מועד כינון האפיק – תמוז תשע"ו, יוני 2015

אפיק מעבר לבית הספר לכימיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעים מדויקים, ביה"ס לכימיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לכימיה (‏‏להלן ביה"ס‎)‏

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי בכימיה בביה"ס לכימיה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לביה"ס. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית ללימודים המבהירה כיצד הם מתכוונים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בביה"ס.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה עליהם להעביר לביה"ס את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בביה"ס לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון בטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של ביה"ס לכימיה. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בביה"ס בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לביה"ס, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה וביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני פרסום השינוי – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לביה"ס, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

פטורים

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל קורס של ביה"ס שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 75 לפחות, וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים ברשימת ההקבלות יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס, ובלבד שהציון בהם הוא 80 לפחות.

סטודנטים אשר לא למדו את מלוא תכנית אפיק המעבר או יתקבלו לביה"ס לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏‏לא דרך אפיק המעבר‎‎)‏, יהיו זכאים לפטורים שמקנים צבירת נקודות זכות לתואר. הפטורים יינתנו‏ בגין כל קורס, או צירוף קורסים, המופיע בטבלת ההקבלות, שאותם סיימו באו"פ בציון 80 ומעלה (‏‏בהתאם להחלטת ועדת ההוראה של ביה"ס‎)‏.

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים לביה"ס לכימיה, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בביה"ס. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר היא רמת מתקדמים ב לפחות, ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס ‏של האו"פ אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏ יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים ב".1

מסיימי הקורס ‏של האו"פ‎ אנגלית למדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏ יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".1


1 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים בכימיה במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בלוח היועצים .

למעלה    

דרישות אפיק המעבר וטבלת הקבלות

סטודנטים שיעמדו בדרישות הבאות יתקבלו לשנה ב בביה"ס לכימיה:

  • סיום כל הקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות בעמודה הימנית בציון ממוצע של 85 ומעלה.

  • סיום כל קורסי הפיסיקה בציון 80 לפחות ואת שאר הקורסים בציון 75 לפחות. במקרה זה יינתן פטור מהקורסים הרשומים בטבלת ההקבלות בעמודה השמאלית.

סטודנטים שיעמדו בדרישות אלה יתקבלו לשנה ב בביה"ס לכימיה וימשיכו ללמוד עד לסיום תואר במסלול החד-חוגי בכימיה .

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
20470 כימיה כללית א 4 0351.1105 כימיה כללית 1 7
20480 כימיה כללית ב 4 0351.1110 כימיה כללית 2 4
20113 יסודות הפיסיקה א1 3 0351.1810 פיזיקה כללית א1 6
20114 יסודות הפיסיקה ב1 3 0351.1812 פיזיקה כללית א2 6
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 0351.1811 מעבדה בפיזיקה א1 3
20409 מעבדה בפיסיקה ב 3 0351.1813 מעבדה בפיזיקה א2 3
20241 קינטיקה כימית2 3 0351.1825 קינטיקה 3
20456 כימיה אורגנית 6 0351.1109
+
0351.2304
מבוא לכימיה אורגנית +
כימיה אורגנית 1 3
3
+
5
20109
 
20430
אלגברה לינארית 1
או
אלגברה למדעי הטבע
6
 
4
0366.1130 אלגברה לינארית 1ג 5
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏חדו"א א‎)‏ 6 0366.1124 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג 6
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏חדו"א ב‎)‏ 6 0366.1125 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג 4

הערות:

הסטודנטים ישלימו את הקורס מעבדה בכימיה 1 (‏0351.1108‎)‏ בשנת לימודיהם הראשונה בביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.

הסטודנטים ישלימו את הקורס תכנות (‏0351.1100‎)‏ עד תום לימודיהם בביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.


1 במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב ניתן ללמוד את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏.

2 ידע קודם דרוש לקורס קינטיקה כימית כולל בין השאר את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ (‏ניתן לגשת לבחינת פטור במקום ללמוד את הקורס. הבחינה כרוכה בתשלום‎)‏.

3 הקורס כימיה אורגנית 1 (‏0351.2304‎)‏ נלמד בשנה ב של התואר החד-חוגי בביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.

למעלה