אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לטכניון

מועד כינון האפיק – כסלו תשנ"ט, נובמבר 1998
המידע המופיע באתר עודכן אלול תש"פ, ספטמבר 2020

לימוד באו"פ של קורסי יסודות הפיסיקה יכול להקנות פטור מבחינות סיווג בפיסיקה בטכניון.
למעלה    

מבוא

בסמסטרים הראשונים ללימודים בטכניון, מוקדש עיקר זמנם של הסטודנטים בפקולטות השונות ללימוד נושאים במדעי יסוד.

היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) מכסה חלק נכבד מן הנושאים הללו. הפקולטות בטכניון, המופקדות על הוראת מקצועות יסוד שונים, בדקו את הקורסים המתאימים הנלמדים באו"פ על כל מרכיביהם – ספרי לימוד, מטלות ובחינות גמר – ועמדו גם על טיבם של ההליכים הננקטים באו"פ להבטחת איכות הטקסטים ולבקרת הישגי הסטודנטים.

לאור מסקנות הבדיקה הגדירו שני המוסדות במשותף מקבצי קורסים של האו"פ המתאימים לשמש, בפקולטות שונות בטכניון, כחלופות למקצועות יסוד הנדרשים בהן.

סטודנטים שילמדו באו"פ את המקבץ שנקבע לאיזושהי פקולטה של הטכניון כמפורט בהמשך, וירצו לעבור אליה, יתקבלו לפקולטה על-סמך הישגיהם בלימודים באו"פ בלבד. עם המעבר לטכניון הם יקבלו פטורים מן המקצועות אשר את מקביליהם למדו באו"פ.

מטרת האפיק היא לאפשר לסטודנטים שבדעתם ללמוד בטכניון להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה, ואינה מחייבת העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים אחרים באורח החיים ובתעסוקה. לאחר שיעשו כברת דרך באו"פ הם יוכלו להמשיך בטכניון, ומשך לימודיהם להשלמת התואר בו יתקצר בכשנה.

האפיק מתאים, בין היתר, לתלמידי תיכון מצטיינים שיש בכוחם להתחיל ללמוד באו"פ לפני השלמת בחינות הבגרות; לאנשי צבא סדיר וצבא קבע, בעלי יכולת מדעית גבוהה; למועמדים מתאימים לטכניון שקבלתם נדחתה בשלב זה בשל אילוצי מקום ולמי שמבקשים לקצר את משך שהותם בחיפה לצורך הלימודים.

בכל מקרה, הסטודנטים שהחלו בלימודי מקבץ או שסיימו מקבץ באו"פ, יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תואר של האוניברסיטה הפתוחה, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה מסוימת באמצעות אפיק המעבר, חייבים להגיע לטכניון תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ.1


1 שנות השירות הצבאי הסדיר לא ייספרו במניין 6 השנים הללו.

הרשמה לטכניון

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להגיע לפקולטה כלשהי דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לטכניון במועד ההרשמה הרגיל לסמסטר שבו הם רוצים לעבור לטכניון. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר. עם השלמת דרישות האפיק עליהם להעביר לטכניון ללא דיחוי גיליון ציונים מאושר. פרטים נוספים על ההרשמה ניתן למצוא בידיעון למועמדים של הטכניון.

סטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם מאוניברסיטה אחרת המבקשים ללמוד במסגרת אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון מתבקשים לפנות למרכז רישום וקבלה בטכניון לקבלת אישור.

שינויים בתכניות הלימודים

לקראת תחילת שנה אקדמית מוכנסים מדי פעם שינויים בתכניות הלימודים בפקולטות של הטכניון. גם היצע הקורסים באוניברסיטה הפתוחה משתנה. שינויים כאלה, וכן הצורך לווסת ולאזן את מספרי הסטודנטים בפקולטות השונות בהתאם לביקוש, עלולים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר – כגון החלפה, הוספה, או גריעה של קורסים, או שינוי ברמות ההישגים הנדרשות. אי לכך – מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לטכניון, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף בכתובת www.openu.ac.il/afik.

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות האפיק לפקולטה כלשהי – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לפקולטה, אבל לעתים ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו.

לימודי אנגלית1

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו את דרישות האנגלית באו"פ לפני המעבר לטכניון, חייבים להשיג ציון 104 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או ציון 204 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית ברמת בסיסי ‏(רמה C) (‏‏61134‎‏) ‏לפחות‏. מי שלא יעמוד באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתחיל ללמוד בטכניון. מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האו"פ לפני המעבר לטכניון.

סטודנטים בטכניון שאינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית, נדרשים ללמוד אנגלית טכנית – מתקדמים ב (324033) בשלב מוקדם בלימודיהם. הקורס אנגלית – מתקדמים ב (רמה A) פוטר מן הקורס אנגלית טכנית – מתקדמים ב ‏‏(324033‎) ומקנה 3 נקודות צבירה בטכניון.

