מועד כינון האפיק – אייר תשע"ד, מאי 2014
האפיק עודכן לאחרונה בשבט תשע"ח, ינואר 2018

אפיק מעבר לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה (‏להלן בית הספר‎)‏ של אוניברסיטת תל-אביב.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה . על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בפסיכולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).1

הקבלה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב תהיה על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה כמפורט בטבלת ההקבלות.


1 סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג שלאחר תואר" בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודה מיוחדת, המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בכפוף לתנאי הקבלה.

למעלה    

מידע כללי

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את לימודיהם בבית הספר לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון שבמקבץ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיימו את הקורס האחרון מטבלת ההקבלות.

הרשמה לאוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להתקבל לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שאליה הם מבקשים להתקבל. לטופס ההרשמה יש לצרף הודעה על הלימודים באפיק המעבר באו"פ.

לקראת הקיץ שלפני תחילת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה על המועמדים להעביר אל אוניברסיטת תל-אביב את גיליון הציונים המעודכן של האוניברסיטה הפתוחה (‏נא להתעדכן באתר המרכז למרשם של אוניברסיטת תל-אביב במועדים המדויקים להעברת החומרים.‎)‏

השלמת הקורסים הנדרשים באוניברסיטה הפתוחה לפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב היא תנאי הכרחי לקבלה דרך אפיק המעבר.

פטורים

הסטודנטים שמתקבלים דרך האפיק יקבלו פטור מהקורסים המופיעים בטבלת ההקבלות. היקף הפטור בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב לא יעלה על 20 ש"ס במסלול הדו-חוגי, ולא יעלה על 28 ש"ס במסלול החד-חוגי.

הפטור מקנה זיכוי אקדמי על סמך מספר נקודות הזכות/שעות סמסטריאליות של הקורסים המקבילים באוניברסיטת תל-אביב. ציוני האוניברסיטה הפתוחה לא ישוקללו בציון הגמר.

אין צורך בהגשת בקשה לפטורים מקורסים המופיעים בטבלת ההקבלות.

פטורים מקורסים של האוניברסיטה הפתוחה שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתם של יועצי בית הספר למדעי הפסיכולוגיה. יש לצרף אישור ציונים רשמי וסילבוס. יש להגיש את הבקשה חודש לפני תחילת שנת הלימודים.

סטודנטים שיקבלו פטור מקורס שאינו מופיע בטבלת ההקבלות יחויבו בהשלמת השעות במסגרת קורסי הבחירה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה.

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים דרך אפיק המעבר ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להגיע לרמת פטור באנגלית במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם בבית הספר. רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שהגיעו לפקולטה דרך אפיק מעבר היא רמת מתקדמים ב לפחות, ורצויה רמת פטור במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

דיווח פטור מלימודי אנגלית הוא בסמכות היחידה לשפות זרות, הממוקמת בבניין ווב באוניברסיטת תל-אביב ועל הסטודנטים לפנות ליחידה זו לשם קבלת הפטור.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לבית הספר דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שצברו באו"פ 30 נ"ז לפחות בציון ממוצע של 90 ומעלה, והשלימו את כל הקורסים בטבלת ההקבלות שבהמשך בציון ממוצע של 90 ומעלה.

כמו.כן, נדרש ציון של 90 ומעלה בקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב.

מועמדים שיתקבלו כתלמידים מן המניין לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה יתקבלו לשנה א וישלימו את יתרת הקורסים של שנה א בהתאם לחובות התכנית שתהיה נהוגה בעת קבלתם.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת תל-אביב
בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

מספר

שם קורס

נ"ז

מספר

שם קורס

נ"ז

30111

30112

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

3

3

10711116

10711117

מבוא לסטטיסטיקה לפסיכולוגים א

מבוא לסטטיסטיקה לפסיכולוגים ב

4

4

10136

מבוא לפסיכולוגיה

6

10711102

מבוא לפסיכולוגיה

2

10615

פסיכולוגיה פיזיולוגית

6

10711121

10711122

פסיכולוגיה פיזיולוגית א
+
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב

2

2

10493

פסיכולוגיה התפתחותית

4

10712904

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

10104

פסיכולוגיה חברתית

6

10712815

10712816

פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי

פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לאישי

2

2

סה"כ1

28

20

הערות:

1. ואם ויחולו שינויים בתכנית הלימודים של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, או בקורסים שבטבלת ההקבלות, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון ובמספר נקודות הזכות שנדרשות מתלמידי האו"פ זאת, בתנאי שאם ישתנה אחד מהקורסים שבטבלת ההקבלות יימצא לו קורס מקביל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.

2. בסמסטר הראשון והשני ללימודיהם בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה יחויבו הסטודנטים שיתקבלו בהשלמת קורסי שנה א בהתאם לחובות התכנית שתהיה נהוגה בעת קבלתם. תלמידי אפיק המעבר יוכלו להתחיל בלימודי קורסי שנה ב אם יעמדו בדרישות הקדם לקורסים.


1 כדי להשלים את נ"ז של האו"פ למכסת 30 נ"ז הנדרשת (ראו לעיל), מומלץ לסטודנטים ללמוד באו"פ קורס נוסף שאינו בפסיכולוגיה.

למעלה