כינון אפיק המעבר – תמוז תשס"ב, יולי 2002
המידע באתר עודכן בטבת תשע"ט, דצמבר 2018

אפיק מעבר ללימודי מדעי הרוח

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמות לתואר: באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרוח

למעלה    

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה עד להשלמת התואר.

לפי שעה, ניתן לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-חוגי, המצרף שניים מבין החוגים הבאים של הפקולטה:

 • החוג להיסטוריה כללית
 • החוג לתולדות ישראל
 • החוג לספרות עברית והשוואתית
 • החוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם
 • החוג ללימודי ארץ-ישראל
 • החוג למקרא
 • החוג לאמנות – המדור לתולדות האמנות
 • החוג לפילוסופיה
 • החוג ללימודים רב-תחומיים
 • החוג ללשון עברית
למעלה    

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות (‏נ"ז‎)‏ של האו"פ (‏שווה ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה‎)‏, ולהשיג ציון מינימלי נדרש בכל קורס, על-פי החלטת החוג.

במסגרת האפיק, מחצית מן הלימודים באו"פ (‏18 נ"ז‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים שנמצאו מתאימים לשילוב בתכניות הלימודים באחד משני החוגים, שבמסלול הדו-חוגי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של החוג האחר.

הקבצי הקורסים המתאימים לחוגים השונים בפקולטה מפורטים בסעיף דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים.

הקבלה למסלול הדו-חוגי הנבחר בפקולטה מובטחת לעומדים בתנאים הנ"ל, ללא תלות בהרכב מקצועות הבגרות או בציוני הבגרות שלהם, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.

הפקולטה תפטור את הסטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, ותזכה אותם בנקודות צבירה לתואר שלה, לפי אמות מידה שקבע כל חוג בנפרד, כמפורט בסעיף דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים.

בבואם לפקולטה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים מלאה. את מקצועות החובה של שנה א במסלול הדו-חוגי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים כצעד ראשון. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה באפיק מעבר לפקולטה לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר שלה. בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכל כל סטודנט שהחל ללמוד קורסים בהתאם לדרישות של אפיק המעבר, להמשיך בלימודים לקראת תואר של האו"פ, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה

סטודנטים המבקשים להגיע לפקולטה למדעי הרוח דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לפקולטה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שכבר התחילו ללמוד בה כנדרש באפיק.

לפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה גיליון ציונים מעודכן מן האו"פ, המעיד שעמדו במלוא דרישות תוכן הקורסים, היקפם ורמת ההישגים.

עיתוי המעבר לפקולטה

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה דרך אפיק מעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה, לא יאוחר מ-6 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון המופיע בהקבץ הרלוונטי, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיימו את הקורס האחרון מתוך הקבץ זה.

השלמת מקצועות שנה א בפקולטה

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה כתלמידים מתקדמים, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים את מקצועות החובה של שנה א, במסלול הדו-חוגי שבחרו, עוד במהלך השנה הראשונה בפקולטה, לפי הנחיות החוגים שהתקבלו אליהם.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

לימודי אנגלית

סטודנטים שיתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית במהלך שנת הלימודים הראשונה בפקולטה. מומלץ להשלים את דרישות האנגלית באו"פ לפני המעבר לפקולטה.

הקורס אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏61134‎)‏ (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ הוא שווה ערך לקורס טרום-מתקדמים באוניברסיטת חיפה.

הקורס אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏ הוא שווה ערך לקורס מתקדמים 1 באוניברסיטת חיפה.

הקורס אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב (‏31010‎)‏ הוא שווה ערך לקורס מתקדמים 2, וסיומו בהצלחה יקנה פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים הנלמדות בפקולטה למדעי הרוח, ומאידך, גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ באפיק מעבר, והמתכוונים לעבור לפקולטה, לוודא מדי סמסטר, או שניים, האם חוברות המידע שברשותם מעודכנות דיין.