לאלה שרמתם באנגלית היא מתחת לרמת הכניסה לקורס אנגלית טכנית – מתקדמים ב (324033), מוצעים בטכניון קורסי ההכנה אנגלית למתקדמים א (324032). הקורס של האו"פ אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (רמה B) ‏(‏61133‎‏) פוטר מן הקורס אנגלית למתקדמים א (‏‏324032‎‏) של הטכניון.


1החל משנת הלימודים תשע"ח, עלה רף הדרישות באנגלית באפיק מעבר לטכניון. בפרט, שונה הציון הנדרש בבחינה הפסיכומטרית ובבחינת אמי"ר ולא ניתן ללמוד את הקורס של האו"פ אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏רמה C) (‏‏61134‎‏) בקורס שקול בטכניון.

בחינת הסיווג בפיסיקה

בחינת הסיווג בפיסיקה הינה חובה לכל המתקבלים לטכניון, למעט למתקבלים לרפואה, לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לביולוגיה, להוראת הטכנולוגיה והמדעים (‏במסלול לביולוגיה, להוראת מתמטיקה ולהוראת מדעי המחשב‎)‏, להנדסת תעשייה וניהול, ולמדעי המעבדה הרפואית.

מתקבלים יהיו פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה או מחלק ממנה במקרים הבאים:

בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם בפיסיקה 70 לפחות ברמה של 4 יח"ל או יותר – פטורים משני חלקי הבחינה.

בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם ב"מערכות חשמל" בהיקף של 5 יח"ל הינו 70 ומעלה – פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה חלק ב – חשמל.

הנדסאים שלמדו במגמת "מכונות" או "מכונות חקלאיות" ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע "מכניקה טכנית" בציון 70 לפחות – יקבלו פטור מחלק א – מכניקה.

הנדסאים שלמדו במגמת "אלקטרוניקה" או "מכשור ובקרה" ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 לפחות – יקבלו פטור מחלק ב – חשמל.

מי שלמדו יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ ויסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏, או יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ במסגרת האו"פ וציוניהם 70 לפחות – יקבלו פטור משני חלקי הבחינה.

מי שלמדו יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ בלבד במסגרת האו"פ וציוניהם 70 לפחות – יקבלו פטור מחלק א – מכניקה. הערה: לקבלת פטור מחלק ב – חשמל, יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ בלבד אינו מספיק.

דרישות המעבר לטכניון

כל אחת מן הפקולטות, שאליהן אפשר להגיע דרך אפיק מעבר, הגדירה בנפרד את מקבץ הקורסים המתאים לה, ואת מערכת הדרישות, אשר לעומדים בהם תובטח קבלה להמשך לימודים. המקבצים והדרישות שקבעו הפקולטות השונות מפורטים בכל פקולטה בנפרד.

הקבלה לפקולטה המבוקשת בטכניון מובטחת לכל מי שיעמדו במלוא הדרישות של המקבץ הרלוונטי, ללא שום תנאי קבלה נוספים. ראו גם סעיף לימודי אנגלית.

פטורים

מידת ההכרה בלימודים הקודמים באו"פ של סטודנטים שהתקבלו שלא באפיק המעבר, תיקבע על ידי הפקולטה המקבלת, לפי שיקול דעתה. ההכרה המובטחת לעיל לסטודנטים שיתקבלו לטכניון דרך אפיק המעבר תספק במקרה זה קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת. כל האמור בסעיף זה חל גם על סטודנטים שיגישו את מועמדותם לפקולטה בטכניון, אשר בשלב זה לא מוגדר מקבץ לימודי או"פ המוביל אליה.

הסטודנטים שיעברו לטכניון באפיק המוצע, אשר למדו באו"פ קורסים נוספים, שאינם מפורטים בטבלאות שבהמשך, יוכלו לבקש פטורים נוספים בטכניון. מידת ההיענות לבקשות תיקבע לכל סטודנט בנפרד, על ידי הפקולטה שבה ילמד.

מועמדותם של סטודנטים שיבקשו לעבור לטכניון בלא שעמדו במלוא דרישות המקבץ, תידון בטכניון לפי הקריטריונים הנהוגים בו.1

ייעוץ

  • סטודנטים מזמנים לתאם יעוץ טלפוני אצל יועצי אפיקי המעבר באמצעות מערך היעוץ של האו"פ בטלפון: 09-7781099, או להתקשר ישירות אל היועצים לפי הפירוט בדף אפיקי המעבר באתר האו"פ.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם יעוץ בטלפון 09-7782222 או *3500 או בדוא"ל interest@openu.ac.il.

1 סטודנטים שהיקף לימודיהם באו"פ שקול ל-30 נקודות טכניוניות או יותר, יטופלו בטכניון כמועמדים הנידונים על פי רקע אקדמי, והאחרים, כמועמדים הנידונים על פי ציון הסכם.

למעלה