליהם למדו באו"פ במסגרת האפיק. היקף נקודות הצבירה המגיע בגין לימודים באו"פ, נקבע בנפרד בכל חוג, לפי הכללים המקובלים בו. כל קורס של האו"פ, הנזכר בהקבץ של אחד מבין החוגים שאליהם יש אפיק מעבר, יהיה מוכר באותו חוג כמקביל לקורס חובה או בחירה בו, לכל מי שלמד אותו באו"פ והשיג בו את הציון המבוקש בחוג, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר. עם זאת – כאשר מדובר בלימודים באו"פ בהיקף העולה על שלושה קורסים (‏של האו"פ‎)‏ מתוך הקבץ של חוג בודד, כדאי לסטודנטים לברר בחוג הרלוונטי בפקולטה מהי הכמות המרבית של קורסים שמותר להם לבחור מתוך ההקבץ הנ"ל. הכרה של חוגי הפקולטה (‏כולל אלה שאליהם עדיין אין אפיק מעבר‎)‏ בקורסים שאינם נזכרים בהקבצים, או שההישגים בהם נמוכים מהציון המבוקש, תידון בכל מקרה בנפרד. מומלץ לפנות מראש ליועצי החוגים שאליהם מבקשים להירשם, לשם קבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של קורסים שונים של האו"פ, והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות למזכירות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות של האוניברסיטה הפתוחה, בשעות 15:00-09:00 בטל': 09-7781408 או למזכירות המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, בימים א-ה, בין השעות 15:00-09:00, בטלפון 09-7781990.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה    

דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים

החוג להיסטוריה

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים מבין החמישה (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ המופיעים בהקבץ הבא, ולהשיג ציון ממוצע של 75 ומעלה.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

10110 יוון הקלאסית
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה
10403 אירופה ערש הלאומיות
10436 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים
10651 הכנסייה הקתולית בימי הביניים
למעלה    

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

על הסטודנטים לסיים בציון 75 לפחות את שלושת הקורסים של האו"פ הרשומים להלן (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏. כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

סטודנטים החסרים רקע בערבית, נדרשים להשלים לפני הגעתם לימודי ערבית ברמת מתחילים, אחרת לא יוכלו להשלים את לימודיהם תוך שנתיים.

בנוסף, במהלך שנת לימודיהם הראשונה באוניברסיטה העברית התלמידים יידרשו ללמוד את שני הקורסים של שנה ב: מבוא לתולדות הערבים והאסלאם חלק א, הדרכה מתודולוגית (לצורך כתיבת עבודה אקדמית), כדי להשלים חובות מלימודי שנה א.

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (מעניק פטור מהקורס מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק ב באוניברסיטה העברית)
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת1 (מעניק פטור מהקורס דת האסלאם, אמונה ופולחן באוניברסיטה העברית)

1 או הקורס המזרח התיכון בימינו למי שלמדו אותו לפני סמסטר א2015.

למעלה    

החוג להיסטוריה של עם-ישראל ויהדות זמננו

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1

על הסטודנטים ללמוד קורסים בשתי תקופות, לפחות, מבין התקופות הבאות: תקופת הבית הראשון (‏=תקופת המקרא‎)‏; תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד; תקופת ימי הביניים; העת החדשה.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

תקופת הבית הראשון

10422 מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה2
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד

10419 מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי
10212 יהודה ורומא

ימי הביניים

10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה

העת החדשה

10204 יהודים בעידן של תמורות
10265 פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם
10121 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881
10423 מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות-העולם
10234 בימי שואה ופקודה

1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נ"ז לקראת התואר.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיקי מעבר.

למעלה    

החוג למחשבת ישראל

על הסטודנטים לסיים בהצלחה את שלושת הקורסים של האו"פ הרשומים להלן.

כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

10446 מדרש ואגדה
10412 פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרס"ג עד הרמב"ם
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
למעלה    

החוג לתלמוד והלכה

על הסטודנטים לסיים בהצלחה שלושה קורסים מתוך הקורסים של האו"פ הרשומים להלן (סה"כ 18 נ"ז), ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל אחד מהקורסים.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

10446 מדרש ואגדה
10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד
10133

10815
מבוא לתורה שבעל-פה‏1
או
בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית2

1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

2הקורס עדיין אינו נלמד.