האו"פ והפקולטה ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בהקבץ כלשהו לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר, לפני השינוי.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למסלול דו-חוגי כלשהו דרך אפיק מעבר, יקבלו פטור מכל המקצועות הנלמדים במסלול שאליו עברו, אשר את מקביליהם למד באו"פ. היקף נקודות הצבירה שיהיו זכאים להן בגין לימודיהם באו"פ, ייקבע בנפרד בכל חוג, לפי הכללים המקובלים בו.

כל קורס של האו"פ, הנזכר בהקבץ של אחד החוגים שאליהם יש אפיק מעבר, יהיה מוכר באותו חוג כמקביל לקורס חובה או בחירה בו, לכל מי שלמד אותו באו"פ והשיג בו לפחות את הציון המינימלי הנדרש, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר. עם זאת – כאשר מדובר בלימודים באו"פ בהיקף העולה על 18 נ"ז (‏של האו"פ‎)‏, מתוך ההקבץ של חוג בודד, על הסטודנטים לברר בחוג הרלוונטי בפקולטה מהי הכמות המרבית של קורסים שמותר להם לבחור מתוך ההקבץ הנ"ל (‏של האו"פ‎)‏ ומה היקף נקודות הצבירה שיקבלו.

הכרה של חוגי הפקולטה (‏כולל אלה שאליהם עדיין אין אפיק מעבר‎)‏ בקורסים שאינם נזכרים בהקבצים, או שהישגי הסטודנטים בהם נמוכים מן הציון המינימלי הנדרש, תידון בכל מקרה בנפרד. מומלץ לפנות מראש ליועצי החוגים אליהם מבקשים להירשם, לשם קבלת מידע מוסמך על מידת ההתאמה של קורסים שונים של האו"פ, והיקף הפטורים שלימודם עשוי להקנות.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות למזכירות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות של האו"פ, בימים א-ה, בשעות 09:00-15:00 בטלפונים: 09-7781408, 09-7781395, ולמזכירות המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, בימים א-ה, בין השעות 15:00-09:00, בטלפון 09-7781990, או למזכירויות החוגים הרלוונטיים באוניברסיטת חיפה בטלפונים המפורטים בדרישות אפיק המעבר של כל חוג.

למעלה    

דרישות אפיקי המעבר – לפי חוגים

החוג להיסטוריה כללית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10282

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת

10463

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה

10110

יוון הקלאסית

10222

תולדות התקופה ההלניסטית

10473

רומא: אימפריאליזם ואימפריה

10436

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים

10275

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה

10217

עידן המהפכות, 1760-1830 2

10403

אירופה ערש הלאומיות

טל' מזכירות החוג: 04-8240907


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 16 נקודות צבירה לקראת התואר.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

החוג לתולדות ישראל

היסטוריה של עם ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

על הסטודנטים ללמוד קורסים בשתי תקופות, לפחות, מבין התקופות הבאות: תקופת הבית הראשון (‏=תקופת המקרא‎)‏; תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד; תקופת ימי הביניים; העת החדשה.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

תקופת הבית הראשון

10422

מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה2

10700

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד

10419

מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי

10212

יהודה ורומא

ימי הביניים

10275

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה

העת החדשה

10204

יהודים בעידן של תמורות

10265

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה3

10121

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1881-1914

10423

מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות עולם

10234

בימי שואה ופקודה

טל' מזכירות החוג: 04-8240560/945


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.

2 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

3 הקורס נקרא בעבר פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם.

למעלה    

החוג לתולדות ישראל

מחשבת ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

על הסטודנטים ללמוד קורסים בשני מדורים, לפחות, מבין המדורים הבאים: ספרות חז"ל; פילוסופיה יהודית; קבלה וחסידות.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

ספרות חז"ל

10446

מדרש ואגדה

10105

זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד2

10133

מבוא לתורה שבעל-פה

פילוסופיה יהודית

10412

פילוסופיה יהודית מרס"ג עד הרמב"ם

10202

הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם

קבלה וחסידות

10297

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית

טל' מזכירות החוג: 04-8240506/945


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.

2 הקורס נקרא בעבר פרקי תלמוד.

למעלה    

החוג לספרות עברית והשוואתית

על הסטודנטים ללמוד את שני הקורסים החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏ והפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏, וקורס נוסף מתוך ההקבץ הבא. כלומר, בסה"כ ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג ציון ממוצע 80 ומעלה בשלושת הקורסים האלה.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10112

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20

10107

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני

10292

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים

10259

בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי2

10246

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות3

10245

אלתרמן הצעיר ושירתו

10477

מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים4

10429

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך

10647

שירת החול העברית בספרד המוסלמית

10421

סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע

10221

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19

10215

החיזיון השקספירי

10487

מיתוסים בתרבות הישראלית

טל' מזכירות החוג: 04-8249564


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 16 נקודות צבירה לקראת התואר.

2 הוראת הקורס הופסקה זמנית מסמסטר א2017.

3 הקורס נקרא בעבר הסיפורת הישראלית בשנות השישים.

4 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

החוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים הבאים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג את הציון הנדרש בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10109

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה2 – ציון נדרש 65 ומעלה

10425

המזרח התיכון בין מלחמות-העולם2 – ציון נדרש 65 ומעלה

10432

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת3 – ציון נדרש 70 ומעלה

אפשר להוסיף להקבץ גם את הקורס המתקדם:

10510

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון4 – ציון נדרש 65 ומעלה

טל' מזכירות החוג: 04-8249322


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 16 נקודות צבירה לקראת התואר.

2 שני הקורסים מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏ והמזרח התיכון בין מלחמות-העולם (‏10425‎)‏, יוכרו בחוג להיסטוריה של המזה"ת כתחליף לקורס מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה – השיעור ותרגיל התעודות כאחד.

3 קורס זה יוכר בחוג להיסטוריה של המזה"ת כתחליף לקורס מבוא לדת האסלאם.

4 קורס זה יוכר בחוג להיסטוריה של המזה"ת כתחליף לקורס תרגיל היסטורי.

למעלה    

החוג ללימודי ארץ-ישראל

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10208

ירושלים לדורותיה

10140

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא

10700

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

10419

מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי

10212

יהודה ורומא

10121

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1881-1914

10423

מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם

טל' מזכירות החוג: 04-8249414/296


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.

למעלה    

החוג למקרא

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10278

מבוא למקרא

10710

ראשית המלוכה בישראל (‏עיונים בספר שמואל א‎)‏2

10902

היצירה הנבואית במקרא2

10231

פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו

10140

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא

בנוסף, סטודנט שישיג ציון 70 ומעלה בקורסים:

10422

מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה3

10700

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

יהיה פטור מן הקורס תולדות עם ישראל מראשיתו בחוג למקרא.

טל' מזכירות החוג: 04-8240748


1 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.

2 בשלב זה הקורס מזכה ב-3 נ"ז בלבד. על הסטודנטים ללמוד קורס נוסף לשם השלמת 18 נ"ז של האו"פ.

3 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

למעלה    

החוג לאמנות – המדור לתולדות האמנות

על הסטודנטים ללמוד את שלושת הקורסים הבאים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10124

אמנות בעידן הטכנולוגי

10489

תולדות האמנות: מבוא כללי

10232

אמנות הרנסנס באיטליה

בשנת לימודיו הראשונה בחוג לאמנות באוניברסיטת חיפה, ישלימו הסטודנטים את הקורסים האלה:

 • מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

 • מבוא לאמנות ימי הביניים

 • תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א

לאחר שיעמדו בתנאים אלה, יזכה אותם החוג לאמנות – המדור לתולדות האמנות ב-3 נקודות צבירה נוספות, כלומר, בפטור משיעור בחירה אחד. סה"כ יעניק החוג 15 נקודות צבירה לקראת התואר.

טל' מזכירות החוג: 04-8249242

למעלה    

החוג לפילוסופיה

על הסטודנטים ללמוד את שני הקורסים הבאים, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.

10266

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18 1

10248

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

וכן קורס נוסף מתוך ההקבץ הבא:2

10122

בעיות בפילוסופיה של המוסר

10496

מבוא לאסתטיקה

20202

פילוסופיה של המדע

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

בשנת הלימודים הראשונה בחוג לפילוסופיה, הסטודנטים יידרשו להשלים את חובת הלוגיקה של שנה א.