למעלה    

החוג למקרא

על הסטודנטים לסיים בהצלחה את שלושת הקורסים של האו"פ הרשומים להלן.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

10278 מבוא למקרא
10710 ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל
10667 ספר בראשית

בנוסף, מי שישיג ציון 70 ומעלה בקורס פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו (‏10231‎)‏ יהיה פטור מן הקורס פרשנות ימי הביניים בחוג למקרא.


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נ"ז.

למעלה    

החוג ללשון עברית ולשונות היהודים

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים מתוך מקבץ הקורסים הרשומים להלן (‏ 18 נ"ז‎)‏ ולהשיג ציון ממוצע של 80.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

10143 חקר השפה: יסודות ויישומים (‏6 נ"ז)1
10730 מבוא לבלשנות תאורטית2
10483 פרקים במורפולוגיה עברית2
10440 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית3
10442 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית3
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה4

בשנת הלימודים הראשונה בחוג ללשון העברית, יוכלו הסטודנטים ללמוד קורסים מלימודי שנה ב. עם זאת, הם יידרשו להשלים את יתרת חובות שנה א בתחומים אלה:

הדרכה לתלמידי התואר הראשון – 1 ש"ש

רישום פונטי – 1 ש"ש

ארמית – 2 ש"ש

תורת התחביר – 2 ש"ש

ניקוד – 2 ש"ש (‏קיימת אפשרות להיבחן בתחילת שנת הלימודים ולקבל פטור מקורס זה‎)‏

מכינה בערבית – 4 ש"ש

מכינה בתלמוד (‏חיוב של המכון למדעי היהדות‎)‏


1 בעבר הקורס נקרא מבוא לבלשנות.

2 או הקורס תורת ההגה (10226), למי שלמדו אותם לפני סמסטר א2014.

3 הקורס אינו נלמד עוד. סטודנטים שלמדו את הקורס בעבר, הקורס יוכר להם במסגרת דרישות אפיק המעבר.

4 הקורס נקרא בעבר סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת.

למעלה    

החוג לספרות עברית, יידיש ופולקלור

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים של האו"פ (‏18 נ"ז‎)‏ מתוך המקבץ הבא, ולהשיג בכל שלושת הקורסים ציון 80 ומעלה.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

שני קורסי חובה

10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10290 הפואטיקה של הסיפורת

קורס אחד מבין שני הקורסים

10446 מדרש ואגדה
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית

קורסים נוספים בספרות עברית שהסטודנטים ילמדו במסגרת האו"פ, יוכרו כקורסי בחירה בתכנית הלימודים של החוג לספרות עברית.

למעלה    

החוג לספרות כללית והשוואתית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

10107 גיבור ואנטי גיבור ברומן המודרני
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10215 החיזיון השקספירי
למעלה    

החוג לפילוסופיה

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים של האו"פ (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון ממוצע של 75 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף או ללימודים משלימים.

10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר – יקנה פטור מהקורס מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית2
10703 מבוא ללוגיקה – יקנה פטור מהקורס מבוא לתורת ההיגיון
10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו – יקנה פטור מהקורס תולדות הפילוסופיה היוונית

1 סטודנטים אשר למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18 (10266) עד (וכולל) סמסטר 2016ב יוכר הקורס כאחד מהקורסים של אפיק המעבר.

2 הקורס מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית באוניברסיטה העברית מחליף את הקורס מבוא לתורת המדע והמדינה.

למעלה    

החוג למוסיקולוגיה

על הסטודנטים ללמוד ארבעה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ מתוך ההקבץ הבא ולהשיג ציון של 76 ומעלה בכל קורס:

10113 מבוא למוזיקה (‏6 נ"ז‎)‏
10732 תולדות המוזיקה המערבית א (‏6 נ"ז‎)‏
10677 מבנים הרמוניים א (‏3 נ"ז‎)‏
10167 פיתוח שמיעה (‏3 נ"ז‎)‏

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף, או ללימודים משלימים.

ההשלמות הנדרשות במוסיקולוגיה:

תידרש השלמה בקונטרפונקט – 5 הסוגים (‏נלמד במסגרת הקורס יסודות התאוריה המוזיקלית והקונטרפונקט‎)‏

שאר ההשלמות יקבעו בהתאם לגיליון הציונים של הסטודנטים.

למעלה    

לימודים משלימים

מתוך היצע הקורסים של האו"פ, על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ שאינם במסגרת החוג הראשי שלהם.

למעלה