טל' מזכירות החוג: 04-8240903/902


1 הקורס נקרא בעבר רציונליזם ואמפיריציזם.

2 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.

למעלה    

החוג ללימודים רב-תחומיים

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים1 (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ, מתוך אחד מן ההקבצים הבאים, ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.2

כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

א. הקבצים חוגיים

כפי שפורטו קודם.

ב. הקבץ במוסיקה

10148

מוסיקה ממבט ראשון (‏3 נ"ז‎)‏

10158

מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏3 נ"ז‎)‏

10113

מבוא למוסיקה (‏6 נ"ז‎)‏

10411

האופרה (‏6 נ"ז‎)‏

10251

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏3 נ"ז‎)‏

10732

תולדות המוסיקה המערבית א (‏6 נ"ז‎)‏

10733

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏6 נ"ז‎)‏

ג. הקבץ בלימודי פסיכולוגיה

10136

מבוא לפסיכולוגיה (‏6 נ"ז‎)‏

10104

פסיכולוגיה חברתית (‏6 נ"ז‎)‏

10493

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏4 נ"ז‎)‏

10264

יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית (‏6 נ"ז‎)‏

10269

אישיות: תאוריה ומחקר (‏4 נ"ז‎)‏

10252

מבחנים פסיכולוגיים (‏4 נ"ז‎)‏

10615

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏6 נ"ז‎)‏

10619

פסיכופתולוגיה (‏4 נ"ז‎)‏

10759

אינטליגנציה רגשית (‏3 נ"ז‎)‏4

10293

פסיכולוגיה של המינים (‏3 נ"ז‎)‏3

ד. הקבץ לימודי תקשורת

10408

מבוא לתקשורת המונים (‏6 נ"ז‎)‏

10612

תקשורת המונים בישראל (‏3 נ"ז‎)‏

10439

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏6 נ"ז‎)‏

10698

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏6 נ"ז‎)‏5

10758

שיח התקשורת (‏3 נ"ז‎)‏6

ה. הקבץ לימודי קולנוע

10640

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏6 נ"ז‎)‏

10648

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏6 נ"ז‎)‏7

10655

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏6 נ"ז‎)‏

טל' מזכירות החוג: 04-8240359/189


1 סטודנטים הבוחרים בקורס בן 2, 3 או 4 נ"ז, יתבקשו להשלים את מכסת 18 נ"ז בקורסים נוספים באו"פ.

2 עבור שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 18 נקודות צבירה לקראת התואר.

3 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

4 או הקורס אינטליגנציה אנושית (‏10620‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5 הקורס נקרא בעבר לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער.

6 או הקורס לשון ותקשורת (‏‏10668‎)‏‏, שאינו מוצע עוד.

7 הקורס נקרא בעבר תולדות הקולנוע: מראשיתו ועד הופעת הסרט המדבר.

למעלה    

החוג ללשון עברית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים מתוך מקבץ הקורסים הרשומים להלן (‏‏18 נ"ז‎‎)‏‏ ולהשיג ציון ממוצע של 80. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר לחוג נוסף.

10143

חקר השפה: יסודות ויישומים1

10226

תורת ההגה (‏3 נ"ז‎)‏2

10730

מבוא לבלשנות תאורטית (‏6 נ"ז‎)‏

10483

פרקים במורפולוגיה עברית (‏6 נ"ז‎)‏

10440

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית (‏3 נ"ז‎)‏3

10442

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית (‏3 נ"ז‎)‏3

10250

יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה (‏6 נ"ז‎)‏4

בשנת הלימודים הראשונה בחוג ללשון העברית, יורשה הסטודנט ללמוד קורסים מלימודי שנה ב. עם זאת, הוא יידרש להשלים את יתרת חובות שנה א.

סטודנטים שלמדו בבתי ספר ששפת ההוראה שלהם איננה עברית נדרשים ל-125 במבחן יע"ל.


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לבלשנות.

2 הוראת הקורס הופסקה זמנית.

3 הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.

4 הקורס נקרא בעבר סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת.

למעלה